2017/09/22 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 22. 9. 2017 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

*************************
Pozvánka [.rtf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 15. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 22. 9. 2017 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty
5. Doplnenie členov Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK
6. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
7. Rôzne

Prílohy

2017-09-22_pozvanka.rtf

stipendijny_poriadok_PRIFUK.pdf

Zápisnice

2017-09-22_zapisnica.rtf

2017-09-21_zapisnicaPAS.rtf

2017-09-19_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

Predseda AS PriF UK

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
miroslava.slaninovauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK
Department of Genetics
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovak Republic

Podpredseda AS PriF UK

doc. RNDr. Renáta Flaková, PhD.
rflakovafns.uniba.sk

Katedra hydrogeológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
tel.: 00421-2-60296558
www.hydrogeology.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************