Jadrová chémia a rádioekológia

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Michal Galamboš, PhD.,   funkčné miesto profesor,    [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Igor Zeman, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD  [portál VŠ]

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Jadrová chémia sa zaoberá vlastnosťami hmoty, chemickej a fyzikálnej povahy látok, ktorých pôvodcom je jadro atómov a jeho premeny. Využíva vlastnosti jadra a jeho prejavov na štúdium a riešenie chemických problémov. Rádioekológia vznikla ako odpoveď na narastajúcu koncentráciu rádionuklidov v životnom prostredí. Jej interdisciplinárna povaha ju neoddeliteľne prepája s jadrovou chémiou. Dnes sa venuje najmä špeciácii a migrácii rádionuklidov v jednotlivých zložkách životného prostredia (transport rádionuklidov po testoch jadrových zbraní, po haváriách jadrových zariadení, pri zvetrávaní háld po ťažbe uránu a pod).

Študijný program Jadrová chémia a rádioekológia druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania je jedinečný svojho druhu na Slovensku a vzhľadom na prítomnosť jadrových zariadení a rozvíjajúci sa jadrový priemysel esenciálny. Na štúdium sú prijatí študenti, ktorí ukončili bakalárske štúdium v študijných programoch chémia, biochémia a uchádzači v iných študijných programoch technického a prírodovedného zamerania s chémiou ako profilujúcim predmetom. Ostatní uchádzači budú prijatí na základe písomného testu z chémie. Absolventi študijného programu môžu pokračovať v štúdiu na rovnomennom študijnom programe tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania.

Študent sa odborne profiluje sám voľbou predmetov podľa zamerania diplomovej práce do jednotlivých smerov: i) rádioekologický význam, špeciácia a migrácia rádionuklidov v životnom prostredí; ii) príprava izotopovo-modifikovaných zlúčenín a rádiofarmák; iii) vývoj separačných a rádioanalytických metód pre stanovenie stopových prvkov a rádionuklidov; iv) využívanie jadrovo-fyzikálnych metód vo výskume a praxi.
Cieľom vzdelávania druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v rámci študijného programu jadrová chémia a rádioekológia je sprostredkovať študentovi pokrok vo vedecko-výskumnej oblasti, ukázať mu všetky aspekty teórie, princípov, metodológie a praxe; naučiť ho samostatnej vedecko-výskumnej činnosti v oblasti jadrovej chémie a rádioekológie na úrovni druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania.

Absolvent študijného programu jadrová chémia a rádioekológia na úrovni druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania obratne a s dodržaním radiačno-hygienických a bezpečnostných zásad ovláda a využíva rádionuklidy a poznatky o ich vlastnostiach, metódach ich prípravy a separácie. Teoreticky a prakticky ovláda detekciu a metrológiu ionizujúceho žiarenia. Má prehľad a experimentálne skúsenosti s využívaním jadrovo-fyzikálnych metód vo výskume. Absolvent dokáže uplatniť nadobudnuté vedomosti z rádiofarmácie a nukleárnej medicíny, jadrového palivového  cyklu a vyraďovania jadrových zariadení, manažmentu rádioaktívnych odpadov, bezpečného skladovania a konečného uloženia, resp. prepracovania ožiareného jadrového paliva, rádiochemickej analýzy a stanovenia rádionuklidov, radiačného monitoringu životného prostredia, ale aj z jadrovej legislatívy. Užšia odborná profilácia absolventa je podľa zamerania diplomovej práce.

Absolvent dokáže navrhnúť a aplikovať nové metódy a postupy pri riešení problémov v súlade so svetovými trendmi a poznatkami na úrovni druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania. Získané poznatky spracováva a prezentuje pomocou moderných technológií. Nosné témy študijného programu mu dodávajú teoreticko-metodologický aparát umožňujúci vedecké bádanie, formulovanie vlastných metodických postupov na riešenie odborných a vedecko-výskumných problémov, ich tvorivé aplikovanie v praxi, vytváranie informačných systémov a databáz. Je schopný navrhnúť metódy spracovania dát a prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti  na domácich i medzinárodných odborných a vedeckých podujatiach, publikovať ich v domácich a medzinárodných periodikách. Popularizovať študijný program a výsledky bádania aj širokej laickej verejnosti. Pri navrhovaní metód a postupov si je vedomý etických, právnych a environmentálnych aspektov navrhovaného spôsobu riešenia problému a uplatňuje ich v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Uplatniteľnosť

Absolvent študijného programu jadrová chémia a rádioekológia má uplatnenie v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu; a využívania jadrových výskumných metód, organizovania a realizácie výskumných projektov, výskumných a vývojových prác, merania hodnôt rádioaktivity a ionizujúceho žiarenia. Má uplatnenie v oblastiach jadrového dozoru (Úrad jadrového dozoru SR; Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu vo Viedni) a radiačnej ochrany (Úrad verejného zdravotníctva SR; Ministerstvo obrany SR; Ministerstvo vnútra SR), jadrového energetického priemyslu (Slovenské elektrárne, a.s.; Atómové elektrárne Mochovce; Atómové elektrárne Bohunice); manažment a spracovanie rádioaktívnych odpadov (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.); merania ionizujúceho žiarenia (Slovenský metrologický ústav) a výroby rádionuklidov a rádiofarmák (BIONT a.s.); na klinikách nukleárnej medicíny; vo výskumných ústavoch (Výskumný ústav jadrovej enrgetiky a.s.; Výskumný ústav vodného hospodárstva; SAV; Ústav jaderného výzkumu Řež, ČR) a vysoké školy (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, České vysoké učení v Prahe, Oregon state university USA, Paul Scherrer Institut Switzerland).