Ekológia a ochrana životného prostredia

Environmentálna ekológia
Ekológia a ochrana životného prostredia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.,   funkčné miesto profesor,   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc.  [portál VŠ]

prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.  [portál VŠ]

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.  [portál VŠ

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Profil absolventa doktorandského štúdia je prirodzene koncipovaný v kontexte predchádzajúceho štúdia intenzívneho premostenia medzi plne etablovanou materskou ekológiou a praktickou ochranou životného prostredia v intenciách udržateľnosti a zmierňovania dopadov aktuálnych environmentálnych problémov na život človeka. Pre akékoľvek ďalšie úvahy v tomto zmysle ostáva teda conditio sine qua non predmetová skladba magisterského štúdia. Kruciálnou je vysoká špecializovanosť a odbornosť v konkrétnej oblasti ekologických a environmentálnych disciplín. V týchto intenciách je nutné opätovne zdôrazniť odbornú nadstavbu absolventa v už zadefinovaných témach s biocentrickým dôrazom (ako jediný v rámci environmentálne profilovaných doktorandských študijných programov na fakulte kladie osobitný dôraz na živú zložku ekologických systémov, vrátane človeka a ich intenzívnu interakciu s abiotickým prostredím) s kontaktom na ochranu biodiverzity (obzvlášť na ekosozologické aspekty druhovej a územnej ochrany s príslušnými revitalizačnými, renaturačnými a rehabilitačnými in situ a ex situ mechanizmami), detekciu a mitigáciu environmentálnych rizík na biotu (vrátane ekotoxikologického a bioindikačného postulátu) ako aj environmentálnu udržateľnosť spoločnosti (s eminentným zreteľom na ochranu a manažment krajiny). Tieto tri základné piliere etablujú u absolventa dôraz na holistický prístup chápania ekologického systému na vysokej odbornej úrovni, obzvlášť v rovine jeho funkčnej interaktivity, homeostatických (reziliencia a rezistencia) a homeorhetických mechanizmov (dynamika a evolúcia) a v neposlednom rade aj vízie racionálneho využívania prírodných zdrojov (fyziotaktika, environmentálne biotechnológie). Kruciálnym aspektom programu ostáva dôraz na aplikovanú sféru (aj prostredníctvom odbornej stáže) inovatívneho a decízneho sektoru. Aj z tohto dôvodu získava študent esenciálny prehľad a nadhľad v legislatívnych a rozhodovacích mechanizmoch v oblasti plánovania a posudzovania vplyvov ľudskej činnosti na životné prostredie. Absolvent doktorandského programu Ekológia a ochrana životného prostredia je okrem iného schopný systémovo koordinovať, riadiť, prognózovať a plánovať riešenie kľúčových problémov zmierňovania dopadu aktuálnych zmien v životnom prostredí na život a zdravie človeka ako aj jeho spoločnosť.

Absolventi programu sa môžu uplatniť najmä na pozíciách “Ekológ-špecialista” alebo “Environmentalista-špecialista” pre oblasti ako odpadové hospodárstvo, ochrana biodiverzity, či manažment životného prostredia. Zároveň môžu obsadzovať pozície “Samostatný referent pre oblasť životného prostredia”, “Koordinátor životného prostredia”, “Senior konzultant pre environmentálne a ekologické projekty” vo vedeckých inštitúciách, štátnej správe, samospráve a veľmi často aj v súkromnej sfére (v národných a nadnárodných spoločnostiach ako “Vedúci oddelenia/odboru pre oblasť životného prostredia”).

Uplatniteľnosť v praxi

Relatívne komplexné uplatnenie absolventa doktorandského študijného programu je v značnej miere reflexiou na vysoko odborné výzvy v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia, prirodzene v živej nadväznosti na predchádzajúci magisterský stupeň štúdia. Presne v týchto intenciách možno v rámci národnej sústavy povolaní primárne zadefinovať potenciál v kontexte úloh štátnej správy a samosprávy (sektorová rada pre verejné služby a správu), osobitne na poli odborných a vysoko špecializovaných pracovníkov pre ochranu prírody a životného prostredia za podmienok ustanovených v rozsahu zákonom č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, a to i v nadväznosti na relevantné právne záväzné akty Európskej únie. V závislosti od zadefinovania samotného individuálneho študijného plánu, obzvlášť v oblasti ochrany biodiverzity (druhová aj územná ochrana, vrátane medzinárodných konvencií), posudzovania vplyvov ľudskej činnosti na životné prostredie, plánovania, ochrany a manažmentu krajiny, či identifikácie a zmierňovania dopadov environmentálnych rizík na život človeka. V rozsahu svojho oprávnenia a príslušnosti orgánu štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia obsadzujú absolventi DŠ pozície vysoko špecializovaných a vedúcich odborných pracovníkov riadiacich úseky vydávania súhlasov, vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí, ako aj participujúcich na uskutočňovaní revízií chránených území či na udeľovaní výnimiek v rámci ochrany prírody a krajiny. Nesporne ostáva dôležitou nikou pre uplatnenie absolventov sektor vedy a výskumu na poli ekológie a ochrany životného prostredia, osobitne v rámci výrazne interdisciplinárne zadefinovaných problémov štátneho a medzinárodného záujmu, napr. koncepcia a stratégia plánovania, udržateľného rozvoja, ochrany strategických prírodných zdrojov, kultúrneho a prírodného dedičstva, ochrany zdravia a života človeka, zmierňovania dopadov aktuálnych environmentálnych zmien. Kompetencie získané absolvovaním programu sú esenciálne aj pre uplatnenie v lukratívnom súkromnom sektore, vrátane odpadového hospodárstva, prevencie a nápravy environmentálnych škôd, úseku environmentálnych záťaží či odpadových vôd.

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Publikovanie minimálne 2 pôvodných vedeckých prác in extenso v impaktovaných periodikách databázy WOS alebo SCOPUS, vrátane minimálne jednej prvoautorskej práce a najmenej jednej práce z kvartilu Q1 – Q3 (v zmysle JCR), pričom do úvahy možno započítať už pre tlač oficiálne akceptovanú štúdiu. Požadované publikácie musia vychádzať z tematického rámca dizertačnej práce a rok ich vydania musí byť viazaný na príslušné obdobie doktorandského štúdia (od zápisu na ĎŠ do obhajoby DP). Do konca akademického roku 2023/2024 môže OK po písomnej a zdôvodnenej žiadosti doktoranda udeliť študentovi výnimku a povolenie obhajoby podmieniť splnením len minimálnych publikačných kritérií Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.