Témy diplomových prác na šk. rok 2016/2017

Číslo Téma Školiteľ
1 Štruktúra a evolúcia primitívnych vzorov peria u vyhynutých a žijúcich dinosaurov doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
2 Ontogenetické zmeny v mikroštruktúre peria vtákov s krátkym doletom: model hoacina chochlatého doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
3 Rastová dynamika a osifikácia skeletu vtáčích embryí: prekociálny model pštrosa dvojprstého doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
4 Regionalizácia endoneurokrania v evolúcii archosaurov: Crocodylomorpha-Pterosauria -Dinosauria doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
5 Zmeny v mikroštruktúre vajcovej skrupiny prekociálnych a altriciálnych vtákov počas embryonálneho vývoja doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
6 Topografické rozdiely v pneumatizécii kostí vtákov s odlišnými ekologickými adaptáciami doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
7 Rozsah a spôsob prezentácie učiva s evolučnou tématikou v učebných osnovách základných a stredných škol v Slovenskej republike doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
8 Revízia skeletálnehomateriálu šupinatého plazaOphisaurusacuminatuszvrchného miocémuNemecka spoužitím počítačovej mikrotomografieajeho paleoekológia doc. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.
9 Ontogenéza hlavy slepúcha krehkého vkontexte evolúcie anguimorfných plazov RNDr. Andrej Čerňanský, PhD.
10 Muskulo-skeletálna anatómia postkraniálneho regiónu vybraných zástupcov šupinatých jašterov RNDr. Andrej Čerňanský, PhD.
11 Porovnávacia anatómia neurokránií vybraných zástupcov čeľade Chamaeleonidae RNDr. Andrej Čerňanský, PhD.
12 Potočníky (Trichoptera) krasových prameňov Mgr. Andrea Rúfusová, PhD.
13 Štrukturálna afunkčná diverzita makrozoobentosu krasových prameňov Západných Karpát RNDr. Pavel Beracko, PhD.
14 Populačné aautekologickécharakteristiky taxónovmakrozoobentosuvysychavých krasových prameňov RNDr. Pavel Beracko, PhD.
15 Produkčné pomery makrozoobentosu vgradiente veľkosti ateploty vody krasovej vyvieračky RNDr. Pavel Beracko, PhD.
16 Zmeny vštruktúre spoločenstiev makrozoobentosu vplyvom prehradenia vodného toku Doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc.
17 Dlhodobé zmeny spoločenstiev makrozoobentosu vhornom toku Váhu (v okolí Ružomberku) Doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc.
18 Potravná výberovosť dvoch druhov hlaváčov (Cottus gobio,Cottus poecilopus) na vybraných lokalitách Čierneho Váhu Mgr. Barbora Števove, PhD.
19 Trofické interakcie spoločenstiev rýb abentických bezstavovcov z rôzne antropicky ovplyvnených lokalít Mgr. Barbora Števove, PhD.
20 Vývin lariev vodného hmyzu v krasovom prameni so stálou teplotou doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
21 Populačná dynamika vybraných taxónov vodného hmyzu v krasových prameňoch doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
22 Taxocenózy podeniek (Ephemeroptera) vodných tokov Guyanskej vysočiny (Venezuela) doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
23 Podenky (Ephemeroptera) vodných tokov ekvádorských Ánd doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
24 Malakofauna zvyškov malokarpatských lesov v prostredí veľkomesta (Bratislava) Ing. Tomáš Čejka, PhD.
25 Mäkkýše odvodňovacích kanálov na Podunajskej nížine Ing. Tomáš Čejka, PhD.
26 Rozšírenie a genetická variabilita modelových druhu Crenobia alpina vo vodných biotopoch (sub)alpínskeho pásma Tatier RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD.
27 Vplyv umelých vodných nádrží na genetickú štruktúru populácií vodných bezstavovcov tečúcich vôd RNDr. Fedor Čiampor, PhD.