Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Voľby kandidáta na rektora UK

14. novembra 2018 (streda), 9.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava


Zasadnutie Akademického senátu UK, na ktorom sa uskutočnia voľby kandidáta na rektora UK s funkčným obdobím od 1. februára 2019 do 31. januára 2023, sa bude konať 14. novembra 2018 (streda) o 9.00 hod. v Aule Univerzity Komenského v Bratislave.

Kandidátmi na rektora sú:

  • prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., profesor a súčasný dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (životopistézy)
  • prof. JUDr. Marek Števček, PhD., profesor Právnickej fakulty UK a súčasný prorektor UK pre legislatívu (životopistézy)

Zasadnutie AS UK je verejné.

Program 19. riadneho zasadnutia AS UK: 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie 
  4. Správa predsedu volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK o výsledkoch overenia návrhov kandidátov (ústne informuje: Mgr. Gašpar Fronc, predseda volebnej komisie)
  5. Predstavenie a vystúpenie kandidátov na kandidáta na rektora UK a diskusia k vystúpeniam
  6. Voľby kandidáta na rektora UK (tajné hlasovanie)
  7. Rôzne 
  8. Záver