Katedra fyzickej geografie a geoekológie

Prednášky Klubu učiteľov geovied

Všetkých záujemcov pozývame na prednášku Klubu učiteľov geovied

O malej väčšine: článkonožce z pohľadu paleontológa

prednáša Mgr. Matúš Hyžný, PhD.

streda 27. 9. 2017 od 14.30 do 17.00 h

Prírodovedecká fakulta UK, pavilón B1, prízemie, miestnosť Plus (B1-322)


Pozvánka na konferencie mladých odborníkov

Slovenský hydrometeorologický ústav v spolupráci s ďalšími inštitúciami poriadajú pre účastníkov do 35 rokov paralelné medzinárodné súťažné konferencie:

18. konferencia mladých meteorológov a klimatológov
29. konferencia mladých hydrológov
16. konferencia mladých vodohospodárov

vo štvrtok 9. 11. 2017 na Slovenskom hydrometeorologickom ústave, Bratislava-Koliba, Jeséniova 17

Prihlášky: do 21. septembra 2017 na alena.blahovashmu.sk alebo danica.leskovashmu.sk

Úplné príspevky: do 17. októbra 2017

Prihláška a všetky info (!každá konferencia ma vlastné pravidlá)  .ZIP


Brigáda na SHMÚ

Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave, odbor klimatologická služba ponúka brigádu na obdobie 15. 9. 2017 až december 2017, ktorej obsahom je zber historických údajov o dopadoch sucha

cca 5 €/h | max. 10 hodín za týždeň | kontakt: Mgr. Lívia Labudová, PhD.  >>  livia.labudova@shmu.sk

Najnovšie významné publikácie katedry (ukážka titulných listov)

Dovoľujeme si upozorniť na najnovšie publikácie členov katedry
Prehľad všetkých (a niektoré na stiahnutie) nájdete na stránke O katedre v časti "Publikačná činnosť (prehľad)" 
Záujemcovia o publikácie sa môžu obrátiť na prvého autora z katedry (kontakty) prípadne na knižnicu katedry 


Prírastky v knižnici a mapovom archíve katedry (ukážka obálok)

Nové tituly aj pre Vaše štúdium... Viac nájdete na stránke Archívy a knižnica


Nikdy nezabudneme


Prezentácia novej publikácie

Na pôde Národnej rady SR pod záštitou Andreja Hrnčiara, podpredsedu NR SR a primátora mesta Martin, Iva Nesrovnala, prezidenta Únie miest Slovenska a primátora Hlavného mesta SR Bratislavy, a Milana Triznu, dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, sa 10. 5. 2017 konal odborný seminár s ústrednou prednáškou V. Slavíka „Etapy územno-správneho usporiadania Slovenska a hľadanie inšpirácií pre pokračovanie reformy verejnej správy v Slovenskej republike“, spojený s prezentáciou publikácie „Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky“, ktorej členom autorského kolektívu je aj náš pracovník doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.:

SLAVÍK, Vladimír, BAČÍK, Vladimír, KLOBUČNÍK, Michal, GRÁC, Róbert, KOŽUCH, Michal, FALŤAN, Vladimír a FILA, Roman: Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky. Bratislava Univerzita Komenského, 2016. 183 s. ISBN 978-80-223-3553-9.   >> na stiahnutie zo stránky Monografie


Ponuka tém bakalárskych prác a diplomových prác

Katedrovú ponuku tém bakalárskych prác pre ZEP a upGE a diplomových prác pre mZ-FI a mupGE pre akademický rok 2017/18 nájdete na stránke Ponuka tém


Študentské prednášky pre žiakov

Študenti katedry navštevujú školy s prednáškami na najrôznejšie fyzickogeografické témy s cieľom oživiť záujem žiakov základných a stredných škôl o environmentálnu problematiku a štúdium fyzickej geografie, geoekológie a geoinformatiky i učiteľstva geografie  |  viac  |  viac o štúdiu u nás  |  kontakt (vyučujúci I. Ružek)


Spomíname s úctou

Odišiel profesor Jaromír Demek,
významný geograf a geomorfológ

* 14. 8. 1930 Sokolnice (dnes Česko) | † 5. 2. 2017 Brno | geografia, regionálna geografia, geomorfológia (vývoj svahov, mrazové procesy, zarovnané povrchy (etchplén), mapovanie, terminológia), teoretická geografia, náuka o krajine | 1963 – 1978 riaditeľ Geografického ústavu ČSAV v Brne | 1978 – 1987 vedúci katedry geografie PřF UJEP v Brne | 1987 – 1995 vedúci katedry geografie a didaktiky geografie PřF UP v Olomouci | 1968 – 1980 predseda komisie pre geomorfologický výskum a mapovanie IGU | takmer 600 publikácií | významne prispel k rozvoju slovenskej geografie dlhodobou úzkou spoluprácou so všetkými geografickými pracoviskami na Slovensku, najmä s Geografickým ústavom SAV a katedrami geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave | viac | ešte viac

Česť jeho pamiatke!


Časopis Geodetický a kartografický obzor ponúka

Geodetický a kartografický obzor je česko-slovenský recenzovaný odborný a vedecký časopis
Vychádza v tomto roku už v 105. ročníku
Vydávajú ho spoločne rezorty ČÚZK a ÚGKK SR
Redakcia zahájila kroky k jeho zaradeniu do databázy Scopus
Má záujem uverejňovať i naďalej nielen odborné a vedecké články, ale i aktuálne informácie o témach diplomových či doktorandských dizertačných prác (úspešné či výnimočné a nové nápady)
Jeho stránka sprostredkúva v archíve voľne dostupné všetky čísla od svojho prvého zväzku z roku 1913
Stránku navštevuje aj viac než 1 000 čitateľov z 30 krajín / mesiac 


Upozornenie užívateľom katedrového servera "KFG"

Na základe aktuálnej praxe dôrazne upozorňujeme na nevyhnutnosť odhlasovania sa po ukončení práce na katedrovom serveri "KFG". V prípade neodhlásenia sa väčšieho počtu užívateľov sa server spomaľuje a je nutný jeho reštart, pri ktorom budú odpojení aj jeho aktívni užívatelia 

Všetko o serveri nájdete na stránke Server na KFG


Pozvánka na počúvanie

"Meteoklub" Rádia Regina BA

s katedrovým hydro-meteorológom RNDr. Norbertom Polčákom, PhD.

počúvajte každý nepárny piatok medzi 14. a 15. h   >>>


Stará webová stránka (už sa neaktualizuje)  >> staryweb.fns.uniba.sk/?kfg