Zápisy študentov

Zápisy študentov do 2. a 3. (4.*) roč. Bc. a 2. (3.*) roč. Mgr. v AR 2022/2023

Študent musí mať vytvorený zápisný list v AISe, doklad o zaplatení validačnej známky. Informácie o predlžovaní platnosti preukazu: Denný študent si môže zvoliť: licenciu ISIC platí poplatok 10 eur za validačnú známku + 3 eurá režijné náklady - spolu 13 eur NO ISIC platí poplatok 3 eurá režijné náklady - spolu 3 eurá Ak si študent zvolí NO ISIC, nemôže si uplatňovať žiadne komerčné zľavy. Zvolenú konečnú sumu je potrebné zaplatiť na č. účtu SK34 8180 0000 0070 0008 2845 , VS 213141.

Pozor! Študenti prijatí do 1. roč. Bc. a Mgr. štúdia sa riadia organizačnými pokynmi, ktoré dostali s rozhodnutím o prijatí!

Príloha [.pdf] Harmonogram zápisov


RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD.
Vedúci oddelenia
Oddelenie bakalárskeho a magisterského štúdia a sociálnych záležitostí študentov
​Faculty of Natural Sciences  
Comenius University in Bratislava  
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovakia
+421 2 9014 2200
vojtech.przybylauniba.sk