Biotechnológie

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Hana Drahovská, PhD.  funkčné miesto profesor   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

RNDr. Ján Radvánszky, PhD.    [portál VŠ]

doc. RNDr. Ján Krahulec, PhD.    [portál VŠ]

doc. Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.    [portál VŠ]

doc. RNDr. Andrej Dudáš, PhD.    [portál VŠ]

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Ciele vzdelávania v študijnom magisterskom programe Biotechnológia sa realizujú prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov študijného programu a zodpovedajú úrovni 7 Národného kvalifikačného rámca SR.

Absolvent magisterského programu biotechnológia má široké spektrum poznatkov o základných biologických procesoch v bunkách a organizmoch a o spôsoboch aplikácie týchto poznatkov v technológii. Má vedomosti zo všetkých dôležitých oblastí molekulárnej biológie, ovláda molekulárne mechanizmy replikácie a expresie genetickej informácie v prokaryotických aj eukaryotických systémoch, pozná vzťah medzi štruktúrou a funkciou biomakromolekúl a rozumie regulácii bunkových procesov na molekulárnej úrovni. Absolvent má znalosti o  medicínskych, farmaceutických, poľnohospodárskych, potravinárskych  a environmentálnych biotechnológiách. Má teoretické a praktické vedomosti metód výskumu hlavne z molekulárnej biológie, ale v primeranej miere aj ostatných príbuzných odborov ako napr. z mikrobiológie, genetiky, biochémie,  imunológie, ale aj bioinformatického spracovania dát. Na základe absolvovaných praktických cvičení a riešenia diplomového projektu ovláda experimentálne techniky molekulárnej biológie, vrátane metód detekcie nukleových kyselín a proteínov, prípravy rekombinantných DNA, expresie proteínov, sekvenovania nukleových kyselín a vyhodnocovania sekvenačných dát. Ovláda zásady vedeckej práce, vie kriticky prijímať informácie z vedeckej literatúry, je spôsobilý plánovať a vyhodnocovať experimentálne postupy a prejavuje dostatočnú mieru syntetického myslenia. Absolvent je schopný experimentálne pracovať vo väčšine výskumných a vývojových kolektívov riešiacich výskum v oblasti biologických a biomedicínskych vied a taktiež v diagnostických laboratóriách v oblasti molekulárnej biológie, genetiky, biochémie a mikrobiológie. Pozná základy legislatívnych procesov, ktoré sú spojené s citlivými oblasťami ľudského života ako ochrana zdravia ľudstva, bezpečnosti potravín a zabezpečenia životného prostredia so stabilnou biologickou rozmanitosťou so zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj pri využívaní prírodných zdrojov. V oblasti ochrany zdravia je to legislatíva spojená s registráciou aktívnych farmaceutických ingrediencií a liečiv. V oblasti bezpečnosti potravín a ochrany životného prostredia absolventi chápu význam regulácie používania geneticky modifikovaných organizmov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Ovláda princípy patentovej ochrany duševného vlastníctva a zásady podnikania biotechnologických spoločností. Absolvent vie svoje výsledky jasne interpretovať a prezentovať svoje výsledky vo forme prednášok a posterov na domácich a medzinárodných konferenciách a do publikácií akceptovateľných vedeckými časopismi registrovanými v databázach Current Contents Connect, Web of Knowledge a Scopus, ako aj do patentových prihlášok.
V prvom roku magisterského štúdia je ťažiskom štúdia odstránenie rozdielov, ktoré môžu poslucháči mať vzhľadom na stále časnejšiu skutočnosť nástupu z rôznych programov biologicky zameraného bakalárskeho štúdia (aj rôznych škôl). Následne na základe existujúcich poznatkov je cieľom dosiahnuť pokročilejšie vedomosti, rozvíjať praktické laboratórne zručnosti a skúsenosti. Jednotlivé predmety a ich rozsah sú volené tak, aby tvorili kompromis medzi dostatočne širokým budovaním teoretických vedomostí z biotechnológie a molekulárnej biológie a praktickými skúsenosťami a návykmi experimentálnych metód. Pre rozšírenie vedomostí z biotechnológie sú v magisterskom štúdiu nosné predmety Biotechnológia 2, Agrobiotechnológie a environmentálne biotechnológie, Farmaceutické biotechnológie a Biotechnológia a biomedicína. V týchto študent získa reálny obraz o najnovších trendoch  výskumu v jednotlivých oblastiach biotechnológie na Slovensku a vo svete. Prednášky sú stavané ako riešenie problému – projektu, čo študenta vedie nie k učeniu sa faktov ale hľadaniu metodických prístupov ako odhaliť fungovanie súčasných biotechnológií. Pre rozšírenie vedomostí z molekulárnej biológie sú v magisterskom štúdiu určené predmety Pokroky molekulárnej biológie, Pokroky molekulárnej biológie 2 a Proteíny. Primeraný dôraz je položený aj na získanie vedomostí o nových inštrumentálne orientovaných metód v molekulárnej biológii, čo je úlohou predmetov Pokročilé metódy molekulárnej biológie a Vysokoparalelné sekvenovanie a analýza dát. Dôležitou súčasťou vzdelania v odbore sú predmety zamerané na legislatívu a podnikanie v oblasti biotechnológie: Legislatíva a biologická bezpečnosť biotechnológií, Ochrana duševného vlastníctva v biotechnológii a Manažment a ekonomika biotechnologických spoločností. Pre získanie vyššej špecializácie má študent možnosť voľby povinne voliteľných predmetov ako Molekulárna imunológia, Genomika človeka, Výpočtová genomika, Pokročilé metódy analýzy DNA pri identifikácii a typizácii organizmov, Molekulárna biológia patogénnych baktérií a voliteľných predmetov. Podpornú úlohu pre získanie lepšieho poznania biotechnologického a molekulárno-biologického výskumu v SR slúžia predmety Vybrané kapitoly z molekulárnej biológie a Vybrané metódy z molekulárnej biológie. Upevnenie vedomostí a rozvíjanie samostatného vedeckého myslenia dosiahnu študenti na seminároch venovaných jednotlivým prednáškovým kurzom. Pre rozšírenie praktických experimentálnych zručností je zvýšená pozornosť venovaná aj praktickým cvičeniam v predmetoch Pokročilé cvičenie z biotechnológie, Cvičenie z metód molekulárnej biológie a hlavne  Cvičenie k diplomovej práci 1, 2 a cvičenie diplomantov 1,2.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi magisterského programu biotechnológia Prírodovedeckej fakulty UK majú predpoklady pre úspešné uplatnenie v  pracovnom kolektíve v širokom spektre vedeckých, výskumných a výrobných inštitúcií zameraných na základný a aplikovaný výskumu, ktorý biotechnológiu využíva ako hlavný predmet výskumu alebo len ako nástroj pre výskum v ostatných oblastiach. Na základe doterajšej praxe viac ako jedna štvrtina pokračuje v doktorandskom štúdiu nielen vo vednom odbore biotechnológia ale aj príbuzných odboroch. Okrem uplatnenia v biologickom a biomedicínskom základnom a aplikovanom výskume majú absolventi možnosť uplatnenia v biotechnologickom priemysle. Absolventi môžu zastavať funkciu výskumníkov v riešiteľských kolektívoch a po získaní praxe aj vedúcich menších kolektívov. Sú schopní spolupodieľať sa pri navrhovaní a spracovať žiadosti o vedecké projekty a granty, kriticky analyzovať dosiahnuté výsledky iných pri vypracúvaní posudkov a hodnotení v oblasti základného ale aj aplikovaného výskumu. Absolventi sa uplatňujú aj na pracoviskách rezortov zdravotníctva (biochemické, genetické a mikrobiologické laboratóriá, špecializované pediatrické oddelenia, súdnolekárske oddelenia), súkromných subjektoch poskytujúcich analýzu založenú na DNA diagnostike, životného prostredia (posudzovanie rizík pri práci s GMO, posudzovanie a hľadanie riešení znečistenia životného prostredia) a potravinárskeho a poľnohospodárskeho priemyslu (posudzovanie bezpečnosti potravín a vplyvu pestovania GMO plodín mimo laboratórií, ale aj v uzavretom priestore).
Z profilu absolventa vyplýva, že absolventi, vychádzajúc z ich schopností synteticky a komplexne myslieť, môžu zastávať funkcie v poradných orgánoch, ktoré udávajú, respektíve ovplyvňujú smerovanie a stratégiu vývoja biotechnologických spoločností. Absolventi s využitím svojho inovačného potenciálu sú pripravení zakladať a riadiť menšie spoločnosti  typu  start-upov alebo spin-offov.