Exkurzie, terénne cvičenia, terénne praxe

Zahraničné

Geovedná exkurzia | ........... | vedúci – RNDr. I. Ružek, PhD.  | ........... | Info 1 .PDF

Terénna prax a exkurzia z fyzickej a humánnej geografie | pre 2. ročník uGE | .......... | vedúci – RNDr. I. Ružek, PhD.


Na Slovensku

Exkurzie z geoekológie | pre 2. ročník ZEP | päť piatkov okolo Bratislavy v marci až máji | vedúci – RNDr. I. Ružek, PhD. | info (harmonogram, pokyny, mapa trás)

Terénne cvičenia z litogeografie a geomorfológie | pre 1. ročník mZ-FI | ...... | zabezpečuje Mgr. J. Holec, PhD.

Terénne cvičenia z pedogeografie, biogeografie a geoekológie | pre 1. ročník mZ-FI
| pedo 1 | ....... | ........... | Ing. P. Pišút, PhD.
| pedo 2| .......... | .......... | RNDr. M. Jenčo, PhD.
| bio | ........ | ....... | RNDr. I. Ružek, PhD.
| geoeko | ...... | ....... | doc. RNDr. V. Falťan, PhD.


kontakty