Formuláre COVID-19 verzia

Žiadosť o úpravu názvu témy dizertačnej práce [.rtf]

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce v AR 2020/2021  [.doc]

Prihláška na dizertačnú skúšku   [.doc]   SK-EN
Application for dissertation examination