2024/01/19 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 19.01.2024 o 9:00 hodine v miestnosti B1-307

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Vážení členovia akademickej obce PriF UK, 

Pozývam Vás na 5. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční prezenčnou formou 

                    dňa 19. 01. 2024 o 9.00 hod. v B1-307 

s nasledovným predbežným programom:

    1.  Otvorenie.

    2.  Schválenie programu zasadnutia.

    3.  Voľba návrhovej komisie.

    4.  Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2024/2025.

     5.  Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu PriF UK č. 6/2023, ktorým sa upravuje Organizačný poriadok Prírodovedeckej fakulty UK.

     6.  Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK.

     7.  Rôzne. 

     8.  Záver. 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka  [.pdf] [.docx] 

Výpisy uznesení

2024-01-16 Zápisnica Pedagogická komisia [.pdf]

2024-01-16 Zápisnica Legislatívna komisia [.pdf]


Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 6/2023, ktorým sa upravuje Organizačný poriadok Prírodovedeckej fakulty UK [.docx] 

Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2024/2025 [.docx]

 

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár