Dizajn

Dizajnový manuál Univerzity Komenského

Od: Lindáková Eva <eva.lindakova@uniba.sk>
Odoslané: štvrtok 2. septembra 2021 12:56
Komu: PriF Vedúci <prif.veduci@uniba.sk>; PriF Zamestnanci <prif.zamestnanci@uniba.sk>
Predmet: Oznámenie o vydaní vnútorného predpisu

Vážení zamestnanci,

dovoľujem si Vám oznámiť, že bol vydaný nasledovný vnútorný predpis:

VP č. 18/2021 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Dizajnový manuál UK.

Predpis je platný od 27. augusta 2020 a účinný od 1. septembra 2021.

Týmto Vás žiadam, aby ste  v rámci svojich oddelení uskutočnili zmeny vizuálnej komunikácie.  

Predpis sa vydáva v záujme jednotnej vizuálnej komunikácie a prezentácie UK, jej fakúlt a ďalších súčastí. Touto smernicou sa vydáva Dizajnový manuál UK (ktorý je zverejnený na webovej stránke dizajn.uniba.sk) a upravujú sa základné pravidlá súvisiace s používaním jednotnej vizuálnej identity UK.

Ďakujem pekne.

S pozdravom a prianím pekného dňa

JUDr.Ing. Eva Lindáková
tajomníčka fakulty

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Dekanát - B2 308
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15  Bratislava 4
tel. + 421 2 90149674
mail: eva.lindakova@uniba.sk
https://fns.uniba.sk/

Dizajn, logá, dokumenty Univerzity Komenského

Web: https://dizajn.uniba.sk

Email: dizajnuniba.sk

Od: UK Dizajn <dizajn@uniba.sk>
Odoslané: štvrtok 29. júla 2021 13:09
Komu: Zamestnanci UK <zamestnanci@uniba.sk>
Predmet: Vizuálna identita - podklady a šablóny
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

proces zmeny vizuálnej identity našej univerzity je vo finálnej fáze, ktorou je implementácia. Od 1. septembra 2021 bude UK používať nové logá, písmo a farby.

Vznik vizuálnej identity

Prieskumy prostredníctvom fókusových skupín ukázali slabú rozpoznateľnosť log univerzity ako aj fakúlt. Jasným symbolom našej univerzity bola pre väčšinu respondentov práve historická budova rektorátu na Šafárikovom námestí. Tento symbol je často prítomný aj v médiách či reklamách ako symbol vzdelania a vysokého školstva ako takého. Preto nové logo univerzity znázorňuje práve túto budovu.

Jána Amosa Komenského sa však v žiadnom prípade nevzdávame. V komunikácii – písomnej aj vizuálnej, s ním budeme naďalej pracovať. Prevedenie J. A. Komenského z profilu naďalej zostáva univerzitným znakom. Zároveň budeme pracovať aj s rôznymi grafickými znázorneniami J. A. Komenského, ku ktorému sa aj naďalej hrdo hlásime.

Logá fakúlt sú do veľkej miery zjednodušením doterajších fakultných znakov. Ide tak skôr o zmenu evolučnú, než revolučnú. Nové logá sú vďaka monolineárnemu prevedeniu viac kompatibilné s aktuálnymi technológiami.

Viac o prístupe k novému logu, jeho vzniku či jeho autoroch nájdete aj v časopise Naša univerzita, november 2020.

Nové písmo

K novým logám pribudne aj nové písmo na mieru s názvom UK Sans. Vychádza z rímskych kapitálok, dotvorené boli malé písmená, špecifické znaky a diakritika. Toto písmo je nadpisové, pracovať s ním budú prevažne tí, ktorí pripravujú grafické podklady, plagáty, pozvánky či publikácie.

Naším novým, bežne dostupným písmom, je CORBEL (nájdete ho v základnej sade písma MS Office – vo Worde, Outlooku či PowerPointe).

Používanie nových písmových sád sa vzťahuje hlavne na propagačné materiály ako sú plagáty či vizitky, alebo na oficiálnu korešpondenciu na hlavičkovom papieri.

Implementácia

Je dôležité, aby mal každý zamestnanec a zamestnankyňa prístup k vizuálnym podkladom, ktoré vo svojej práci používa. Práve preto Oddelenie pre vonkajšie vzťahy RUK pripravilo webovú stránku dizajn.uniba.sk

Na tejto stránke nájdete:

  • logá univerzity, logá fakúlt a súčastí,
  • typografiu (písmo),
  • šablóny najčastejšie používaných dokumentov - ich vzory pre všetky fakulty a súčasti,
  • dizajnový manuál UK (pripravujeme),
  • základné informácie o novej vizuálnej identite UK (pripravujeme),
  • smernice rektora a záväzné dokumenty (pripravujeme).

Ak v šablónach alebo na webovej stránke nájdete chybu, niečo Vám chýba, alebo máte záujem o konzultáciu, napíšte nám mail na dizajn@uniba.sk

V najbližšej dobe budú zverejnené aj nové záväzné predpisy, ktoré upravujú používanie akademických insígnií a log, ktoré objasnia aj to, v ktorých prípadoch je možné použiť univerzitný/fakultný znak a kedy logo.

Letné mesiace, prosím, využime na to, aby sme postupne menili staré dokumenty za nové, vytvorili si dokumenty a šablóny s vlastnými kontaktnými údajmi, zmenili si podpis v maile, zvykli si na nové písmo Corbel v oficiálnej písomnej korešpondencii a pod.

Všetkým ďakujeme za spoluprácu a prajeme príjemné letné dni,

Radomír Masaryk, prorektor pre vonkajšie vzťahy

Martina Mášiková, vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy a celý tím OVV RUK