Medvedia jaskyňa v Slovenskom raji

Paleontologický výskum 2007-2009

Na prelome rokov 2019 a 2020 vyšla pod hlavičkou Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi trojjazyčná monografia o medzinárodnom paleontologickom (ale nielen) výskume jednej z našich najvýznamnejších pleistocénnych lokalít – chránenej prírodnej pamiatke Medvedia jaskyňa v Slovenskom raji. Jej výskum sa uskutočnil v rokoch 2007 až 2009 za účasti vedeckých pracovníkov a študentov zo štyroch stredoeurópskych štátov (Slovensko, Rakúsko, Česko a Nemecko). Z dôvodu pandemickej krízy však medializovanie tohto publikačného počinu bolo čiastočne pozastavené.

Samotná monografia je výsledkom práce kolektívu domácich aj zahraničných autorov pod editorským vedením docenta Martina Sabola z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a profesora Gernota Rabedera z Geocentra Viedenskej univerzity vo Viedni. V pätnástich kapitolách na 234 stranách v slovenskom a anglickom jazyku s nemeckým resumé sú čitateľovi predložené údaje z geológie a geomorfológie Slovenského raja a lokality, histórie jej výskumu a rôznych analýz fosílnych zvyškov fauny, ktoré sa tu našli v kvartérnych sedimentoch datovaných do obdobia pred viac ako 30 000 až 40 000 rokmi. Publikácia prináša viacero nových poznatkov v predmetnej oblasti výskumu nielen v regióne Spiša, ale je východiskovou publikáciou pre podobné výskumy na celom území Slovenska. Popri mnohých cenných údajoch, ako je napr. prvé objavenie takmer kompletnej fosílnej kostry rosomáka (Gulo gulo) či jedno z prvých priamych rádiometrických datovaní nálezov levov jaskynných (Panthera spelaea), je zásadným výsledkom výskumu morfometrické aj paleogenetické preukázanie výskytu nového taxónu medveďa jaskynného (Ursus ingressus) aj na slovenskom území Západných Karpát.

Pre Múzeum Spiša má vydanie publikácie mimoriadny význam nielen po odbornej stránke, ale i z pohľadu múzejníctva. Takto komplexne prezentovaný vývoj prírody Spiša je pre múzeum dosiaľ jedinečný a jeho výstupom okrem publikácie bude aj použitie objavených skamenelín v novej muzeálnej expozícii „Príroda Spiša“. Význam publikácie spočíva aj v propagácii vedy nielen medzi odbornou, ale i širokou verejnosťou. Je prínosom k zlepšeniu povedomia spoločnosti o historickom vývoji prírody a klimatických zmenách počas obdobia posledného zaľadnenia nielen na území Spiša, ale minimálne v stredoeurópskom priestore.

Kniha vyšla s finančnou pomoc Fondu na podporu umenia, za ktorú v mene autorov i vydavateľa úprimne ďakujeme.

Doc. Mgr. Martin Sabol PhD.

Titulka monografie
1: Vchod do Medvedej jaskyne v Slovenskom raji (foto: M. Sabol).
2: Celkový pohľad na miesto vykopávok (foto: F. Miháľ).
3: Paleontologický výskum na lokalite (foto: F. Miháľ & O. Miháľová).