Náučné chodníky na Slovensku

Jedinečná elektronická databáza náučných chodníkov na Slovensku, obsahujúca okrem ich charakteristík slovom i obrazom aj ich hodnotenia, opis zaujímavostí, najmä prírodopisných, z trás chodníkov a ich okolia a tiež námety pre učiteľov na využitie týchto informácií o krajine vo vyučovaní. Je neustále aktualizovaná a dopĺňaná o nové, pribúdajúce trasy, a to i v spolupráci a z podnetov iniciatívnej laickej i odbornej verejnosti.

http://naucnechodniky.eu/

https://www.facebook.com/naucnechodniky.eu

Hlavný autor a kontaktná osoba – RNDr. Ivan Ružek, PhD.   ivan.ruzekuniba.sk

Už 400 náučných chodníkov v internetovej databáze náučných chodníkov

Propagujeme prírodovedné informácie pre spoznávanie zaujímavostí krajiny Slovenska

V snahe zaplniť chýbajúci prehľad o výskyte, obsahu, kvalite a stave náučných chodníkov na Slovensku, ako aj s cieľom ich propagácie a zlepšovania ich kvality, vytvára ich databázu v rámci svojich projektových aktivít Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave už desaťročia. V minulosti tak boli vydané viaceré knižné publikácie, prezentujúce tieto náučné trasy, ktoré sa rýchlo stali veľmi obľúbenými pomôckami učiteľov, pripravujúcich terénne vychádzky či exkurzie pre žiakov základných a stredných škôl.

Veľká premenlivosť náučných chodníkov v čase a nemožnosť pružnej aktualizácie informácií o nich formou publikácií, ale aj rozvoj IKT nás priviedli pred pár rokmi k tvorbe internetovej verzie našej databázy. Okrem iného aj prispením grantu KEGA tak vznikla stránka „Náučné chodníky na Slovensku“ (naucnechodniky.eu).

Internetová databáza chodníkov sa permanentne i po skončení projektu aktualizuje – upravuje a dopĺňa –, a to aj za pomoci aktívnej užívateľskej verejnosti alebo iniciatívnych autorov či správcov náučných chodníkov. Neustále v nej pribúdajú ďalšie, dosiaľ online nezverejnené alebo novo zriadené náučné chodníky – aktuálne ich stránka prezentuje vyše 400. 

Každá jednotlivá charakteristika („karta“) náučného chodníka okrem základných informácií (lokalizácia – topografická, ale aj geologická a geomorfologická –, charakteristika obsahu, opis i mapové zobrazenie trasy, názvy informačných panelov, praktické i dôležité informácie, fotodokumentácia) obsahuje opis prírodovedných, ochranárskych i kultúrno-historických zaujímavostí vlastnej trasy ale aj jej blízkeho okolia. Ak to charakter chodníka umožňuje, zdôrazňujú sa práve obvykle opomínané či často chybné alebo pristručné geovedné informácie. Chodníky si možno vyberať (filtrovať) rôznymi spôsobmi podľa vlastného záujmu a turistických schopností. Vyhľadávajú sa napr. podľa administratívnych krajov alebo prírodných celkov, tematického zamerania, prípadne ďalších kritérií. V opisoch chodníkov pribúdajú pracovné a motivačné materiály pre školy. Stránka tiež sumarizuje a popularizuje prírodovednú, sprievodcovskú ale i technickú odbornú literatúru viažucu sa k téme.

Rozširujúca sa sieť čoraz kvalitnejších náučných chodníkov na Slovensku sa javí ako vhodný prostriedok na popularizáciu geovedných poznatkov priamo v teréne. Technicky a obsahovo kvalitne vybudované chodníky predstavujú jeden z významných motivačných podnetov pre návštevu a aktívne spoznávanie územia, ako aj na využitie v pedagogickej praxi.  Aktuálny záujem o náučné chodníky, ich využitie (a ďalší potenciál) v rámci cestovného ruchu je značný, čo odzrkadľuje aj vysoká a rastúca návštevnosť stránky a hojné užívateľské odozvy na ňu.

http://naucnechodniky.eu/

https://www.facebook.com/naucnechodniky.eu