Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Final works

Final works 2006 - present

Bachelor theses

Year

Student

Topic

Supervisor

2011/2012

Pašteka Lukáš

Metódy stanovenie amerícia v životnom prostredí

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2011/2012

Horváthová Bianka

Najvýznamnejšie riziká 131I versus jeho využitie pri rádioterapii.

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2011/2012

Morvai Szilvia

Sledovanie kontaminácie potravového reťazca ekotoxickými rádionuklidmi.

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

2011/2012

Vígľašová Eva

 

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

2012/2013

Zálešáková Michaela

Vývoj  a využitie iónovýmenných sorbentov  pri stanovení ekotoxických rádionuklidov.

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2012/2013

Zvachová Sabína

Forenzná analýza pri záchytoch  rádioaktívnych materiálov.

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

2012/2013

Stanková Patrícia

Vplyv Černobyľskej havárie na lesné hospodárstvo.

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2012/2013

Nižňanská Simona

Chémia, stanovenie a meranie 237Np

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2013/2014

Silliková Veronika

Separačné metódy pre stanovenie  238Pu a 239,240Pu vo vzorkách rádioaktívnych odpadov

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2013/2014

Petruľák Michal

Sorpcia vybraných rádionuklidov na titanátových nanorúrkach

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

2013/2014

Hamárová Andrea

Inkorporácia cínu do štruktúry hydroxyapatitu

RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

2014/2015

Štofaníková Michaela

Metódy stanovenia  226Ra v povrchových a podzemných vodách

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2014/2015

Šlesarová Lucia

Monitorovanie  významných rádionuklidov vo vybraných zložkách potravného reťazca

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2014/2015

Belešová Klára

Najvýznamnejšie biologické indikátory kontaminácie životného prostredia antropogénnymi rádionuklidmi

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2014/2015

Kráľová Monika

Rádioaktívne odpady z jadrových elektrární v Slovenskej republike

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

2014/2015

Matulová Michaela

Stanovenie významných transuránov 239,240Pu a 238Pu vo vzorkách povrchových vôd

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2014/2015

Urbánová Lenka

Sorbenty na separáciu rádionuklidov

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.

2015/2016

Paholíková Alena

Metódy stanovenia  samária vo vzorkách odpadov z jadrových elektrární

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

2015/2016

Dohňanská Katarína

Vplyv vápnika na akumuláciu 90Sr

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2015/2016

Goneková Zuzana

Nové metódy pre stanovenie 90Sr

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2015/2016

Slezáriková Patrícia

Adsorbenty pre separáciu rádionuklidov z vodných roztokov

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.

2017/2018

Brisudová Simona

Stanovenie  významných izotopov vo vzorkách  životného prostredia

RNDr. Bianka Horváthová

2017/2018

Durdyová Veronika

Významné nehody na jadrových zariadeniach

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2017/2018

Gašparová Natália

Forenzné postupy pri záchytoch rádioaktívnych materiálov

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

 

 

Master's thesis

Year

Student

Topic

Supervisor

2010/2011

Durkot Erik

Stanovenie 239,240Pu a 238Pu vo vybraných matriciach na SPE sorbente AnaLig Pu02

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2010/2011

Gardoňová Veronika

Využitie metód  iónovýmennej chromatografie pre stanovenie 93Zr  vo vzorkách rádioaktivnych odpadov.

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2010/2011

Dvorská Lívia

Stanovenie významných rádionuklidov v popole z okolia tepelnej elektrárne Nováky.

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2010/2011

Kováč Peter

Optimalizácia separačných postupov extrakčnej chromatografie pre paralelné stanovenie amerícia a plutónia aplikovaním sorbentu DGA.

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

2010/2011

Grolmusová Dominika

Zavedenie vyhodnocovacieho softwaru AlphaVision®-32 do alfa spektrometrických stanovení.

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

2010/2011

Prekstová Martina

Možnosti stanovenia technécia vo vzorkách rádioaktívnych odpadov

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.

2011/2012

Roháčová Zuzana

Vývoj metodiky stanovenia 93Mo metódami extrakčnej chromatografie.

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2011/2012

Bilohuščin Ján

Stanovenie plutónia a stroncia v moči pomocou sorbentov molekulárneho rozpoznávania

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2011/2012

Krajňák Adrián

Preparation and characterization of organo-bentonites for the sorption of uranium anionic species from aqueous solutions

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

2011/2012

Sokol Milan

Príprava a vlastnosti 8-hydroxychinolátových komplexov 99mTc

RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

2011/2012

Suchánek Pavol

Štúdium extrakčno-chromatografických vlastností TcO4- prostredníctvom  iónových kvapalín zakotvených na tuhom sorbente

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

2011/2012

Kováčová Martina

Stanovenie obsahu izotopov uránu extrakciou na tuhej fáze vo vzorkách životného prostredia a záchytoch rádioaktívnych materiálov

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.

2011/2012

Klacková Kristína

Využitie metód extrakčnej chromatografie na stanovenie 93Zr vo vzorkách rádioaktívnych odpadov.

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2011/2012

Sočuvková Jana

Využitie krátkožijúcich rádionuklidov pre značenie buniek

RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

2012/2013

Pašteka Lukáš

Stanovenie 126Sn metódou ionovýmennej chromatografie v kvapalných vzorkách

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2012/2013

Viglašová Eva

Removal of uranyl anionic species from aqueous media by organo-zeolites and -clays: Preparation, characterization and comparison of the sorption characteristics

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

2012/2013

Sihelská Kristína

Sledovanie fytoremediačných vlastností vybraných poľnohospodárskych plodín

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

2012/2013

Bubliaková Monika

Zakoncentrovanie a stanovenia  samária metódami extrakčnej chromatografie

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

2012/2013

Morvai Szilvia

Stanovenie obsahu alfarádionuklidov v tkanivových vzorkách voľnežijúcj divej zveri

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

2012/2013

Horváthová Bianka

Stanovenie 129I metódou destilácie a kvapalinovej scintilačnej spektrometrie

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2012/2013

Bonková Ivana

Stanovenie Pu-239, 240 a Pu-238 v riečnych sedimentoch

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2012/2013

Basarabová Barbara

Zakoncentrovanie a metódy stanovenia 90Sr vo vodách

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2012/2013

Jarábek Tomáš

Metódy stanovenia alfa rádionuklidov v stavebných materiáloch

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

2013/2014

Stanková Patrícia

Stanovenie izotopov plutónia 238-Pu, 239,240-Pu a 241-Pu vo vybraných vzorkách  rádioaktívnych odpadov

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2013/2014

Zálešáková Michaela

Postupy prípravy vzorky pre stanovenie  239,240Pu a 238Pu v pôdach

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2013/2014

Nižňanská Simona

Možnosti stanovenia 90Sr pomocou impregnovaných sorbentov

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2013/2014

Darážová Ľubica

Stanovenie Sr-90 v kostiach divo žijúcich zvierat

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2013/2014

Kohútová Zuzana

Stanovenia plutónia v kostiach divožijúcej zveri

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

2013/2014

Zvachová Sabína

Využitie derivátov chitosanu pre extrakciu alfarádionuklidov

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

2013/2014

Šimeková Katarína

Aplikácia extraktantom impregnovanej živice na separáciu rádionuklidov

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.

2013/2014

Holková Dominika

Dikarbolid kobaltitý v extrakčnej chromatografii

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.

2014/2015

Tatarová Dominika

Fytoremediácia rádionuklidov vybranými druhmi vodných mikrorias

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

2014/2015

Silliková Veronika

Sekvenčné stanovenie 99 Tc a 126 Sn v kvapalných rádioaktívnych odpadoch

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2014/2015

Černáková Soňa

Stanovenie významných rádionuklidov v riečnych sedimentoch Slovenskej republiky

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2014/2015

Helej Markus

Sekvenčné stanovenie 90 Sr a 226 Ra pomocou sorbentu AnaLigR Sr01

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2015/2016

Matulová Michaela

Kompozitné sorbenty pre separáciu rádionuklidov

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.

2015/2016

Belešová Klára

Stanovenie 63Ni pomocou impregnovaných sorbentov

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2015/2016

Šlesarová Lucia

Zakoncentrovanie 226Ra a 90Sr vo vodách pomocou impregnovaného polyamidového vlákna

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2015/2016

Štofaníková Michaela

Príprava a charakterizácia anorganického sorbentu na báze oxidov mangánu na koncentrovanie rádionuklidov

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2015/2016

Hamárová Andrea

Sorpcia technecistanu na hydroxyapatit modifikovaný cínatými iónmi

RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

2015/2016

Lacenová Adriána

Možnosti využitia dážďoviek druhu Eisenia andrei ako bioindikátorov rádioaktívnej kontaminácie pôdy

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

2015/2016

Kráľová Monika

Optimalizácia metód extrakčnej chromatografie pri stanovovaní aktinoidov vo vzorkách z okolia JE Mochovce aplikáciou sorbentu LN Resin

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

2016/2017

Dohňanská Katarína

Modifikované sorbenty pre separáciu  107Pd v rádioaktívnych odpadoch

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2016/2017

Goneková Zuzana

Stanovenie 210Pb  v tabaku pomocou sorbentu molekulárneho rozpoznávania

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2016/2017

Paholíková Alena

Modifikácia metód stanovenia samária v rádioaktívnych odpadoch

RNDr. Jana Slimáková, PhD.

2017/2018

Urbánová Lenka

Kompozitný sorbent MODIKS pre separáciu rádionuklidov

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.

 

 

Rigorous work

Year

Student

Topic

Supervisor

2013/2014

Hagara Pivarčiová Lucia

Sorpcia niklu na chitosan

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

2014/2015

Bilohuščin Ján

Sekvenčné stanovenie plutónia, amerícia a stroncia vo vzorkách moču

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.

2016/2017

Škvarková Natália

Impregnované polyamidové vlákno pre separáciu 226Ra

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2016/2017

Horváthová Bianka

Stanovenie Pd-107 v rádioaktívnych koncentrátoch a kaloch pomocou sorbentu Ni Resin.

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2016/2017

Dvorská Lívia

Štúdium sorpcie stroncia na uhlíkových vláknach

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2017/2018

Zvachová Sabína

Porovnanie metód pre zakoncentrovanie 90Sr  z veľkoobjemových vzoriek vôd

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2017/2018

Silliková Veronika

Sekvenčné stanovenie 93Zr, 94Nb, 99Tc A 126Sn v rádioaktívnych odpadoch

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

2018/2019

Hamárová Andrea

Sorpcia technecistanu na pyrolytický kaučuk z vodných roztokov

RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

2018/2019

Štofaníková Michaela

Preparation and characterization of MnO2-SiO2 composite resin for 226Ra pre-concentration in water samples

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

 

 

Dissertation work

Year

Student

Topic

Supervisor

2007/2008

Paučová Veronika

Možnosti stanovenia rádionuklidov z vodných roztokov významných z hľadiska radiačnej ochrany

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.

2009/2010

Labaška Miroslav

Optimalizácia metód mobilnej analýzy rádionuklidov.

doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc.

2009/2010

Slimáková Jana

Nové rádiochemické metódy stanovenia 237Np a 241Pu s použitím extrakčnej chromatografie

doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc.

2009/2010

Ometáková Jarmila

Výroba a charakterizácia rádionuklidu 64-Cu pre pozitrónovú emisnú tomografickú diagnostiku a terapiu

prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc.

2010/2011

Remenec Boris

Stanovenie ťažkomerateľných rádionuklidov v rádioaktívnych odpadoch.

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.

2010/2011

Drábová Veronika

Separácia rádionuklidov pomocou „host-guest“ materiálov

doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc.

2012/2013

Hagara Pivarčiová Lucia

Využitie sorbentov na báze chitosanu pre separáciu rádionuklidov

prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc.

2012/2013

Gardoňová Veronika

Štúdium vybraných geologických rádionuklidov (226Ra, 40K, 232Th, 238U) a antropogénneho 137Cs vo vybraných vzorkách životného prostredia.

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.

2013/2014

Bilohuščin Ján

Sekvenčné stanovenie významných ekotoxických rádionuklidov vo vzorkách rádioaktívnych odpadov

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.