doc. RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Zameranie

Venuje sa problematike monitoringu a geochemického štúdia kontaminovaných pôd, riečnych sedimentov a antropogénnych sedimentov odkalísk, štúdiu vstupu, transportu a správania sa toxických prvkov v zložkách životného prostredia. Ďalšou oblasťou záujmu je prieskum a analýza rizika environmentálnych záťaží a aplikácia inovatívnych sanačných opatrení. Od roku 2004 je odborne spôsobilá osoba MŽP SR na vykonávanie geologických prác v rozsahu geologický výskum, geologický prieskum životného prostredia, geochémia. Spoluautor vedeckej publikácie „Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží“ (Frankovská et al., 2010), ktorá bola v r. 2011 ocenená ministrom životného prostredia SR. Organizácia domácich a medzinárodných vedeckých konferencií (Geochémia, Cambelové dni, Contaminated sites, Sanační technológie, Inovatívni sanační technológie ve výzkumu a praxi, Těžba a její dopady na životní prostředí).

ORCID: Lubomir Jurkovič (0000-0003-4329-0717) (orcid.org)

Pedagogická činnosť

Bakalársky stupeň Environmentalistika

-          Geochémia krajiny

-          Prieskum a hodnotenie environmentálnych záťaží

Magisterský stupeň Environmentálna geochémia

-          Aktuálne problémy geochémie

-          Metódy sanácie environmentálnych záťaží

-          Pedogeochémia

-          Analýza rizika znečistených území a environmentálnych záťaží

-          Terénny kurz prieskumných a sanačných metód environmentálnych záťaží

-          Geochémia životného prostredia

 

Najvýznamnejšie publikácie

Veselská, V., Šillerová, H., Hudcová, B., Ratié G., Lacina, P., Lalinská-Voleková, B., Šottník, P., Jurkovič, Ľ., Pohořelý, M., Vantelon, D., Šafařík, I., Komárek, M. (2022): Innovative in situ remediation of mine waters using a layered double hydroxide-biochar composite. Journal of Hazardous Materials, 2022, 424, 127136

Hiller, E., Jurkovič, Ľ., Faragó, T., Vítková, M., Tóth, R., Komárek, M. (2021): Contaminated soils of different natural pH and industrial origin: The role of (nano) iron- and manganese-based amendments in As, Sb, Pb, and Zn leachability. Environmental Pollution, Vol. 285 (2021), art. no. 17268

Hiller, E., Filová, L., Jurkovič, Ľ., Mihaljevič, M., Lachká, L., Rapant, S. 2020: Trace elements in two particle size fractions of urban soils collected from playgrounds in Bratislava. Environmental Geochemistry and Health, 42, 3925-3947

Kulikova T., Hiller E., Jurkovič L., Filová L., Šottník P., Lacina P. 2019: Total mercury, chromium, nickel and other trace chemical elements in soils at an old cinnabar mine site (Merník, Slovakia): anthropogenic versus natural sources of soil contamination. Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 191, 5, 191:263 

Jurkovič L., Majzlan J., Hiller E., Klimko T., Volekova-Lalinská B., Méres Š., Göttlicher J., Steininger R. 2019: Natural attenuation of antimony and arsenic in soils at the abandoned Sb-deposit Poproc, Slovakia. Environmental Earth Sciences, Vol. 78, 24 

Hiller, E., Mihaljevic, M., Filová, L., Lachká, L., Jurkovič, Ľ., Kuliková, T., Fajčíková, K., Šimurková, M., Tatarková, V. 2017: Occurrence of selected trace metals and their oral bioaccessibility in urban soils of kindergartens and parks in Bratislava (Slovak Republic) as evaluated by simple in vitro digestion procedure. Ecotoxicology and Environmental Safety, 144, 611-621

Peťková, K., Jurkovič, Ľ., Vojtková, H. 2016: Bioremediačný potenciál baktérií v uvoľňovaní arzénu z pochovaných elektrárenských popolov. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství. 148 s. ISBN 978-80-248-3999-8

Vaculík M., Jurkovič L., Matejkovič P., Molnárová M., Lux A. (2013): Potential risk of arsenic and antimony accumulation by medicinal plants naturally growing on old mining sites. Water, Air, and Soil Pollution. Vol. 224, Issue 5, article number 1546

Bolanz, R. M., Majzlan, J., Jurkovič, Ľ., Göttlicher, J. (2012): Mineralogy, geochemistry, and arsenic speciation in coal combustion waste from Novaky, Slovakia. Fuel. Vol. 94, No. 1 (2012), 125-136

Hiller E., Lalinská-Voleková B., Chovan M., Jurkovič Ľ., Klimko T., Jankulár M., Hovorič R., Šottník P., Fľaková R., Ženišová Z., Ondrejková I. (2012): Arsenic and antimony contamination of waters, stream sediments and soils in the vicinity of abandoned antimony mines in the Western Carpathians, Slovakia. Applied Geochemistry. Vol. 27, 3, 598-614

Majzlan J., Lalinská B., Chovan M., Jurkovič Ľ., Milovská S., Gottlicher J. (2007): The formation, structure, and ageing of As-rich hydrous ferric oxide at the abandoned Sb deposit Pezinok (Slovakia). Geochimica et Cosmochimica Acta. Vol. 71, 17, 4206-4220

 

Projekty

Projekt APVV-17-0317 Antimón - kritický prvok a nebezpečný kontaminant ovplyvňujúci biodiverzitu na lokalitách s ťažobnými odpadmi (spoluriešiteľ, vedúci projektu prof. E. Hiller, PhD.)

Grant VEGA 1/0597/17 Geochemické podmienky výskytu a mobility ortuti v zložkách životného prostredia environmentálnych záťaží (zodpovedný riešiteľ RNDr. Ľ. Jurkovič, PhD.)

Grant VEGA 1/0321/14 Geochemické podmienky aplikácie autochtónnych druhov mikroorganizmov v remediačných procesoch biolúhovania kontaminovaných pôd arzénom (pilotná lokalita Zemianske Kostoľany) (zodpovedný riešiteľ RNDr. Ľ. Jurkovič, PhD.)

Projekt APVV-0344-11 Pilotná realizácia sanácie banských vôd na vybranom opustenom Sb ložisku (spoluriešiteľ, vedúci projektu Mgr. P. Šottník, PhD.)

Grant VEGA 1/1034/11 Väzba kontaminantov na pevné fázy elektrárenských popolov – geochémia, mineralógia, environmentálne dopady, (zodpovedný riešiteľ RNDr. Ľ. Jurkovič, PhD.)

Projekt APVV-VMSP-P-0115-09 Metodický postup pre komplexný audit odkalísk obsahujúcich odpad po ťažbe nerastných surovín, APVV (zodpovedný riešiteľ za PRIF UK – RNDr. Ľ. Jurkovič, PhD.)

Projekt  APVV-0537-10  Ložiskové modely porfýrových systémov so zlatom v stredoslovenských neovulkanitoch  a environmentálne aspekty ich ťažby, (spoluriesiteľ, vedúci Doc. RNDr. Peter Koděra, PhD.)

Projekt UNDP PS 2009/15  Preparation and conducting of Study tour on learning from the Slovak experience in environmental management and remediation of priority mine sites (vedecký garant, vedúci projektu Mgr. Peter Šottník, PhD.)

Grant VEGA 1/0312/08  Mobilizácia a bioprístupnosť potenciálne toxických prvkov (As, Zn, Cd, Hg, Sb) v kontaminovaných riečnych a dnových sedimentov (terénne a experimentálne geochemické štúdium), (zodpovedný riešiteľ RNDr. Jurkovič, PhD.)

Projekt APVV-0231-07  Biogeochemické aspekty transférov potenciálne toxických stopových prvkov vo flyšových pôdach Východného Slovenska a ich environmentálne dôsledky (spoluriešiteľ, vedúci projektu Doc. RNDr. J. Čurlík, DrSc.)

Projekt APVV-VVCE-0033-07  Výskumno - vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu (spoluriešiteľ, vedúci projektu. Prof. RNDr. M. Chovan, CSc.)

Grant VEGA 1/0238/08  Geogénne zdroje potenciálne toxických stopových prvkov v pôdach flyšových jednotiek Východného Slovenska, biogeochemické aspekty a environmentálne dopady, (spoluriešiteľ, vedúci projektu. Doc. RNDr. O. Ďurža, CSc.)

Projekt APVV-0268-06  Zhodnotenie vplyvu banskej činnosti na okolie opustených Sb ložísk Slovenska s návrhmi na remediáciu, (spoluriešiteľ, vedúci projektu. Prof. RNDr. M. Chovan, CSc.)

Deutsche Forschungsgemeinschaft, grant no. MA 3927/4-1 - Ferrihydrite as a powerful scavenger of As: A thermochemical and a field study. (spoluriešiteľ, vedúci projektu Dr. Juraj Majzlan, PhD.)

Grant VEGA  1/2037/05  Geochemické štúdium mobility a bioprístupnosti arzénu v zložkách životného prostredia (pôdy, povrchové a podzemné vody, riečne sedimenty a biomasa stálych porastov) – využitie pre posúdenie potenciálneho rizika As v životnom prostředí (vedúci projektu Doc. RNDr. O. Ďurža, CSc., zástupca vedúceho RNDr. Jurkovič)

Grant VEGA 1/1024/04  Sorpcia/desorpcia a degradácia herbicídov – acetochlóru a MCPA – v pôdach, dnových a riečnych sedimentoch: komparácia a využitie pre posúdenie rizika znečistenia povrchových a podzemných vôd (vedúci projektu Doc. RNDr. M. Khun, CSc., zástupca vedúceho RNDr. Jurkovič)

Grant VEGA 1/9163/02 Geochemické vyhľadávanie zdrojov toxických prvkov v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty (spoluriešiteľ, vedúci projektu Doc. RNDr. O. Ďurža, CSc.)

Grant VEGA 1/5125/98  Environmentálno-geochemické štúdium južnej časti Záhorskej nížiny a Chránenej krajinnej oblasti Devínska Kobyla (spoluriešiteľ, vedúci projektu Doc. RNDr. M. Khun, CSc.)

 

ODBORNÁ ČINNOSŤ

Spoluriešiteľ geologickej úlohy: PK (017)/ Pezinok - Rudné bane - odkaliská , (SK/EZ/PK/656), (2020). Sanácia geologického prostredia, GPŽP, objednávateľ: Rudné bane, š.p. Banská Bystrica

Spoluriešiteľ geologickej úlohy: Monitoring geologických faktorov životného prostredia a udržiavanie geologických diel, Rušňové depo Žilina, záverečná správa za monitorovacie obdobie 2015-2017, doplnkový GP ŽP, objednávateľ: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Kutlíkova 17, Bratislava

Spoluriešiteľ geologickej úlohy: Geologický prieskum oblasti Čulenova - New City Centre, IV. obytná veža, Bratislava, Záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia, podrobný GP ŽP, objednávateľ: SKY PARK, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, zodpovedný riešiteľ  RNDr. Martin Žitňan, doba riešenia geologickej úlohy:  2017 – február 2018

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pokročilých metód sanácie pôd, vôd a technogénnych sedimentov kontaminovaných vybranými potenciálne toxickými prvkami, ITMS2014+ kód projektu 313011B825 (SANTECHTOX) (2017-2023) - kľúčový vedecko- výskumný pracovník

Spoluriešiteľ geologickej úlohy: Geologický prieskum oblasti Čulenova, Bratislava, objednávateľ: Centrade, as. Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zodpovedný riešiteľ:  RNDr. Martin Žitňan, doba riešenia geologickej úlohy: október 2015 –  február 2016

Spoluriešiteľ zodpovedný za lokalitu časti geologickej úlohy: Prieskum prioritných environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Košického a Prešovského kraja, Poproč – Petrova dolina, Smolník – ťažba pyritových rúd, Merník – ortuťové bane, časť 16 - Prieskum environmentálnej záťaže POPROČ - PETROVA DOLINA (SK/EZ/KS/353), Ministerstvo životného prostredia SR (objednávateľ), zhotoviteľ geologických prác: CENVIS, s.r.o., Bratislava a HES-COMGEO, spol. s r.o., Banská Bystrica, doba riešenia geologickej úlohy (2014-2015)

Spoluriešiteľ časti geologickej úlohy: Prieskum prioritných environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Košického a Prešovského kraja: Merník – ortuťové bane, Ministerstvo životného prostredia SR (objednávateľ), zhotoviteľ geologických prác: CENVIS, s.r.o., Bratislava a HES-COMGEO, spol. s r.o., Banská Bystrica, doba riešenia geologickej úlohy (2014-2015)

Spoluriešiteľ časti geologickej úlohy: Pravdepodobné environmentálne záťaže - prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky, Časť 10: Pravdepodobné environmentálne záťaže – lokality 2.1 až 2.7, podčasť 2.2: Lokalita VT (010) / Hencovce – areál Bukocel – stáčanie mazutu, Ministerstvo životného prostredia SR (objednávateľ), zhotoviteľ geologických prác: AQUATEST a.s., Praha, ČR konajúca v SR prostredníctvom  organizačnej zložky AQUATEST a.s. Slovakia, Košice, doba riešenia geologickej úlohy (2015)

Vytvorenie metodického postupu pre komplexný audit odkalísk obsahujúcich odpad po ťažbe nerastných surovín v rámci projektu APVV- 03/VMSP-P-0115-09.

Zodpovedný riešiteľ úlohy: “Štúdia o vypúšťaní odpadových vôd z odkaliska“, (objednávateľ prác TP 2, s.r.o., Strážske), 2013

Zodpovedný riešiteľ úlohy "Zhodnotenie kvality odparovaných priesakových vôd z modelových skládok komunálnych odpadov” (objednávateľ: HALITUS, s.r.o., Banská Bystrica), 2011

Spoluriešiteľ: Záverečná správa o riešení projektu: “Zhodnotenie vplyvu banskej činnosti na okolie opustených Sb ložísk Slovenska s návrhmi na remediáciu” (zodpovedný riešiteľ  Prof. RNDr. Martin Chovan, CSc.), 2010

Spoluriešiteľ  úlohy "Zhodnotenie kvality uložených materiálov na odkalisku Poša" (navrhovateľ: TP 2, s.r.o., Strážske, riešiteľ: AQUA-GEO, s.r.o., Bratislava), 2009

Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava – Regionálne mapovanie geofaktorov životného prostredia  - Myjava (odbery vzoriek povrchových a podzemných vôd, stream sedimentov, 2004)

Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava, Katedra geochémie, PRIF UK, Bratislava – Úloha: Vplyv geologických faktorov na kvalitu života, 2003 (Prierezový štátny program výskumu vývoja: Kvalita života – zdravie, výživa a vzdelávanie). Špeciácia 03: Geochemické faktory (zodp. riešiteľ úlohy Doc. RNDr. M. Khun, CSc.)

VS001 - Zhodnotenie potenciálneho vplyvu geochemického prostredia na zdravotný stav obyvateľstva v oblasti SGR, Ministerstvo životného prostredia SR, Číslo úlohy 2598. Štátny geologický ústav D. Štúra, Katedra geochémie, PRIF UK, Bratislava. 2000. (zodp. riešiteľ úlohy Doc. RNDr. M. Khun, CSc.)

Ministerstvo životného prostredia SR: Projekt – Zhodnotenie ekologickej únosnosti regiónu Žiarskej kotliny. Subprojekt – Zdravotná charakteristika detskej populácie regiónu Žiarskej kotliny z aspektu medicínskej geochémie. 1996-1998 (zodp. riešiteľ subprojektu Doc. RNDr. M. Khun, CSc.)

Štátny geologický ústav D. Štúra (Geologická služba SR), Bratislava – Regionálne mapovanie geofaktorov životného prostredia - Stredné Považie (odbery vzoriek povrchových a podzemných vôd, stream sedimentov