Záverečné práce

Ponuka tém bakalárskych prác a diplomových prác 
(ponuku tém dizertačných prác zverejňuje len fakulta  >>> na stránke doktorandského štúdia)

Zadanie bakalárskej / diplomovej práce

Pokyny (a tipy) pre písanie záverečných prác
(platia primerane aj pre rigorózne práce a habilitačné práce)

Odovzdanie práce


Upozornenie pre študentov upGE / mupGE

Formuláre

Návrh zadania bakalárskej / diplomovej práce   .DOCX  (povinný pre ZEP a mZ-FI na našej katedre)

Osnova posudku záverečnej práce  >> .DOCX    >> .PDF  (odporúčaná pre práce vypracované na našej katedre)


Manuál

Ako čítať a interpretovať „Protokol o kontrole originality“  >>  .PDF