Katedra fyzickej geografie a geoekológie

Prednášky Klubu učiteľov geovied

Všetkých záujemcov pozývame na prednášky Klubu učiteľov geovied

Brehová erózia slovenských riek – takmer zabudnutý prírodný fenomén

prednáša Ing. Peter Pišút, PhD.

streda 26. 4. 2017 od 14.30 do 17.00 h

Prírodovedecká fakulta UK, pavilón B1, prízemie, miestnosť Plus (B1-322)


Projekt Sokratov inštitút – ponuka pre akademický rok 2017/18

Technická univerzita vo Zvolene a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v rámci projektu Sokratov inštitút, ktorého cieľom je podpora medziodborovej spolupráce, diskusie s odborníkmi z praxe na rôzne témy, získavanie skúseností a zručností v rôznych oblastiach, hľadajú 20 študentov a mladých ľudí do 32 rokov z akejkoľvek časti Slovenska, z rôznych odborov,  s rôznymi skúsenosťami pre svojich 11 workshopov

Sokratov inštitút poskytne zdarma stravu, ubytovanie, program a študijné materiály

Prihlasovanie on-line na www.sokratovinstitut.sk | uzávierka: 30. 4. 2017 | info . DOCX


Najnovšie významné publikácie katedry (ukážka titulných listov)

Dovoľujeme si upozorniť na najnovšie publikácie členov katedry
Prehľad všetkých (a niektoré na stiahnutie) nájdete na stránke O katedre v časti "Publikačná činnosť (prehľad)" 
Záujemcovia o publikácie sa môžu obrátiť na prvého autora z katedry (kontakty) prípadne na knižnicu katedry 


Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017

Výborná príležitosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce pre študentov Bc., Mgr./Ing. a PhD. stupňa štúdia, ale aj stredných škôl a gymnázií

Šesť sekcí: biologická, didaktická, environmentálna, geografická  geologická a chemická

Výstup: recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN

Poplatky nehradia účastníci ocenení na ŠVK Prif UK 2016 ani študenti stredných škôl a gymnázií 

Termín: 26. apríla 2017

Registrácia prihlášok a príspevkov: výlučne cez webové rozhranie od 1. do 17. marca 2017 na http://fns.uniba.sk/svk/

Info aj na http://www.facebook.com/svkprifuk


Výzva NŠP SR na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2017/18

Uzávierka na predkladanie žiadostí – 30. apríla 2017 do 16:00 h (ďalšia bude 31. 10. 2017)

Upozorňujeme, že od roku 2017 platia nové podmienky

stručné info .PDF | viac


Študentské prednášky pre žiakov

Študenti katedry navštevujú školy s prednáškami na najrôznejšie fyzickogeografické témy s cieľom oživiť záujem žiakov základných a stredných škôl o environmentálnu problematiku a štúdium fyzickej geografie, geoekológie a geoinformatiky i učiteľstva geografie  |  viac  |  viac o štúdiu u nás  |  kontakt (vyučujúci I. Ružek)


Spomíname s úctou

Odišiel profesor Jaromír Demek,
významný geograf a geomorfológ

* 14. 8. 1930 Sokolnice (dnes Česko) | † 5. 2. 2017 Brno | geografia, regionálna geografia, geomorfológia (vývoj svahov, mrazové procesy, zarovnané povrchy (etchplén), mapovanie, terminológia), teoretická geografia, náuka o krajine | 1963 – 1978 riaditeľ Geografického ústavu ČSAV v Brne | 1978 – 1987 vedúci katedry geografie PřF UJEP v Brne | 1987 – 1995 vedúci katedry geografie a didaktiky geografie PřF UP v Olomouci | 1968 – 1980 predseda komisie pre geomorfologický výskum a mapovanie IGU | takmer 600 publikácií | významne prispel k rozvoju slovenskej geografie dlhodobou úzkou spoluprácou so všetkými geografickými pracoviskami na Slovensku, najmä s Geografickým ústavom SAV a katedrami geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave | viac | ešte viac

Česť jeho pamiatke!


Prírastky v knižnici a mapovom archíve katedry (ukážka obálok)

Nové tituly aj pre Vaše štúdium... Viac nájdete na stránke Archívy a knižnica


Časopis Geodetický a kartografický obzor ponúka

Geodetický a kartografický obzor je česko-slovenský recenzovaný odborný a vedecký časopis
Vychádza v tomto roku už v 105. ročníku
Vydávajú ho spoločne rezorty ČÚZK a ÚGKK SR
Redakcia zahájila kroky k jeho zaradeniu do databázy Scopus
Má záujem uverejňovať i naďalej nielen odborné a vedecké články, ale i aktuálne informácie o témach diplomových či doktorandských dizertačných prác (úspešné či výnimočné a nové nápady)
Jeho stránka sprostredkúva v archíve voľne dostupné všetky čísla od svojho prvého zväzku z roku 1913
Stránku navštevuje aj viac než 1 000 čitateľov z 30 krajín / mesiac 


Katedra už funguje

Oznamujeme, že katedra sa vrátila k svojej činnosti takmer v plnej miere, hoci stavebné práce v jej priestoroch stále pokračujú, resp. budú pokračovať.

Katedrový server "KFG" je funkčný

Posledné obmedzenie: Neposkytujeme výpožičky z archívu Bc. a Mgr. prác


Nová vysokoškolská učebnica katedry

Koncom roka 2016 vyšla vo Vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave elektronická učebnica  

Zoltán Bedrna a Marián Jenčo:

Pedogeografia: zákonitosti priestorovej diferenciácie pedosféry

125 strán

ISBN 978-80-223-4323-2

Na stiahnutie tu


Upozornenie užívateľom katedrového servera "KFG"

Na základe aktuálnej praxe dôrazne upozorňujeme na nevyhnutnosť odhlasovania sa po ukončení práce na katedrovom serveri "KFG". V prípade neodhlásenia sa väčšieho počtu užívateľov sa server spomaľuje a je nutný jeho reštart, pri ktorom budú odpojení aj jeho aktívni užívatelia 

Všetko o serveri nájdete na stránke Server na KFG


Geovedná exkurzia 2017

Pozývame Vás zúčastniť sa zahraničnej geovednej exkurzie, ktorá Vás privedie k maďarským sopkám, slovinskému moru a horským ľadovcom rakúskych Álp

12. až 16. júna 2017

Vedúci: RNDr. Ivan Ružek, PhD.

Exkurzia je určená predovšetkým Bc. a Mgr. študentom so zapísanými predmetmi: 

Terénne cvičenia a exkurzia z geológie a geomorfológie (N-bZXX-097)
- Exkurzia z fyzickej geografie (bc.)
- Fyzickogeografická exkurzia (mgr.) a
- Terénna prax a exkurzia z geológie a geomorfológie (N-bUGE-004) 

Vítaní sú však aj záujemcovia z radov doktorandov či študentov iných ako geografických odborov

Ďalšie info a prehľad všetkých exkurzií nájdete na stránke Exkurzie na KFG


Pozvánka na počúvanie

"Meteoklub" Rádia Regina BA

s katedrovým hydro-meteorológom RNDr. Norbertom Polčákom, PhD.

počúvajte každý nepárny piatok medzi 14. a 15. h   >>>


Stará webová stránka (už sa neaktualizuje)  >> staryweb.fns.uniba.sk/?kfg