Cena za vedu a techniku 2023

Cenu za vedu a techniku, ktorá sa udeľuje každoročne v novembri na záver Týždňa vedy a techniky na Slovensku, získali tento rok profesor Fedor Šimko z LF UK a doktor Martin Šebesta z PriF UK.

Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. z Ústavu patologickej fyziológie, Lekárskej  fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získal ocenenie  hlavnej kategórii Osobnosť vedy a techniky za vynikajúce medzinárodne uznávané výsledky v oblasti terapie hypertenzného a zlyhávajúceho srdca a za mimoriadnu reprezentáciu slovenskej medicíny v zahraničí.

Mgr. Martin Šebesta, PhD. z Ústavu laboratórneho výskumu geomateriálov Prírodovedeckej  fakulty Univerzita Komenského v Bratislave získal cenu v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov za prínos environmentálno-geochemickej interakcie človekom vytvorených nanočastíc s pôdou, mikroorganizmami a rastlinami a možnosti využitia v poľnohospodárstve.

Vyhlasovateľom oceňovania Cena za vedu a techniku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR. Cieľom odovzdávania ocenení je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a vedecko-technické tímy, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Odovzdávanie ocenení uskutočnilo dňa 10. novembra 2023 na slávnostnom galavečere v priestoroch Incheba Expo v Bratislave.

Srdečne blahoželáme!

Viac  informácií a kompletný zoznam ocenených nájdete na stránke: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Zdroj: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy rektorát Univerzity Komenského

email: pr@uniba.sk

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/odbornici-z-uk-ziskali-cenu-za-vedu-a-techniku-2023/

 

Zdroj:  https://www.youtube.com/watch?v=obsoqJA9nWw

Mgr. Martin Šebesta, PhD., je mladým vedcom s vedeckým kvalifikačným stupňom IIa, pôsobiacim v Ústave laboratórneho výskumu geomateriálov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí v oblasti environmentálnej biogeochémie so zameraním na interakcie medzi nanočasticami vytvorenými človekom a prírodným prostredím, najmä pôdami, rastlinami a mikroskopickými vláknitými hubami. Vo výskume sa zaujíma o problematiku biologicky indukovanej tvorby nanočastíc a o ich vplyv na životné prostredie. Zaoberal sa najmä nanočasticami zinku a titánu, ale aj ďalšími látkami a ich transformáciami v pôdach. Tento výskum môže mať významné dôsledky pre udržateľné využívanie prírodných zdrojov a ochranu životného prostredia. Aktívne spolupracuje na niekoľkých výskumných projektoch a svoje výsledky publikoval v renomovaných vedeckých časopisoch. Okrem toho sa venuje pedagogickej činnosti a snaží sa popularizovať výskum a vedu. Vyučuje predmety týkajúce sa nanočastíc v životnom prostredí a zelených technológií a organizuje rôzne konferencie a semináre. Doktor Šebesta je talentovaným vedcom, ktorý prispieva k lepšiemu pochopeniu vplyvu nanočastíc na prírodné ekosystémy a životné prostredie. Jeho práca zohľadňuje aktuálne environmentálne výzvy a môže mať dlhodobý pozitívny vplyv na udržateľný rozvoj a ochranu planéty.

Celý záznam slávnostného odovzdávania cien nájdete na:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/20518/435074