Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

University textbooks

University textbooks created at the Dpt. or authors of that are/were members of the Dpt. (since 1954)

2018

FALŤAN, Vladimír, OŤAHEĽ, Ján, GÁBOR, Marián & RUŽEK, Ivan: Metódy výskumu krajinnej pokrývky. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 123 s. ISBN 978-80-223-4441-8.   >>  .PDF (5 MB)

2016

BEDRNA, Zoltán & JENČO, Marián: Pedogeografia: zákonitosti priestorovej diferenciácie pedosféry [CD]. Bratislava: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2016. 125 s. ISBN 978-80-223-4323-2.   >>  .PDF (4 MB)

2015

BURIAN, Libor, JENČO, Marián & RUSNÁK, Miloš: GRASS GIS: Geovedné aplikácie [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta a Slovenská akadémia vied, Geografický ústav, 2015. 103 s. + dáta na cvičenia. ISBN 978-80-223-3804-2. [cit. rok-mesiac-deň]. Dostupné z: www.fns.uniba.sk/SkriptaGrassGis

BURIAN, Libor & STANKOVÁ, Hana: Python: Geovedné aplikácie [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodoved. fakulta, 2015. 67 s. ISBN 978-80-223-3947-6. [cit. rok-mesiac-deň]. Dostupné z: www.fns.uniba.sk/SkriptaPython

RUŽEK, Ivan, BRISUDA, Jozef & NEVŘELOVÁ, Marta: Obrazový atlas drevín [CD]. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodoved. fakulta, 2015. 118 s. ISBN 978-80-223-4017-5. – Skriptá.   >>  .PDF (53 MB)

RUŽEK, Ivan, BRISUDA, Jozef & NEVŘELOVÁ, Marta: Obrazový atlas drevín [online]. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodoved. fakulta, 2015. ISBN 978-80-223-4017-5. [cit. rok-mesiac-deň].  Dostupné z: http://www.fyzickageografia.sk/atlas/atlasdrevin.html

2012

TRIZNA, Milan: Klimageografia a hydrogeografia. – 2nd rev. ed. Bratislava: Geo-grafika, 2012. 144 s. – Skriptá.    > accesible in shop of the Faculty – contacts (> "PriF UK")

2010

MINÁR, Jozef & MACHOVÁ, Zora: Učebné texty z geomorfológie [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2010. 39 s. [cit. rok-mesiac-deň]. Dostupné z: http://fns.uniba.sk/Geomorfoskripta/

2009

KOZOVÁ, Mária & PAUDITŠOVÁ, Eva (eds.): Krajinné plánovanie v environmentálnej praxi [CD]. Bratislava: PriF UK, 2009. 169 s. + 3 príl. ISBN 978-80-223-2733-6.

TREMBOŠ, Peter, MIČIAN, Ľudovít, MINÁR, Jozef & HRADECKÝ, Jan: Geoekológia [CD]. Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 2009. 110 s. ISBN 978-80-223-2735.   >>  .PDF (3 MB) 

2008

MIČIAN, Ľudovít: Všeobecná geoekológia. Bratislava: Geo-grafika, 2008. 88 s. – Skriptá.    > accesible in shop of the Faculty – contacts (> "PriF UK")

2007

TRIZNA, Milan: Meteorológia, klimatológia a hydrológia pre geografov. Bratislava: Geo-grafika, 2007. 144 s. – Skriptá.

2005

BIZUBOVÁ, Mária: Geológia a geomorfológia: vybrané kapitoly pre externé štúdium Geografia vo verejnej správe. Bratislava: Geo-grafika, 2005. 58 s. – Skriptá.    > accesible in shop of the Faculty – contacts (> "PriF UK")

2004

PLESNÍK, Pavol: Všeobecná biogeografia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004. 428 s.

TRIZNA, Milan: Klimageografia a hydrogeografia. Bratislava: Geo-grafika, 2004. 154 s. – Skriptá.

2003

MIČIAN, Ľudovít: Vybrané partie z fyzickogeografickej regionalizácie (Učebné texty) [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2003. 37 s. [cit. rok-mesiac-deň]. Dostupné z: http://fns.uniba.sk/FgRegionalizaciaTexty/

2002

TURANOVÁ, Lídia & BIZUBOVÁ, Mária: Didaktika geológie 3: didaktika praktických cvičení z geológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2002. 92 s. – Skriptá.    > accesible in shop of the Faculty – contacts (> "PriF UK")

1996

BIZUBOVÁ, Mária: Základy geológie pre geografov. Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 1996. 138 s. – Skriptá. (Further editions in 2002, 2008 a 2013.)   > accesible in shop of the Faculty – contacts (> "PriF UK")

TRIZNA, Milan: Cvičenia z hydrológie I: vybrané metódy hydrologického výskumu. Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 1996. 80 s. – Skriptá.

1995

MACHOVÁ, Zora & TREMBOŠ, Peter: Terminologický slovník: vybrané termíny používané v geografii, ekológii a environmentalistike. Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 1995. 152 s. – Skriptá.

1992

BIZUBOVÁ, Mária & ŠKVARČEK, Arnold: Geomorfológia. Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 1992. 228 s. – Skriptá. (Further editions in 1996, 1998 a 2003.)

PLESNÍK, Pavol & ZATKALÍK, František: Biogeografia. Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 1992. 268 s. – Skriptá.

1989

ŠKVARČEK, Arnold & SEKO, Lucián: Základné poznatky o Zemi a vesmíre. Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 1989. 157 s. – Skriptá.

1986

HORNÍK, Stanislav, BUZEK, Ladislav, MIČIAN, Ľudovít, PECH, Jiří & TRNKA, Pavel: Fyzická geografie II. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 320 s.

KRCHO, Jozef: Geografická kartografia I. Bratislava: Univerzita Komenského, 1986. 286 s. – Skriptá.

ZAŤKO, Michal, BIZUBOVÁ, Mária, MIČIAN, Ľudovít, PLESNÍK, Pavol, SEKO, Lucián & ŠKVARČEK, Arnold; ZATKALÍK, František: Cvičenia z fyzickej geografie. Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 1986. 264 s. – Skriptá.

1985

ŠKVARČEK, Arnold: Geomorfológia, pedogeografia, biogeografia. I. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 1985. 141 s. – Skriptá.

1984

MIČIAN, Ľudovít, DRDOŠ, Ján, PAULOV, Ján, URBÁNEK, Ján & ZATKALÍK, František: Krajina, jej racionálne využívanie a ochrana. I. časť. Bratislava: Katedry fyzickej, ekonomickej a regionálnej geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, 1984. 97 s. – Skriptum pre poslucháčov I. ročníka postgraduálneho štúdia. – Pre II. časť pozri Drdoš a kol. 1981. 

MIČIAN, Ľudovít & ZATKALÍK, František: Náuka o krajine a starostlivosť o životné prostredie. Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 1984. 137 s. – Skriptá. (2nd ed. in 1990)

1982

HORNÍK, Stanislav, CHÁBERA, Stanislav, KŘÍŽ, Hubert, MIČIAN, Ľudovít & QUITT, Evžen: Základy fyzické geografie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 400 s.

1981

BIZUBOVÁ, Mária: Učebné texty z geológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1981. 151 s. – Skriptá.

DRDOŠ, J., DRGOŇA, V., FERANEC, J., KRCHO, J., KOZOVÁ, M., MIČIAN, Ľ., PORUBSKÝ, A., TARÁBEK, K., ZATKALÍK, F. & ZELENSKÝ, K: Krajina, jej racionálne využívanie a ochrana. II. časť (Metódy štúdia krajinných celkov). Bratislava: Katedry fyzickej, ekonomickej a regionálnej geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, 1981. 113 s. – Interné skriptá pre poslucháčov postgraduálneho štúdia. – Pre I. časť pozri Mičian a kol. 1984.

1977

MIČIAN, Ľudovít: Všeobecná pedogeografia. Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 1977. 154 s. – Skriptá.

1967

ŠKVARČEK, Arnold: Geomorfologická hodnota hornín. In: KRIST, E.: Petrografia vyvrelých, sedimentárnych a metamorfovaných hornín. Bratislava: Slov. pedagog. naklad., 1967, s. 251-269.

1960

FRAŇO, J. & ŠKVARČEK, A.: Základy matematického (astronomického) zemepisu a materialistickej kozmogónie pre poslucháčov Vyššej a Vysokej pedagogickej školy. Bratislava: Slov. pedagog. naklad., 1960. 115 s. – Skriptá.

1954

LUKNIŠ, Michal: Všeobecná geomorfológia I. Bratislava: Univerzita Komenského, 1954. 341 s. – Skriptá.