Biotechnológie

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Hana Drahovská, PhD.  funkčné miesto profesor   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

RNDr. Ján Radvánszky, PhD.    [portál VŠ]

doc. RNDr. Ján Krahulec, PhD.    [portál VŠ]

doc. Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.    [portál VŠ]

doc. RNDr. Andrej Dudáš, PhD.    [portál VŠ]

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent doktorandského programu biotechnológia má široké spektrum poznatkov o základných biologických procesoch v bunkách a organizmoch a o spôsoboch aplikácie týchto poznatkov v biotechnológii. Svoje vedomosti dokáže využiť pri formulácii a riešení vedeckých problémov. Má teoretické a praktické vedomosti zo základných aj pokročilých metód výskumu z biotechnológie, molekulárnej biológie a v primeranej miere aj ostatných príbuzných odborov ako napr. z mikrobiológie, genetiky, biochémie,  imunológie, ale aj bioinformatického spracovania dát. Riešenie úloh v rámci dizertačnej práce poskytne doktorandovi praktické zručnosti v celom spektre moderných molekulárno-biologických metód. Spracovanie dizertačnej práce umožní absolventovi stať sa expertom v konkrétnej vedeckej oblasti, zároveň v rámci štúdia získa  všeobecný prehľad v študovanom odbore, ktorý môže využiť aj v iných oblastiach výskumu. Počas štúdia absolvent zdokonaľuje svoju schopnosť odbornej komunikácie a prezentácie vlastných vedeckých výsledkov na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a aj publikovaním vo vedeckých časopisoch registrovaných v databázach Current Contents Connect, Web of Knowledge a Scopus a patentových prihláškach. Súčasťou štúdia môže byť aj absolvovanie pobytu na zahraničnom pracovisku, ktorý mu poskytne skúsenosti s novými metódami a iným spôsobom riešenia problémov. Počas celého štúdia sa doktorand podieľa na pedagogickom procese v rámci katedry, predovšetkým vedením cvičení v bakalárskom stupni štúdia, školením a oponovaním bakalárskych prác a tiež spolupracuje so študentmi magisterského štúdia pri riešení ich diplomových prác. Tieto činnosti poskytujú absolventom skúsenosti pri práci vo vedeckom kolektíve. Zároveň sa absolvent zúčastňuje na príprave podujatí v rámci katedry, ktoré poskytujú príležitosť na zdokonaľovanie jeho organizačných schopností.

Absolventi programu biotechnológia sú pripravení na nasledovné povolania indikované v SRI-Indexe a v Národnej sústave kvalifikácií:
Biotechnológ/výskumný pracovník v základnom a aplikovanom výskume v biotechnologickej spoločnosti, molekulárny biológ v základnom výskume, riadiaci zdravotni?cky pracovni?k - laboratórny diagnostik v molekulárnej biológii a v mikrobiológii, zástupca biotechnologických, biomedicínskych, a farmaceutických firiem so špecializáciou na technológie zamerané na genetické a molekulárno-biologické analýzy, klinický alebo forenzný genetik, lektor vysokej školy, a iné.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi doktorandského programu biotechnológia Prírodovedeckej fakulty UK majú predpoklady pre úspešné uplatnenie v  pracovnom kolektíve v širokom spektre vedeckých, výskumných a výrobných inštitúcií zameraných na základný a aplikovaný výskumu. Okrem uplatnenia v biologickom a biomedicínskom základnom a aplikovanom výskume majú absolventi možnosť uplatnenia v biotechnologickom priemysle. Absolventi môžu zastavať funkciu výskumníkov v riešiteľských kolektívoch a vedúcich menších kolektívov. Sú schopní spolupodieľať sa pri navrhovaní a spracovať žiadosti o vedecké projekty a granty, kriticky analyzovať dosiahnuté výsledky iných pri vypracúvaní posudkov a hodnotení v oblasti základného ale aj aplikovaného výskumu. Absolventi sa uplatňujú aj na pracoviskách rezortov zdravotníctva (biochemické, genetické a mikrobiologické laboratóriá, špecializované pediatrické oddelenia, súdnolekárske oddelenia), súkromných subjektoch poskytujúcich analýzu založenú na DNA diagnostike, životného prostredia (posudzovanie rizík pri práci s GMO, posudzovanie a hľadanie riešení znečistenia životného prostredia) a potravinárskeho a poľnohospodárskeho priemyslu (posudzovanie bezpečnosti potravín a vplyvu pestovania GMO plodín mimo laboratórií, ale aj v uzavretom priestore).
 Z profilu absolventa vyplýva, že absolventi, vychádzajúc z ich schopností synteticky a komplexne myslieť, môžu zastávať funkcie v poradných orgánoch, ktoré udávajú, respektíve ovplyvňujú smerovanie a stratégiu vývoja biotechnologických spoločností. Absolventi s využitím svojho inovačného potenciálu sú pripravení zakladať a riadiť menšie spoločnosti  typu  start-upov alebo spin-offov.

Podmienky úspešného absolvovania štúdia

Podmienky absolvovania študijného programu:
- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 40
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 10
- počet kreditov za výberové predmety a vedeckú činnosť potrebných na riadne skončenie štúdia: 145
- počet kreditov za štátnu skúšku: 15
- počet kreditov za obhajobu záverečnej práce: 30

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Potrebné publikovať minimálne jednu Q1 alebo Q2 alebo Q3 publikáciu, bez ohľadu na poradie autorov  registrované vo WOS alebo SCOPUS. Musí však ísť o článok, ktorý je výsledkom riešenia výskumu a nie prehľadný článok.