Poplatky spojené s prijímacím konaním pre obe formy štúdia

Prihláška na prvý (jeden) študijný program doktorandského stupňa zahŕňa poplatok 30,00 € (v prípade elektronicky podanej prihlášky) resp. 50,00 € (v prípade prihlášky podanej v papierovej podobe bez vyplnenia elektronickej prihlášky cez e-prihlášku) a za každý ďalší doktorandský študijný program 30,00 € (podľa aktuálnej Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2021/2022).

Poplatok za prijímacie konanie je nutné uhradiť najneskôr do termínu odoslania prihlášok prevodným príkazom (alebo peňažným poukazom typu U). Doklad o úhrade (kópia výpisu z účtu alebo ústrižok z peňažného poukazu) priloží uchádzač k prihláške.

Údaje pre platbu:

Názov účtu:  Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Banka:         Štátna pokladnica

Číslo účtu:  SK3481800000007000082845

V. symbol:  555

Pri platbe z členských krajín EÚ, zmluvných krajín EHP, území ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajín, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA platbám je potrebné okrem čísla účtu v tvare IBAN uviesť aj SWIFT a adresu banky: Štátna pokladnica, Radlinskeho 32, 810 05 Bratislava, Slovakia, s inštrukciou pre poplatky SHA.

SWIFT: SPSRSKBAXXX; IBAN: SK3481800000007000082845

 

Pri platbe zo zahraničia, ktorá nespĺňa podmienky pre SEPA prevod, je potrebné okrem čísla účtu v tvare IBAN uviesť aj sprostredkujúcu banku, ktorou je: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia

SWIFT: SUBASKBX; IBAN: SK3481800000007000082845

Pri platbe bankovým prevodom sa v správe pre prijímateľa uvádza meno a priezvisko uchádzača o doktorandské štúdium.