Výskumný tím evolučnej biológie a morfológie stavovcov

Tím evolučnej biológie

Tím evolučnej biológie sa zaoberá morfológiou a porovnávacou anatómiou dnešných a fosílnych zástupcov skupiny Squamata (jaštery, amfisbény a hady) a ich fylogenézou. Za týmto účelom využíva počítačovú mikro-tomografia (CT) spolu s vizualizačnými programami Volume Graphics Studio a Avizo. Fylogenetické analýzy pomáhajú odhaliť príbuzenské vzťahy vyhynutých druhov k moderným líniám. Poznanie evolúcie plazov je klúčové pre pochopenie dnešných zástupcov a ich súčasnej geografickej distribúcie. Nálezy exotických skupín v praveku Európy umožňujú pochopiť migračné cesty (napr. z Afriky a Ázie) a vývoj klímy a zmien v minulosti. Naopak poznanie ekológie dnešných zástupcov pomáha pochopiť preferencie ich vyhynutých príbuzných. Fosílne nálezy pochádzajú napríklad zo svetovoznámeho náleziska Messel v Nemecku (svetové dedičstvo UNESCO), Phosporites du Quercy vo Francúzsku, ale i z mhohých iných lokalít napríklad zo Slovenska, Česka,Turecka, Indie a Austrálie. Štúdium dnešných druhov, napríklad chameleónov, agám, jašteríc, či kordylidov, sa orientuje na porovnávaciu anatómiu a funkčnú morfológiu kraniálneho i postkraniálneho regiónu s použitím najnovších multidisciplinárnych metodík. Jedným zo zameraní je napríklad študium ako prebieha prechod od končatinových foriem k serpentiformnej morfólógii a aké morfologické zmeny si vyžaduje.

 

Členovia

Prof. RNDr. Jozef Klembara

DrSc. Mgr. Andrej Čerňanský, PhD.

 

Riešené projekty

Kmeňové amnióty a pôvod bazálnych korunových amniótov. (VEGA 1/0066/16; 2016-2018, vedúci projektu prof. Jozef Klembara).

Projekt je zameraný na štúdium tých fosílnych taxónov, ktoré na základe kladistických analýz dokumentujú „prechod“ od kmeňových amniótov (Seymouriamprpha a Diadectomorpha) k bazálnym korunovým amniótom. Konkrétne ide o rody Seymouria a Discosauriscus (Seymouriamorpha) z raného permu Európy a Severnej Ameriky a rody Karpinskiosaurus, Kotlassia a Microphon (Seymouriamorpha) z neskorého permu európskej časti Ruska. Ďalšími kmeňovými amniótmi sú Diadectes a Orobates (Diadectomorpha) z raného permu USA a Nemecka. Bazálne korunové amnióty reprezentujú skupiny: Captorhinidae (rody Captorhinus a Eocaptorhinus) z vrchného karbónu a spodného permu Severnej Ameriky, Proterothyrididae (rody Palaeothiris, Protorothyris a Protocaptorhinus) z vrchného karbónu a spodného permu Severnej Ameriky a Petrolacosauridae (rod Petrolacosaurus) z vrchného karbónu USA.

 

  1. Prvým cieľom bude štúdium tých štruktúr skeletu, ktoré boli študované len čiastočne alebo neboli študované vôbec; ide predovšetkým o mozgovú časť skeletu hlavy a asociované cerebrálne štruktúry. Práve štúdium týchto štruktúr by mohlo prispieť k získaniu relevantných morfologických dát pre vyriešenie príbuzenských vzťahov skúmaných taxónov.
  2. Druhým cieľom je štúdium tých kraniálnych a postkraniálnych štruktúr skeletu, ktoré by mohli indikovať prechod na jednoznačne terestrický spôsob života a stratégiu reprodukcie (napr. morfológia branchiálneho aparátu, stupeň osifikácie skeletálnych elementov, morfológia distálnych častí končatín, atď.).
  3. Tretím cieľom je vyhodnotiť všetky nové morfologické dáta vo fylogenetickej analýze za účelom identifikácie príbuzenských vzťahov skúmaných druhov a rozriešiť otázku, či diadektomorfy sú anamniótne tetrapódy alebo už amnióty.