Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prezentácia katedry

Katedra krajinnej ekológie zabezpečuje základnú výučbu v odbore Environmentalistika a to v študijnom zameraní: Environmentálne plánovanie a manažment. Ide najmä o nasledujúce tématické okruhy: krajinná ekológia, trvalo udržateľný rozvoj a miestna agenda 21, environmentálne plánovanie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, politika životného prostredia, environmentálny manažment, environmentálne informačné systémy, environmentálna ekonómia a environmentálna psychológia a zapojenie verejnosti ako nástroja ochrany a tvorby životného prostredia.