Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

Na konanie prijímacej skúšky je stanovený jednotný riadny termín dňa 22.6.2022 (streda) . Vo výnimočnom prípade (najmä grantovo poskytnuté štipendijné miesta) môže dekan v súlade s príslušnými právnymi normami zabezpečiť dodatočné prijímacie konanie na doktorandské štúdium so zápisom prijatých uchádzačov 1. februára 2023.

V zmysle príslušných právnych noriem zašle fakulta uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšky, pričom mu oznámi aj jej obsahové zameranie. Prijímacia skúška na doktorandské štúdium sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých na návrh predsedu odborovej komisie vymenúva dekan. Ak ide o prijímacie konanie uchádzača na tému, ktorú vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, sú členmi prijímacej komisie aj zástupcovia externej vzdelávacej inštitúcie, určení riaditeľom externej vzdelávacej inštitúcie. O priebehu prijímacej skúšky každého uchádzača je vedený zápis, ktorý je súčasťou spisu o prijímacom konaní. Súčasťou tohto spisu je aj záznam o ústnej skúške, ktorý obsahuje otázky položené uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie. Pri určení poradia prijímacia komisia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti alebo umeleckej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti. O výsledku prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je vyhotovená zápisnica. Komisia predloží návrh na prijatie úspešného uchádzača dekanovi. Najneskôr do 24 hodín po skončení zasadnutia prijímacej komisie dekana fakulty, fakulta zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej výveske fakulty zoznam prijatých uchádzačov.