2017/06/16 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 16.06.2017 o 9:00 hodine Kde: v posluchárni CH 1-3

*************************
Pozvánka [.rtf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 14. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 16.06.2017 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Zásady prijímacieho pokračovania pre bakalársky stupeň štúdia v akademickom roku 2018/2019
5. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
6. Rôzne

Zápisnice

2017-06-16_zapisnica.rtf

2017-06-14_zapisnica_Ped_Komisia.rtf

Prílohy

2017-06-16_pozvanka.rtf

zasady_Bc_2018_2019.pdf

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr.Miroslava Slaninová, PhD.
slaninovafns.uniba.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************