Soňa Jančovičová

doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.

miestnosť: R-24

e-mail: sona.jancovicovauniba.sk

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9959-3314

RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Sona-Jancovicova-2

Členstvá: Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV, Česká vědecká společnost pro mykologii, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Redakčná rada Acta Botanica Universitatis Comenianae

Špecializácia

mykológia

Vyučované predmety

Botanika 1 (bakalársky stupeň)

Botanika pre doktorandov 1 (doktorandský stupeň)

Diplomová práca 1, 2, 3, 4 (magisterský stupeň)

Evolúcia rastlín a húb (magisterský stupeň)

Fylogenéza a systém vyšších rastlín 2 (bakalársky stupeň)

Huby Slovenska (magisterský stupeň)

Huby Slovenska pre učiteľov (magisterský stupeň)

Metódy v botanike (magisterský stupeň)

Mykológia (magisterský stupeň)

Odborný seminá z botaniky 2, 3 (magisterský stupeň)

Seminár k bakalárskej práci z botaniky 1, 2 (bakalársky stupeň)

Seminár z botaniky 1 (bakalársky stupeň)

Seminár z botaniky 1 pre učiteľov (bakalársky stupeň)

Seminár z botaniky pre doktorandov 1, 2, 3 (doktorandský stupeň)

Systém a evolúcia rastlín (doktorandský stupeň)

Terénne cvičenia z botaniky (magisterský stupeň)

Terénne práce z botaniky 1 (bakalársky stupeň)

Úžitkové rastliny (magisterský stupeň)

Úžitkové rastliny pre učiteľov (bakalársky stupeň)

Vzdelanie

1996 - Mgr.: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: telesná výchova - biológia

2001 - PhD.: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Botanika

2012 - docent: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biológia

Pracovné pozície

od 2012: docent, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty

Krátkodobé pobyty pracovníkov UK, Aténska Univerzita, Atény (Grécko), 3.11.2008-9.11.2008

Výskumné projekty/granty

VEGA 1/0346/22: Čo (ne)vieme o rode Crepidotus (Agaricomycotina, huby) (2022 – 2025); vedúca projektu

KEGA 030UK-4/2022: (Ne)zelené listy z botaniky. Sinice, riasy, machorasty a huby (2022); vedúca projektu

APVV-20-0257: Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine (2021 – 2025); zodpovedná riešiteľka

VEGA 2/0018/18: Systematika a fylogenéza rodu Dermoloma v Európe a Severnej Amerike (2018 – 2021); zodpovedná riešiteľka

APVV-15-0210: Distribučný potenciál rôznych trofických skupín húb v Európe (2016 – 2020); zodpovedná riešiteľka

Vedené záverečné práce

aktuálne riešené témy:

Molekulárna fylogenéza, taxonómia a ekológia vybraných európskych druhov lúčnic (Hygrocybe) (dizertačná práca) - doktorand: Filip Fuljer

Biosystematické štúdium vybraných taxónov rodu Symphyotrichum v centrálnej Európe (dizertačná práca) - doktorand: Martina Michalová

♣ ♣ ♣

2023: Skleníky botanických záhrad ako biotopy húb, autor: Osuská Zdenka (bakalárska práca)

2021: Huby Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave, autor: Gurov Mikhail (bakalárska práca)

2020: Poznáš huby vo vlastnej záhrade?, autor: Fazekašová Martina (bakalárska práca)

2019: Vplyv teploty na morfogenézu výtrusov húb rodu Flammulina, autor: Chreňová Nikoleta (diplomová práca)

2018: Diverzita makroskopických húb doliny Lamačského potoka (Malé Karpaty), autor: Sharifiová Sarah (diplomová práca)

2017: Huby rodu Pleurotus v herbári SLO, autor: Fáhnová Renáta (diplomová práca)

2015: Morfologická a molekulárna analýza európskych zástupcov rodu Melanoleuca, autor: Ďuriška Ondrej (dizertačná práca)

2012: Diverzita makromycétov v borovicových lesoch Záhorskej nížiny, autor: Horinková Miroslava (diplomová práca)

2012: Historické zbierky húb v herbári SLO, autor: Hanúsková Jana (bakalárska práca)

2010: Makromycéty Prírodnej rezervácie Fialková dolina, autor: Ďuriška Ondrej (diplomová práca)

2010: Makromycéty Záhorskej nížiny v herbári SLO, autor: Horinková Miroslava (bakalárska práca)

2010: Revízia herbárových položiek rodu Hohenbuehelia, autor: Piknová Katarína (diplomová práca)

2009: Revízia rodu Coprinellus vo vybraných zbierkach na Slovensku, autor: Červenka Ján (diplomová práca)

2008: Makromycéty na lokalite „Spaľovňa“ (Bratislava), autor: Jusko Michal (bakalárska práca)

2008: Rody Fomes, Fomitopsis, Polyporus a Trametes v zbierkach Andreja Kmeťa (BRA), autor: Filová Barbora (bakalárska práca)

2008: Súčasné poznanie mykoflóry Devínskej Kobyly, autor: Ďuriška Ondrej (bakalárska práca)

2008: Výskyt a ekologická charakteristika vybraných vzácnych a ohrozených druhov húb na Slovensku, autor: Dobócká Marta (bakalárska práca)

2004: Jedovaté huby, autor: Tišerová Ľudmila (diplomová práca)

Vybrané publikácie

Antonín V., Ďuriška O., Jančovičová S., Para R., Kudláček T., Tomšovský M. Multilocus phylogeny and taxonomy of European Melanoleuca subgenus Melanoleuca. Mycologia. - Vol. 114 (2022), No. 1, p. 114-143. DOI: 10.1080/00275514.2021.1966246

Jančovičová S., Adamčíková K., Caboň M., Adamčík S. Phylogeny of Crepidotus applanatus look-alikes reveals a convergent morphology evolution and new species C. pini. Journal of Fungi. - Vol. 8 (2022), p. 489. DOI: 10.3390/jof8050489

Sánchez-García M., Adamčíková K., Moreau P.-A., Vizzini A., Jančovičová S., Kiran M., Caboň M., Matheny P. B., Adamčík S. The genus Dermoloma is more diverse than expected and forms a monophyletic lineage in the Tricholomataceae. Mycological Progress. - Vol. 20 (2021), p. 11-25. DOI: 10.1007/s11557-020-01651-y

Jančovičová S., Adamčíková K., Caboň M., Adamčík S. How variable is Crepidotus variabilis? Phytotaxa. - Vol. 449, No. 3 (2020), p. 243-264. DOI: 10.11646/Phytotaxa.449.3.4

Adamčík S., Bálint D., Adamčíková A., Corriol G., Laessoe T., Moreau P.-A., Caboň M., Jančovičová S. Hodophilus phaeophyllus complex (Clavariaceae, Agaricales) is defined as new phylogenetic lineage in Europe. Mycological Progress. - Vol. 19, No. 2 (2020), p. 111-125. DOI: 10.1007/s11557-019-01544-9

Buyck B., Wang X. H., Adamčíková K., Caboň M., Jančovičová S., Hofstetter V., Adamčík S. One step closer to unravelling the origin of Russula: subgenus Glutinosae sug. nov. Mycosphere. - Vol. 11, No. 1 (2020), p. 285-305. DOI: 10.5943/mycosphere/11/1/6

Adamčík S., Looney B., Caboň M., Jančovičová S., Adamčíková K., Avis P. G., Barajas M., Bhatt R. P., Corrales A., Das K., Hampe F., Ghosh A., Gates G., Kälviäinen V., Khalid A. N., Kiran M., De Lange R., Lee H., Lim Y. W., Kong A., Manz C., Ovrebo C., Saba M., Tailpale T., Verbeken A., Wisitrassameewong K., Buyck B. The quest for a globally comprehensible Russula language. Fungal Diversity. - Vol. 99, No. 1 (2019), p. 369-449. DOI: 10.1007/s13225-019-00437-2

Caboň M., Li G. J., Saba M., Kolařík M., Jančovičová S., Khalid A. N., Moreau P. A., Wen H. A., Pfister D. H., Adamčík S. Phylogenetic study documents different speciation mechanisms within the Russula globispora lineage in boreal and arctic environments of Northern Hemishere. IMA Fungus. - Vol. 10 (2019), Article No. 5. DOI: 10.1186/s43008-019-0003-9

Adamčík S., Balint D., Adamčíková K., Harries D., Laessoe T, Moreau P.-A., Jančovičová S. European Hodophilus (Clavariaceae, Agaricales) species with yellow stipe. Mycological Progress. - Vol. 17, No. 9 (2018), p. 1097-1111. DOI: 10.1007/s11557-018-1418-1

Caboň M., Jančovičová S., Trendel J. M., Moreau P.-A., Hampe F., Kolařík M., Verbeken A., Adamčík S. Blum versus Romagnesi: testing possible synonymies of some European russulas (Russulaceae, Basidiomycota). Plant Systematics and Evolution. - Vol. 304, No. 6 (2018), p. 747-756. DOI: 10.1007/s00606-018-1506-3

Adamčík S., Jančovičová S., Buyck B. The Russulas described by Charles Horton Peck. Cryptogamie Mycologie. - Vol. 39, No. 1 (2018), p. 3-108. DOI: 10.7872/crym/v39.iss1.2018.3

Jančovičová S., Adamčik S., Looney B.P., Caboň M., Čaplovičová M., Kopáni M., PennyCook S.R., Adamčiková K. Delimitation of European Crepidotus stenocystis as different from the North American species C. brunnescens (Crepidotaceae, Agaricales). Phytotaxa. - Vol. 328,No. 2 (2017) p. 127-139. DOI: 10.11646/phytotaxa.328.2.3

Anatonín V., Ďuriška O., Gafforov Y., Jančovičová S., Para R., Tomšovský M. Molecular phylogenetics and taxonomy in Melanoleuca exscissa group, (Tricholomataceae, Basidiomycota) and the description of M. griseobrunnea sp. nov. Plant Systematics and Evolution. - Vol. 303, No. 9 (2017), p. 1181-1198. DOI: 10.1007/s00606-017-1430-y

Caboň M., Eberhardt U., Looney B., Hampe F., Kolařík M., Jančovičová S., Verbeken A., Adamčík S. New insights in Russula subsect. Rubrinae: phylogeny and the quest for synapomorphic characters. Mycological Progress. - Vol. 16, No. 9 (2017), p. 877-892. DOI: 10.1007/s11557-017-1322-0

Adamčík S., Jančovičová S., Looney B. P., Adamčíková K., Griffith G. W., Laessoe T., Moreau P. A., Vizzini A., Matheny P. B. Hodophilus (Clavariaceae, Agaricales) species with dark dots on the stipe: more than one species in Europe. Mycological Progress. - Vol. 16, No. 8 (2017), p. 811-821. DOI: 10.1007/s11557-017-1318-9

Adamčík S., Jančovičová S., Looney B. P., Adamčíková K., Birkebak J. M., Moreau P. A., Vizzini A., Matheny P. B. Circumscription of species in the Hodophlilus foetens complex (Clavariaceae, Agaricales) in Europe. Mycological Progress. - Vol. 16, No. 1 (2017), p. 47-62. DOI: 10.1007/s11557-016-1249-x

Ďuriška O., Antonín V., Para R., Tomšovský M., Jančovičová S. Taxonomy, ecology and distribution of Melanoleuca strictipes (Basidiomycota, Agaricales) in Europe. Czech Mycology. - Vol. 69, No. 1 (2017), p. 15-30. www.czechmycology.org/_cmo/CM69102.pdf