Obhajoby dizertačných prác

************************************************

Obhajoby PhD. - podrobnejší výpis (aj miesto konania, názov práce)

Doktorandské štúdium