Environmentálna geochémia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD.,  funkčné miesto profesor   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. RNDr. Ján Milička, CSc.   [portál VŠ]

Mgr. Tomáš Lánczos, PhD.   [portál VŠ]

doc. RNDr. Martin Urík, PhD.   [portál VŠ]

doc. RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.   [portál VŠ]

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent tretieho stupňa študijného programu Environmentálna geochémia (environmentálny geochemik) ovláda vedecké metódy riadenia v oblasti environmentálno-geochemického výskumu so zameraním na abiotické zložky životného prostredia a ich interakciu s biotou. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v geochémii i príbuzných odboroch, vrátane najnovších konceptov, princípov a techník zameraných na základný alebo aplikovaný výskum.
Absolvent študijného programu environmentálna geochémia (3. stupeň)
-    vykonáva vedecký výskum a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti environmentálnej geochémie,
-    má teoretické vedomosti presahujúce po obsahovej stránke úroveň jadra znalosti 2. stupňa a ktoré sú spravidla zamerané na riešenie aktuálnych odborných problémov modernej environmentálnej  geochémie,
-    plynulo ovláda odbornú angličtinu,
-    dokáže formulovať nové hypotézy a smery v environmentálnej geochémii, ktoré presahujú rámec globálneho poznania riešeného problému,
- prakticky ovláda rôzne metodiky odberu environmentálnych, geologických a antropogénnych matríc, ako sú pôdy, riečne sedimenty, povrchové a podzemné vody, rastliny a ovzdušie, geomateriály háld, odpadov a environmentálnych záťaží, vrátane terénnych stanovení chemických ukazovateľov pre vybrané matrice,
- ovláda metódy úpravy vzoriek environmentálnych matríc pred ich samotnou chemickou analýzou,
- dokáže dizajnovať a realizovať laboratórne experimenty simulujúce migráciu chemických prvkov a látok, statické a dynamické lúhovacie testy pre hodnotenie mobility, bioprístupnosti a geochemickej frakcionácie rizikových látok a prvkov a pre stanovenie environmentálneho nebezpečenstva priemyselných a banských odpadov,
- má pokročilú úroveň znalostí z digitalizácie geochemických údajov do mapových a grafických výstupov, ako aj pokročilé praktické vedomosti o multivariačných štatistických metódach využívaných v geovedách, najmä o rôznych druhoch faktorovej analýzy,
- vie používať geochemické počítačové programy slúžiace na modelovanie geochemických procesov v reálnom prostredí, vrátanie modelovania transportu znečisťujúcich látok v horninovom prostredí a ďalších procesov, ktoré mu napomáhajú kvantitatívne interpretovať výsledky environmentálno-geochemického výskumu,
- na základe vyššie uvedených vedomostí a zručností dokáže absolvent interpretovať geochemické výsledky z reálnych lokalít pre potreby racionálneho a udržateľného spravovania krajiny,
- má schopnosti preniesť teoretické poznatky z geochémie do praxe, ako je ochrana pôd a vôd pred chemickým znečisťovaním, návrhy efektívnej sanačnej metódy znečisteného územia, vypracovanie analýzy environmentálneho a zdravotného rizika alebo hodnotenie znečistenia životného prostredia kvantitatívnymi geochemickými prístupmi
Absolvent študijného programu environmentálna geochémia (3. stupeň) si osvojí:
-    zásady vedeckej práce vo svojom odbore, etickú a spoločenskú stránku vedeckej práce,
-    vyhľadanie a vedecké formulovanie problému v environmentálno-geochemickom zameraní a efektívnu voľbu výberu a využitia metodiky jeho riešenia,
-    efektívne spôsoby prezentácie výsledkov svojej vedeckej práce, vrátane publikovania v prestížnych vedeckých časopisoch,
-    využitie získaných výsledkov pre rozvoj študijného programu  environmentálna geochémia a pre prax.

Uplatnenie absolventa ŠP Environmentálna geochémia je zadefinované v sústave povolaní SRI ako povolanie „Geochemik“ (https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-4576) a taktiež v Národnej sústave kvalifikácií (NSK) ako povolanie „Geochemik“ v sektorovej rade „Voda, odpad a životné prostredie“ (https://www.kvalifikacie.sk/karta-kvalifikacie/1547).

Absolvent doktorandského študijného programu Environmentálna geochémia má uplatnenie v základnom ako aj aplikovanom výskume orientovanom na problematiku kvality jednotlivých zložiek životného prostredia a ich vzájomných vzťahov. Praktické uplatnenie absolventa je v štátnych, verejných a súkromných organizáciách zaoberajúcich sa hodnotením kvality životného prostredia a definovaním potenciálnych rizík viazaných na distribúciu znečisťujúcich látok v životnom prostredí, problematikou exaktného hodnotenia environmentálnych záťaží a realizáciou sanačných opatrení, ako aj pri nakladaní s rôznymi odpadmi doma i v zahraničí. Absolventi sú uplatniteľní v územných samosprávach, ktoré majú v kompetencii problémy spojené s kvalitatívnymi ukazovateľmi krajiny ako aj v štátnej správe v odboroch životného prostredia na všetkých úrovniach. Aktuálna uplatniteľnosť absolventa je aj v laboratóriách zameraných na analýzu geologických a environmentálnych vzoriek.


Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi tretieho stupňa študijného programu Environmentálna geochémia dokážu analyzovať a interpretovať získané údaje zo študovaných médií (horniny, pôda, podzemná voda, riečne sedimenty, atď.) s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti. Majú tiež zodpovedajúce znalosti i zo študijných odborov v rámci ekologických a environmentálnych vied. Absolventi sú schopní budovať fundovaný vedecký prístup ku geochemickým problémom. Majú skúsenosti zo spracovávania geochemických údajov a ďalších pomocných parametrov ako aj z formulovania a overovania hypotéz pri riešení úloh, ktoré im umožnia riadiť kolektívy pracovníkov v tejto oblasti a taktiež samostatne viesť i veľké projekty s prevzatím zodpovednosti za riešenie Absolventi študijného programu Environmentálna geochémia sú vedomostne a prakticky dostatočne vybavení, aby dokázali samostatne kvalitatívne i kvantitatívne interpretovať výsledky analýz študovaných zložiek životného prostredia, napr. pôdy, sedimenty, vody, rastliny a pod., a identifikovať geochemické procesy vedúce k akumulácii chemických látok a prvkov v týchto zložkách. Majú zodpovedajúce vedomosti aj zo študijných odborov v environmentálnych a ekologických vedách, čo absolventom pomáha porozumieť úlohe živej hmoty v geochemických procesoch. Pri budovaní vedeckej resp. aplikačnej perspektívy absolventi uplatňujú moderné pokročilé metódy výskumu s tvorivým uplatnením získaných poznatkov. Absolventi študijného programu Environmentálna geochémia získajú aj schopnosti riadiť ochranu životného prostredia, najmä v jej abiotickej časti podľa spoločenských a ekonomických potrieb modernej rozvíjajúcej sa spoločnosti.
Absolventi študijného programu Environmentálna geochémia sa uplatnia:
1. vo vedecko-výskumných pracoviskách zameraných na štúdium problematiky životného prostredia
- výskumné organizácie,
- univerzity a vysoké školy,
- laboratóriá zamerané na analýzu geologických a environmentálnych vzoriek,
- pracoviská hydrometeorológie, lesného, vodného a pôdneho hospodárstva,
- odbory hygieny práce a preventívnej medicíny,
2. v štátnej a verejnej správe
- odbory životného prostredia na všetkých úrovniach,
- odbory hygieny životného a pracovného prostredia, vrátane agendy nakladania s odpadmi,
3. v komerčných firmách zameraných na:
- prieskum a sanáciu environmentálnych záťaží a havárií
- revitalizáciu zdevastovaných území,
- vyhľadávanie a kontrolu vodných zdrojov,
- monitoring životného prostredia,
- konzultačnú a expertíznu činnosť zameranú na ochranu a tvorbu životného prostredia.

Absolventi, ktorí končili štúdium na Katedre geochémie pracujú v rôznych pozíciách v štátnej a verejnej správe na Ministerstve životného prostredia, Ministerstve zdravotníctva, Slovenskej agentúre životného prostredia, na okresných a obecných úradoch, vrátane odborov magistrátu hl. mesta Bratislava, v súkromných firmách, ktoré realizujú prieskum a hodnotenie kvality životného prostredia a zaoberajú sa problematikou environmentálnych záťaží, ako aj v priemyselných spoločnostiach na pozíciách pre kvalitu životného prostredia. Vedecky a výskumne zameraní absolventi pokračovali po doktorandskom štúdiu vo vedeckých aktivitách a našli uplatnenie v rezortných výskumných ústavoch (napr. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave), v ústavoch SAV (napr. Ústav vied o Zemi, Ústav hydrológie) a  univerzitách a výskumných organizáciách doma aj v zahraničí (Praha, Jena, Olomouc).

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Minimálne jedna Q1-Q3 (JCR) (vedecká) publikácia v prvo alebo spoluautorstve.