Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. AAA Transmisná FTIR spektroskopia pôd: detekcia a kvantitatívna predikcia vybraných vlastností [elektronický zdroj] : . / Ivan Šimkovic
  Ostrava : Vydala Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017
 2. AAB Pôdy s umbrickým horizontom na Slovensku [elektronický zdroj] / Zoltán Bedrna ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010
 3. ADC Biological activity of the metal-rich post-flotation tailings at an abandoned mine tailings pond (four decades after experimental afforestation) / Zuzana Feketeová ... [et al.]
  In: Environmental Science and Pollution Research. - Vol. 22, No. 16 (2015), s. 12174-12181
 4. ADC Application of Thermal Analysis to Elucidate Water-Repellency Changes in Heated Soils / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Soil Science Society of America Journal. - Vol. 72, No. 1 (2008), s. 1-10
 5. ADC Thermal destruction of soil water repellency and associated changes to soil organic metter as observed by FTIR spectroscopy / Ivan Šimkovic ... [et al.]
  In: Catena. - Vol. 74, No. 3 (2008), s. 205-211
 6. ADC Soil profile improvement as a by-product of gully stabilization measures / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Catena. - Vol. 92, May (2012), s. 155-161
 7. ADC Water Repellency of Mountain Forest Soils in Relation to Impact of the Katabatic Windstorm and Subsequent Management Practices / Ivan Šimkovic ...[et al.]
  In: Polish Journal of Environmental Studies. - Vol. 18, No. 3 (2009), s. 443-454
 8. ADC Chemometrické nástroje pre kvantitatívnu FTIR spektroskopiu pôd / Ivan Šimkovic
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 111, No. 1 (2017), s. 22-34
 9. ADC Identifying the Origin of Soil Water Repellency at Regional Level Using Multiple Soil Characteristics: The White Carpathians and Myjavska Pahorkatina Upland Case Study / Lucia Kořenková ... [et al.]
  In: Soil and Water Research. - Vol. 10, No. 2 (2015), s. 78-89
 10. ADC Biological properties of extremely acidic cyanide-laced mining waste / Zuzana Feketeová ... [et al.]
  In: Ecotoxicology. - Vol. 25, No. 1 (2016), s. 202-212
 11. ADC The Impact of Land-Use on the Hierarchical Pore Size Distribution and Water Retention Properties in Loamy Soils / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Water [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 2 (2020), s. [1-13], Art. No. 339 [online]
 12. ADF Thermal analysis (TG-DSG) as a source of quantitative data for soil organic matter assessment / Ivan Šimkovic, Lenka Svobodová
  In: Phytopedon. - Roč. 17, č. 1 (2018), s. 1-9
 13. ADF The effect of site conditions and heating on soil water repellency in aeolian sands under pine forests at Borská nížina lowland (SW Slovakia) / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 26, No. 4 (2007), s. 398-407
 14. ADF The effect of wetting-drying cycles on water repellency of field soils from the High Tatras Mountains / Ivan Šimkovic ... [et al.]
  In: Meteorologický časopis. - Vol. 10, No. 4 (2007), s. 225-228
 15. ADF Zhodnotenie infiltračnej a vodoretenčnej kapacity rigolovaných pôd v okolí mesta Modra a ich vzťahu k ich využívaniu / Ivan Šimkovic ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 1 (2011), s. 52-59
 16. ADF Stabilita agregátov v pôdach s rozdielnym spôsobom využívania / Lucia Kořenková ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 1 (2011), s. 66-71
 17. ADF Metódy na stanovenie vlhkostných retenčných charakteristík pôd pre účely tvorby a vývoja environmentálnych technológií pri protipovodňovej ochrane / Veronika Hnátová, Pavel Dlapa, Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 1, Suppl. 1 (2011), s. 7-12
 18. ADF Vyhodnotenie pôdnych pomerov pre účely tvorby a vývoja environmentálnych technológií pri protipovodňovej ochrane v okolí Modry / Bohdan Juráni ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 1, Suppl. 1 (2011), s. 13-24
 19. ADF The effect of land use on soil aggregate stability in the Viticulture district of Modra (SW Slovakia) / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 30, No. 4 (2011), s. 397-404
 20. ADF Soil water repellency - causes and consequences / Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 2 (2011), s. 1-8
 21. ADF Occurence of water repellency in cambisols of Biele Karpaty Mts. / Lucia Kořenková ... [et al.]
  In: Meteorologický časopis. - Roč. 9, č. 3-4 (2006), s. 139-142
 22. ADF Soil water repellency measurements / Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 2 (2011), s. 9-13
 23. ADF Effect of microbial biomass on persistence of water repellency in calcareous alluvial soils / Ivan Šimkovic ... [et al.]
  In: Meteorologický časopis. - Roč. 9, č. 3-4 (2006), s. 171-174
 24. ADF Vplyv pridania ílových minerálov a cyklov zvlhčenia-vysušenia na vodoodpudivosť pôd Vysokých Tatier / Patrik Roman, Pavel Dlapa, Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 2 (2011), s. 26-34
 25. ADF Vplyv zvýšenej teploty na iniciálne rendzinové pôdy Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny / Lucia Kořenková ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 2 (2011), s. 42-48
 26. ADF Prekrytie pôdy vo vybraných mestských častiach Bratislavy / Zuzana Tatarková, Bohdan Juráni, Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 1 (2011), s. 25-29
 27. ADF Vplyv teploty a cyklov zvlhčovania-vysušovania na vodoodpudivosť pôd Borskej nížiny / Pavel Dlapa, Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Vol. 9, No. 1 (2010), s. 63-68
 28. ADF Vplyv ílových minerálov na vodoodpudivosť pôd Borskej nížiny / Pavel Dlapa, Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Vol. 9, No. 2 (2010), s. 46-50
 29. ADF Vplyv teploty na odolnosť pôdnych agregátov voči pôsobeniu simulovaného dažďa / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 9, No. 2 (2010), s. 40-45
 30. ADF Infračervená spektroskopia s fourierovou transformáciou (FTIR) ako rýchla, nenákladná a environmentálne šetrná analytická metóda a jej uplatnenie vo výskume pôd - časť 2: príklady využitia v praxi / Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Vol. 9, No. 2 (2010), s. 33-39
 31. ADF Využitie konzorcia mikroorganizmov pri znížení obsahu niklu z pevného substrátu / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Roč. 17, č. 2 (2018), s. 6-11
 32. ADF Infračervená spektroskopia s fourierovou transformáciou (FTIR) ako rýchla, nenákladná a environmentálne šetrná analytická metóda a jej uplatnenie vo výskume pôd - časť 1: teória a technika merania / Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Vol. 9, No. 1 (2010), s. 50-57
 33. ADF Využitie dažďového simulátora na stanovenie stability pôdnych agregátov vo vybraných pôdnych typoch Slovenska / Monika Kňazeová ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 9, No. 1 (2010), s. 58-62
 34. ADF Chemické vlastnosti banských a priemyselných odpadov na vybraných lokalitách Slovenska / Michal Marek, Ivan Šimkovic, Zuzana Feketeová
  In: Phytopedon. - Roč. 17, č. 1 (2018), s. 61-69
 35. ADF Assesment of different soil properties by use of thermal analysis (TG-DSC): stability of soil organic matter, detection of carbonates and kaolinite / Ivan Šimkovic, Lenka Svobodová, Jana Hercegová
  In: Phytopedon. - Roč. 17, č. 2 (2018), s. 12-19
 36. ADF Štúdium infiltrácie a vodoretencie na troch lokalitách západného Slovenska s výskytom pôd rôznej genézy / Eliška Studená, Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Roč. 17, č. 1 (2018), s. 34-41
 37. ADF Podmienky vzniku vodoodpudivosti v pôdach Malých Karpát / Andrej Hrabovský ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 14, No. 2 (2015), s. 45-51
 38. ADF Quantitative prediction of selected soil physical properties by transmission Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) / Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Vol. 14, No. 2 (2015), s. 29-37
 39. ADF Kompakcia pôdy a jej priestorová variabilita na vybraných lokalitách okresov Šaľa a Galanta / Ida Cibuľková, Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Vol. 11, No. 1 (2012), s. 66-74
 40. ADF Zhodnotenie vybraných hydrofyzikálnych vlastností poľnohospodárskych pôd okresu Dunajská Streda vo vzťahu k ich využívaniu a obsahu No3-N / Zuzana Méhesová, Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Vol. 11, No. 2 (2012), s. 19-25
 41. ADF Stručné zhrnutie teórie oxidačno-redukčných procesov prebiehajúcich v pôdach / Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Vol. 15, No. 2 (2016), s. 53-60
 42. ADF Vplyv využívania pôdy na stabilitu agregátov v pôdach Myjavskej pahorkatiny / Katarína Chrenková ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 12, No. 2 (2013), s. 46-49
 43. ADF Detekcia pôdnych vlastností pomocou techník diaľkového prieskumu zeme v infračervenej spektrálnej oblasti: zhrnutie súčasných poznatkov a aplikácií / Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Vol. 12, No. 2 (2013), s. 74-80
 44. ADF Využitie 14C analýzy pri datovaní pôdnej organickej hmoty - stručné zhrnutie (časť 2): vybrané aplikácie / Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. 36-43
 45. ADF Hodnotenie stability organickej hmoty u vybraných pôd západného Slovenska použitím termogravimetrie a diferenciálnej skenovacej kalorimetrie / Lenka Svobodová, Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Vol. 14, No. 1 (2015), s. 38-43
 46. ADF Detekcia banského a priemyselného znečistenia pôd rizikovými prvkami na vybraných lokalitách Slovenska pomocou transmisnej infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou (FTIR) / Lucia Melicherová, Ivan Šimkovic, Lenka Svobodová
  In: Phytopedon. - Vol. 14, No. 1 (2015), s. 15-24
 47. ADF Krátkodobé pôsobenie roztokov síranu meďnatého na mikrobiálnu aktivitu rôznych pôdnych typov západného Slovenska / Stanislav Benka, Ivan Šimkovic, Zuzana Feketeová
  In: Phytopedon. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. 44-54
 48. ADF Infiltračné a vodoretenčné charakteristiky pôd vinohradníckej oblasti mesta Modra / Ivan Šimkovic, Michal Cvoliga, Eliška Cveková
  In: Phytopedon. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. 55-63
 49. ADF Bioprístupnosť vybraných prvkov (Mg, P, K, Ca, Fe) v pôdach juhozápadného Slovenska / Ivan Šimkovic, Lenka Svobodová, Alan Vašíček
  In: Phytopedon. - Vol. 16, No. 1 (2017), s. 1-8
 50. ADF Funkčná charakteristika rastlinných spoločenstiev s rozdielnymi hydropedologickými vlastnosťami / Mária Májeková ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 13, No. 1 (2014), s. 1-5
 51. ADF Stručné zhrnutie využitia termogravimetrických metód vo výskume pôd / Lenka Svobodová ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 16, No. 1 (2017), s. 56-60
 52. ADF Mikrobiálne a termické ukazovatele stability pôdnej organickej hmoty vo vybraných poľnohospodárskych pôdach západného Slovenska / Ivan Šimkovic, Lenka Svobodová, Zuzana Feketeová
  In: Phytopedon. - Vol. 15, No. 1 (2016), s. 45-50
 53. ADF Fire impact on the secondary pine forest and spoil in the Borská nížina lowland (SW Slovakia) / Ladislav Šomšák ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 28, No. 1 (2009), s. 52-65
 54. ADF Využitie 14C analýzy pri datovaní pôdnej organickej hmoty - stručné zhrnutie (časť 1): Teoretické východiská a základné výpočty / Ivan Šimkovic
  In: Phytopedon. - Roč. 18, č. 1 (2019), s. 47-55
 55. ADF Soil-ecological characteristics of localities and evaluation of some soil properties in the High Tatra Mountains after the windthrow / Richard Mičuda ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 4, No. 2 (2005), s. 12-18
 56. ADM Statistical assessment of relationship between water repellency and selected properties of forest topsoil in the White Carpathian Mts. / Lucia Kořenková ... [et al.]
  In: Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. - Vol. 11, No. 2 (2016), s. 405-414
 57. ADN Composition of microbial PLFAs and correlations with topsoil characteristics in the rare active travertine spring-fed fen / Peter Hanajík ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 35, No. 4 (2016), s. 295-308
 58. AEF Pôdno-ekologická charakteristika plôch a hodnotenie ich vybraných vlastností na území Vysokých Tatier po veternej kalamite / Richard Mičuda ... [et al.]
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku, roč. 8 (41). - ISBN 80-968878-6-6. - Tatranská Lomnica : Marmota, 2006. - S. 53-61
 59. AFC Štúdium vplyvu teploty a kalcitu na stálosť vodoodpudivosti piesčitej pôdy / Ivan Šimkovic, Pavel Dlapa, Ľubomír Lichner
  In: Hydrologie malého povodí 2005. - ISBN 80-02-01754-4. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, 2005. - S. 285-290
 60. AFD Vplyv pôdnych vlastností a vegetácie na vodoodpudivosť piesočnatých lesných pôd / Ivan Šimkovic, Pavel Dlapa, Róbert Kanka
  In: Život v pôde 7. Zborník z medzinárodného seminára. - ISBN 80-223-2162-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 314-326
 61. AFD Vplyv požiarov na fyzikálne a chemické vlastnosti pôd / Ivan Šimkovic, Pavel Dlapa
  In: Antropizácia pôd IX [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89128-48-8. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2008. - S. 118-128 [CD-ROM]
 62. AFG Intrisic processes influencing organic matter and water repellency in heated soils as revealed by laboratory experiments / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts [elektronický zdroj]. - Vol. 10 (2008), s. 10460 [CD-ROM]
 63. AFG Effect of wild fire on water repellency of sandy forest soils / Pavel Dlapa, Ivan Šimkovic, Ladislav Šomšák
  In: 18th World Congress of Soil Science [elektronický zdroj]. - Philadelphia : Soil Science Society of America, 2006. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 64. AFG Effect of clay minerals and calcite on water repellency of sandy soils / Ivan Šimkovic ... [et al.]
  In: 18th World Congress of Soil Science [elektronický zdroj]. - Philadelphia : Soil Science Society of America, 2006. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 65. AFG Effect of forest fire on soil properties and vegetation of dune sands (SW Slovakia) / Pavel Dlapa, Ivan Šimkovic, V. Šimonovič
  In: Geophysical Research Abstracts [elektronický zdroj]. - Vol. 8 (2006), Ref. ID 09764, Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 66. AFG Aggregate stability of soils susceptible to gully erosion / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts [elektronický zdroj]. - Vol. 12 (2010), nestr. [1 s.] [online]
 67. AFG Evaluation of heating impact to soil water repellency in terms of chemical kinetics / Pavel Dlapa, Ivan Šimkovic, Lucia Korenková
  In: International Meeting of Fire Efects on Soil Properties [elektronický zdroj]. - Barcelona : Universitat de Barcelona, 2007. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 68. AFG The effect of land use on spatial variability of soil water repelency / Andrej Hrabovský ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18 [elektronický zdroj]. - Göttingen : EGU, 2016. - Art. No. EGU2016-17687 [online] [1 s.]
 69. AFG Effect of calcite and thermal energy input on the persistence of soil water repellency / Pavel Dlapa, Ľubomír Lichner, Ivan Šimkovic
  In: Geophysical Research Abstracts [elektronický zdroj]. - Vol. 7 (2005), nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 70. AFH Využitie termogravimetrických metód vo výskume pôd / Ivan Šimkovic, Lenka Svobodová
  In: Pedologické dni 2018 : 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8163-027-9. - Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018. - S. 59-59
 71. AFH Microbial consortium in removal of nickel from environmental samples / Sanja Nosalj ... [et al.]
  In: Biotechnology and Metals 2018 : 5th International Scientific Conference on Biotechnologies and Metals. - ISBN 978-80-89883-06-6. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 47-49