Prírodovedecká fakulta UK má od 1. februára 2019 nového dekana

Fakultu v nasledujúcich štyroch rokoch povedie prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

Zdroj: časopis Naša Univerzita

Ani on sa nevyhol našej otázke, na čo chce počas svojho pôsobenia vo funkcii klásť dôraz.

Napriek všetkým peripetiám súčasného vysokoškolského vzdelávania, vrátane celoeurópskeho poklesu v záujme o štúdium (pripomeniem nedávne náreky britského periodika The Guardian: „University applications fall despite surge in foreign students“), musí ostať pedagogická rovina akademického života primárna. A to aj na fakulte, ktorá sa neorientuje na vedecké výstupy v duchu kompenzácie nižšieho podielu výučby, ale ktorá koketuje s myšlienkou, že len kvalitný vedec garantuje špičkové vzdelávanie. Dôležitým bodom je aj toľko pertraktovaná internacionalizácia, osobitne doktorandského štúdia, ktoré je výkladnou skriňou každej špičkovej fakulty. Nepopieram, že pozitívny vzťah medzi pedagogickou a študentskou komunitou je esenciálny pre obojstrannú motiváciu a komplementárny progres. Okrem očakávanej modernizácie učebných priestorov či inovácie vzdelávacieho procesu je indícia nesporne zakódovaná aj v objektívnej evaluácii výučby, či neuveriteľne široký diapazón študijných programov našej fakulty spĺňa náročné kritériá mladej generácie, dôraz na uplatnenie, interdisciplinárnosť a aktuálnosť. A potom je tu výzva pre nevídaný potenciál alumni klubu našich úspešných a pomocnú ruku podávajúcich absolventov. Nie je žiadnym tajomstvom, že nedávne roky života našej akademickej obce poznačila pomerne komfortná kondícia ako reflexia na kvalitu zameraných mechanizmov delenia štátnej dotácie. Ale národná prestíž nesmie stačiť. Žijeme skrátka v dobe, keď je kvalita vedy conditio sine qua non pre získanie najlukratívnejších dotácií.

Kvalitatívne možno isté rezervy stále badať napr. v podpore efektívnejšej interdisciplinárnej spolupráce. A potom je tu potenciál zahraničných renomovaných osobností či podpora postdoktorandských pozícií, a to aj v rámci už avizovaného veľkolepého projektu ACCORD. O excelentnosti tejto fakulty som nikdy nepochyboval. Ale udržať si excelentnosť dokáže len dynamická inštitúcia. Taká, ktorá nemá strach z času na čas otvorene diskutovať o efektívnosti svojej organizačnej štruktúry, o vzájomnom prepojení jej jednotlivých pracovísk a hľadať účinnejšie modely napriek svojej starobylosti a konzervatívnosti. Taká, ktorá podporuje intenzívnu spoluprácu s ústavmi SAV ako slovutnými externými vzdelávacími inštitúciami so zodpovedným prístupom k výchove našich doktorandov, mimochodom ročne prispievajúcim k našim 300 vypublikovaným karentovaným štúdiám ďalšími 80 impaktovanými článkami. Ale hlavne taká výskumná fakulta, ktorá sa nebojí vzoprieť monotónnosti bolonského procesu. Nechrlí kvantá navlas identických absolventov napriek tak trošku zvrátenému rebríčku hodnôt tejto spoločnosti. Je schopná detegovať prednosti každého z nich, rozvíjať špecifický talent a okrem vedomostí vniesť do nich aj svoje vlastné myšlienky, svetonázor a cit, pokojne aj mimo prírodných vied.

Bližšie informácie o prof. RNDr. Petrovi Fedorovi, Phd. nájdete na webovej stránke Katedry environmentálne ekológie PriF UK

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. životopis

1976 – narodil sa v Čadci

1994 – 1999 – absolvoval štúdium environmentalistiky na PriF UK

1999 – 2002 – absolvoval doktorandské štúdium v odbore environmentálna ekológia na PriF UK v spolupráci s Lincoln University na Novom Zélande

2000 – získal titul RNDr. v odbore environmentalistika na PriF UK

2002 – 2003 – vedecký pracovník na Ústave experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV

2002 – nastúpil ako odborný asistent na Katedru environmentálnej ekológie PriF UK (aktuálny názov)

2005 – habilitoval sa v odbore zoológia

2011 – 31.01.2019 – prodekan PriF UK pre doktorandské štúdium a sociálne záležitosti študentov

2013 – menovaný za profesora v odbore ochrana a využívanie krajiny;

Venuje sa štúdiu vplyvu klimatickej zmeny na ekologické systémy, vrátane potenciálu umelej inteligencie v semiautomatizovanej detekcii karanténnych a inváznych druhov

od 01.02.2019 - dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Zdroj: časopis Naša Univerzita

Fotka

Fotka [.jpg]     Kliknite na fotku a fotka sa zväčší.