Prezentácia katedry

Naša ponuka pre študentov a záujemcov o štúdium

Katedra krajinnej ekológie zabezpečuje základnú výučbu v študijnom programe Environmentalistika (bakalársky stupeň) a v študijnom programe Environmentálne plánovanie a manažment (magisterský stupeň). Ide najmä o nasledujúce tématické okruhy: krajinná ekológia, environmentálne plánovanie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, manažment chránených území, ekoturizmus, biomonitoring, mapovanie biotopov, medzinárodné aspekty ochrany prírody, politika životného prostredia, dopady klimatickej zmeny na urbánny ekosystém, environmentálny manažment, environmentálne informačné systémy, environmentálna ekonómia a zapojenie verejnosti ako nástroja ochrany a tvorby životného prostredia.

Študentom ponúkame komplexný a prepracovaný model internacionalizácie štúdia (medzinárodnej spolupráce) na našej katedre, ktorý zahŕňa možnosť absolvovať študijné pobyty v rámci mechanizmu ERASMUS+, DBU, a i., zahraničné stáže a odborné praxe, zahraničné exkurzie a expedície.