23.08.2023 Mgr. Lucia Žatková

Pozvánka [.pdf]

Online linka

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

OZNÁMENIE
o obhajobe dizertačnej práce,

ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava,
miestnosť CH2 - 201

Študijný odbor pre doktorandské štúdium vedy o Zemi,
študijný program tektonika a sedimentológia

Termín: 23.8.2023 10:00 h.

Uchádzač: Mgr. Lucia Žatková

Oponenti
dr hab. inż. Paweł Kosakowski, profesor uczelni
doc. RNDr. Ján Milička, CSc.
Mgr. Jan Petřík, PhD.

Názov: „Postglaciálny sedimentárny vývoj tatranských plies z hľadiska fosílnych biomarkerov a stabilných izotopov“

Školiteľ: Mgr. Rastislav Milovský, PhD.

o Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou - Ústavom vied o Zemi SAV v  Bratislave.

o S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.


prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt na organizátora

doc. RNDr. Michal Šujan, PhD.
michal.sujanuniba.sk
Katedra geológie a paleontológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
https://geopaleo.sk/sujan-michal/
+421 2 602 96 156