Ceny za vedu a techniku za rok 2021

Ministerstvo školstva VVaŠ na konci roka 2022 odovzdalo ocenenia aj vedcom z PriF UK.

Cenu za vedu a techniku za rok 2021 si v jednotlivých kategóriách prevzali

V kategórii Osobnosť vedy a techniky

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Za významné štúdie o vplyve svetla na fyziologické procesy, ktoré demonštrujú negatívne efekty svetelnej kontaminácie na metabolizmus, kardiovaskulárny, imunitný a nervový systém človeka a vybraných modelových živočíchov.

Ing. Martin Jančo
M2M Solutions, s.r.o., Žilina
Za významný prínos pri budovaní ekosystému inteligentného priemyslu vrátane oblasti inteligentnej mobility a vesmírneho sektora.

doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.
Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Za vývoj prvej liečby vzácneho metabolického ochorenia alkaptonúrie.

V kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Dr. h. c. prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
FunGlass, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Za dosiahnuté vedecké výsledky v oblasti výskumu štruktúry a vlastností oxidových skiel a reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí.

Ing. Ján Tuška
Výskumný ústav spojov, n.o., Banská Bystrica
Za elektronické komunikačné siete a služby so zameraním na analýzy, politiku a koncepcie elektronických komunikácií, prístupové siete novej generácie, inteligentné dopravné systémy, kritickú infraštruktúru, bezpečnosť a integritu sietí, operatívne riadenie, prevádzku a údržbu telekomunikácií v celosieťovom a celoslovenskom meradle.

Ing. Viliam Novák, DrSc.
Ústav hydrológie SAV, Bratislava
Za návrh originálnych metód kvantifikácie tokov vody a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra, a určenie ich vplyvu na produkciu biomasy a na zmenu klímy.

V kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ing. Libor Trško, PhD.
Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline
Za výskum využitia nanoštruktúrnych povrchových vrstiev pre zvýšenie úžitkových vlastností konštrukčných materiálov.

Ing. Filip Osuský, PhD.
Slovenské elektrárne, a.s., Jaslovské Bohunice
Za výskum v oblasti previazaných výpočtov s aplikáciou nových pasívnych bezpečnostných systémov pre prevádzku reaktorov pracujúcich v rýchlom spektre neutrónov.

Ing. Tomáš Bertók, PhD.
Chemický ústav SAV, Bratislava
Za identifikáciu nových biomarkerov rakoviny na báze glykánov a aktivity vedúce ku komercializácii dosiahnutých výsledkov.

V kategórii Popularizátor vedy

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. a kolektív Genetika na kolesách
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Za workshopy, praktické cvičenia a prednášky, ktoré priblížili vedu tisíckam študentov a ich učiteľov na slovenských stredných školách.

Ing. Beata Puobišová
Vedecká hračka, o.z., Banská Bystrica
Za celoživotnú tvorivú dobrovoľnícku prácu s deťmi a mládežou a originálne vzdelávacie a popularizačné vedecko-technické aktivity.

Mgr. Samuel Kováčik, PhD. a projekt Vedátor
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Za významný prínos v oblasti popularizácie vedy a techniky v spoločnosti, rozvoj kritického myslenia a boj s dezinformáciami.

V kategórii Vedecko-technický tím roka

Tím projektu EDEVIR Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Za vývoj nového typu senzorov na COVID-19.

Powerful Medical, s.r.o. Powerful Medical, s.r.o., Šamorín
Za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky vyvinutím klinického asistenta podporovaného umelou inteligenciou pre zlepšenú diagnostiku a liečbu srdcovocievnych ochorení.

Tím prof. RNDr. Jána Dusza, DrSc. a prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc. Úrad SAV, Bratislava
Za vedecké výsledky svetového významu v oblasti výskumu a vývoja keramických kompozitov s grafénom.

Zdroj
https://tyzdenvedy.sk/ocenene-osobnosti/ocenene-osobnosti-2021/

1. prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc. uprostred
2. doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. uprostred
3.
4.