Environmentalistika

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc., funkčné miesto profesor, [portal VŠ]

 

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. [portál VŠ]

prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. [portál VŠ]

prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD. [portál VŠ]

Profil absolventa

Profil absolventa Environmentalistiky je založený na vysokej miere interdisciplinarity samotného odboru ekologických a environmentálnych vied, a to na všetkých úrovniach, od samotných zložiek životného prostredia až po komplexné ekosystémy. Je teda systematicky budovaný na základoch abioticko-biotickej povahy prostredia, udržateľnosti jednotlivých jeho komponentov a ich vzájomných funkčných interakcií, aby tieto poznatky mohli byť synteticky využité v environmentálnej praxi. Absolvent získava komplexný prehľad o zložkách a fungovaní ekosystémov v kontexte príslušných materských prírodovedných disciplín (od geovied až po vedy o živote), ktoré sú zámerne prepojené s cieľom chápania životného prostredia ako systému so špecifickými systémovými vlastnosťami. Základnou myšlienkou filozofie programu je schopnosť samostatne analyzovať a syntetizovať informácie o subsystémoch krajiny. Absolvent získava schopnosť pochopiť výpovednú hodnotu údajov o biotopoch (vrátane fyzikálno-chemických vlastností) a ich biocenózach priamo v teréne, či v laboratórnych podmienkach, a je schopný poukázať aj na ich funkčné prepojenia (toky energie a živín, mechanizmy ekologickej stability, udržateľnosť a kvalita). Osobitý zreteľ kladie program na obdobie antropocénu, ktoré je spojené so značnou dynamikou zmien životného prostredia. Absolvent tak pozná aktuálne problémy environmentalistiky, vie zaujať stanovisko k samotnej ochrane zložiek životného prostredia a samostatne synteticky uvažuje o možnosti zmierňovania dopadov súčasných environmentálnych zmien na život človeka.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi bakalárskeho programu Environmentalistika disponujú základnými vedomosťami a schopnosťami pre povolanie environmentalistu, predominantne v rámci prípravy pre kompletizujúci a komplementarizujúci druhý stupeň štúdia (obzvlášť v súvislosti s aktuálnou sústavou povolaní). Úspešné absolvovanie programu môže byť bázou pre uplatnenie v širokom spektre povolaní súvisiacich s ochranou životného prostredia, v tejto fáze s osobitným zreteľom na konzultačnú, poradenskú a propagačnú činnosť v oblasti štátnej správy a samosprávy či tretieho sektora, ako aj pri elementárnej analýze zložiek životného prostredia v rámci podkladov na jeho ochranu a udržateľné využívanie. Je však dôležité podotknúť, že prevažná väčšina absolventov Bc. programu pokračuje ďalej na niektorom z magisterských programov.  


Stiahnuť leták - kliknite

Leták   [letak.pdf]  [.pdf1]  [.pdf2]  [.jpg1]  [.jpg2]