Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Prize EJHG 2020 Award

Doktorandovi na Katedre molekulárnej biológie PriF UK Mgr. Ondrejovi Pösovi bola udelená prestížna cena European Society of Human Genetics [.pdf]  [.jpg].

Abstract

Tekutá biopsia sa stáva čoraz populárnejším prístupom, ktorý nahrádza invazívne metódy odberu vzoriek pre diagnostické protokoly. Medzi výhody tejto metódy patrí možnosť izolácie extracelulárnych nukleových kyselín (cfNA) pre diagnostické alebo skríningové účely. V čase našej publikácie chýbal komplexnejší prehľad súčasných a perspektívnych aplikácií cfNA. Ukázalo sa, že publikované články sa zaoberajú iba jedným typom cfNA, alebo o nich diskutujú iba z hľadiska jedného ochorenia. Preto sme zhromaždili všetky typy cfNA, ktoré boli identifikované v biologických tekutinách a mohli by byť zapojené do ďalších štúdií s cieľom zistiť ich presnú biologickú úlohu v normálnych fyziologických a patologických podmienkach. Niet pochýb o tom, že cfNA budú mať obrovský dopad na budúci skríning, diagnostiku, prognózu, sledovanie a liečbu kardiovaskulárnych ochorení, rakoviny, cukrovky a ďalších chorôb.

Liquid biopsy is becoming a very popular sample obtaining procedure, replacing the invasive sampling methods for the diagnostic protocols. The advantages of this method include the possibility to isolate cell-free nucleic acids (cfNAs) for diagnostic or screening purposes. A comprehensive review combining all current and perspective applications of cfNAs is missing. Published articles are dealing with one type of cfNAs, or discuss them from the perspective of single disorder. We collected here all known types of cfNAs which are known to be present in biological fluids and could be involved in further studies to find out the exact biological role of them in normal physiological and pathological conditions. Beyond doubt, cfNAs will have a tremendous effect in future screening, diagnosis, prognosis, follow-up and treatment of cardiovascular diseases, cancer, diabetes and other diseases.

Cena European Society of Human Genetics [.pdf]  [.jpg]