Výskumný tím inváznej biológie a ekológie rýb

Tím inváznej biológie a ekomorfológie rýb

Tím Inváznej biológie a ekomorfológie rýb pod vedením prof. V. Kováča sa venuje výskumu biologických invázií a biológie rýb, najmä ontogenéze, ekomorfológii, ekológii a fenotypovej plasticite. Biologické invázie patria v súčasnosti medzi najaktuálnejšie témy ekológie na celom svete. Nadobudli totiž taký rozsah, že sa stali globálnym evnironmentálnym problémom. Ich dosah kolíše od lokálnych udalostí cez vymiznutie endemických druhov až po zmeny v biocenózach či celých ekosystémoch, pričom majú na svedomí aj vážne ekonomické straty či ohrozenie ľudského zdravia. Na druhej strane, invadované biotopy poskytujú skvelé in-situ laboratóriá na výskum biologických javov spojených s adaptáciou organizmov na nové prostredie.

Výsledky tímu prispievajú k pochopeniu základných princípov fungovania biologických systémov na úrovni jedinca a populácií, najmä ich schopností reagovať na zmeny v podmienkach prostredia. Medzi špičkové výsledky tímu patrí sformulovanie niekoľkých biologických teórií so širším uplatnením, napr. teória o synchrónii a heterochrónii v ontogenéze a teória o alternatívnych ontogenézach a inváznom potenciály. Prvá z týchto teórií priniesla nový pohľad na vývinové procesy mnohobunkových organizmov (na príklade rýb), druhá vysvetľuje, prečo môžu byť niektoré organizmy také úspešné pri biologických inváziách.

Vedecké publikácie vedúceho tímu zaznamenali spolu približne 1 000 citácií registrovaných vo WOS (h-index 16) a vyše 1500 citácií registrovaných v Google Scholar (h-index 20). Nedávna štúdia vedúceho tímu bola publikovaná v časopise Fish & Fisheries s IF 8,755.

V roku 2012 Agentúra ARRA identifikovala vedecký tím Kováč V., Katina S., Záhorská E. ako špičkový tím Univerzity Komenského, ktorý patrí vo svojom vednom odbore (Plant and Animal Sciences) do najlepšieho 1 % na svete. Akreditačná komisia vlády SR identifikovala v roku 2015 vedecký tím „Invázna biológia a ekomorfológia rýb“ (Kováč V., Katina S., Záhorská E., Novomeská A.) ako jeden zo špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku. Členmi špičkového tímu sú okrem vedúceho takmer výlučne mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov.

 

Súčasní členovia tímu

Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.

Mgr. Barbora Števove, PhD.

Mgr. Kristína Švolíková, PhD.

Mgr. Katarína Jakubčinová (doktorandka)

 

Spolupracovníci

RNDr. Eva Záhorská, PhD.

Mgr. Kristína Hôrková, PhD. (Katedra Zoológie)

Mgr. Daniel Gruľa, PhD. (Katedra Zoológie)

Doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, PhD.

RNDr. Andrea Novomeská, PhD.

RNDr. Jozef Tomeček

RNDr. M. Ľavrinčíková-Balážová, PhD.

RNDr. Mária Čápová-Plachá, PhD.

Prof. Dr. Gordon H. Copp, PhD. (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Sciences, Veľká Británia).