Témy bakalárskych prác na šk. rok 2016/2017

Číslo Téma Školiteľ
1 Ekológia pošvatiek Slovenska prof. RNDr. Iľja Krno, DrSc.
2 Štruktúra a evolúcia primitívnych vzorov peria u vyhynutých a žijúcich dinosaurov doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
3 Ontogenetické zmeny v mikroštruktúre peria vtákov s krátkym doletom: model hoacina chochlatého doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
4 Rastová dynamika a osifikácia skeletu vtáčích embryí: prekociálny model pštrosa dvojprstého doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
5 Regionalizácia endoneurokrania v evolúcii archosaurov: Crocodylomorpha-Pterosauria - Dinosauria doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
6 Zmeny v mikroštruktúre vajcovej skrupiny prekociálnych a altriciálnych vtákov počas embryonálneho vývoja doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
7 Topografické rozdiely v pneumatizécii kostí vtákov s odlišnými ekologickými adaptáciami doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
8 Rozsah a spôsob prezentácie učiva s evolučnou tématikou v učebných osnovách základných a stredných škol v Slovenskej republike doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
9 Spoločenstvá podeniek (Ephemeroptera) vybraného vodného toku. doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
10 Životné stratégie vodného hmyzu v prameňoch s rozličným hydrologickým režimom. doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
11 Vplyv VN Môťová na permanentnú faunu makrozoobentosu rieky Slatina Mgr. Igor Kokavec
12 Fitnes druhu Gammarus fossarum v longitudinálnom profile rieky Čierny Váh Mgr. Igor Kokavec
13 Taxocenózy permanentnej fauny krasových vyvieračiek Slovenska RNDr. Pavel Beracko, PhD.
14 Štruktúra vodnej fauny a životné stratégie druhov v permanentných a vysychavých krasových vyvieračkach Slovenska RNDr. Pavel Beracko, PhD.
15 Vplyv klimatickej zmeny na bentické bezstavovce tečúcich vôd doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc.
16 Zmeny rybích spoločenstiev v kontexte hydromorfologických zásahov Mgr. Katarína Jakubčinová
17 Ulitníky (Gastropoda) lesoparkov veľkomesta Ing. Tomáč Čejka, PhD.
18 Vodné mäkkýše v urbánnom prostredí Ing. Tomáč Čejka, PhD.
19 Vplyv umelých vodných nádrží na genetickú štruktúru populácií vodných bezstavovcov RNDr. Fedor Čiampor, PhD.
20 Populačná štruktúra a genetická variabilita permanentnej fauny stojatých vôd a faktory, ktoré ju ovplyvňujú RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD.
21 Potrava vybraných druhov rýb potenciálne ohrozených kompetíciou inváznymi druhmi rodu Neogobius Mgr. Barbora Števove, PhD.
22 Význam pohlavného a prírodného výberu pre expresiusekundárnych pohlavnychznakov na modelových druhoch rýb RNDr. Ladislav Pekárik, PhD.
23 Biologické invázie v súvislosti s ľudskými aktivitami Mgr. Kristína Švolíková, PhD.
24 Bariery na vodných tokoch a ich vplyv na rybie spoločenstvá Mgr. Kristína Švolíková, PhD.