2017/11/10 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 10.11.2017 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

*************************
Pozvánka [.rtf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 16. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 10. 11. 2017 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Zásady prijímacieho konania na doktorandskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2018/2019
5. Prerokovanie návrhu dekana o výške školného a vybraných poplatkoch v akademickom roku 2018/2019
6. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
7. Voľba zástupcov ŠČ v Predsedníctve AS PriF UK
8. Rôzne

Zápisnice

2017-11-10_zapisnica.rtf

2017-11-08_zapisnica_Ped_Komisia_a_priloha.doc

Prílohy

2017-11-10_pozvanka.rtf

Skolne_2018.pdf

Zasady_PhD_prijimacieho_konania_2018_2019.pdf

Predseda AS PriF UK

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
miroslava.slaninovauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK
Department of Genetics
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovak Republic

Podpredseda AS PriF UK

doc. RNDr. Renáta Flaková, PhD.
rflakovafns.uniba.sk

Katedra hydrogeológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
tel.: 00421-2-60296558
www.hydrogeology.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************