Možnosti merania tiažového poľa Zeme pri prieskume pyramíd

Pracovníci Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky našej fakulty v spolupráci s viacerými partnermi zo Slovenska, ako aj zahraničia publikovali zaujímavú syntetickú štúdiu v časopise Journal of Archaeological Science: Reports, týkajúcu sa možností vysoko presného merania tiažového poľa Zeme (tzv. mikrogravimetrie) pri detekcii dutín a neznámych priestorov v Cheopsovej pyramíde:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X22001274

Autori tohto vedeckého článku sa dlhodobo zaoberajú možnosťami využitia mikrogravimetrie v archeologickom prieskume pri detekcii dutín. Na túto tému publikovali výsledky viacerých úspešných nedeštruktívnych arechogeofyzikálnych výskumov, najjmä na Slovensku. V roku 2017 publikoval tím odborníkov z Japonska, Francúzska a Egypta v časopise Nature výsledky zaujímavej štúdie (Morishima et al., 2017), ktorá pomocou detekcie koncentrácie elementárnych častíc muónov predpokladá prítomnosť novej, doteraz neobjavenej, dutiny v Cheopsovej pyramíde v Gíze. Slovenskí autori, v spolupráci so zahraničnými kolegami sa snažili v uvedenom vedeckom článku dokázať pomocou syntetického počítačového modelovania, že prítomnosť uvedeného typu dutiny by spôsobila také zmeny v celkovom tiažovom poli Zeme, ktoré by bolo možné registrovať a interpretovať. Takýmto spôsobom by bolo možné overiť (alebo vyvrátiť) existenciu uvedenej novej dutiny. Získané výsledky sú veľmi nádejné, predpokladajú však realizáciu veľmi presných a opakovaných meraní, pomocou najmodernejších prístrojov priamo v teréne. To je veľká výzva a čas ukáže, či sa im podarí realizovať takýto zaujímavý typ projektu...