Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Z pracovne dekana

14.08.2019 Botanická záhrada UK

Na rozdiel od mnohých špičkových stredoeurópskych univerzít nie je Botanická záhrada UK štandardnou organizačnou súčasťou Prírodovedeckej fakulty UK. Bez ohľadu na jej oficiálny inštitucionálny status sa vedenie našej fakulty pokúša o intenzívnejšie vzájomné zblíženie, veď botanika je centrom záujmu oboch. Úsilie o prehĺbenie kontaktov napreduje a o istom organizačnom prepojení Vás budeme informovať neskôr. V každom prípade pôsobí fakt, že mnohí z našich zamestnancov - prírodovedcov v susednej Botanickej záhrade nikdy neboli, pôsobí až bizarne. Posledné rokovania viedli k dohode, že okrem už dlhšie platného bezplatného vstupu študentov PriF UK do BZ UK majú už jej zamestnanci vstup exkluzívne za polovičnú cenu. Možno je v tomto momente zaujímavé apelovať na vedúcich pracovísk, aby počas jarných až jesenných mesiacov využili sporadicky BZ na zasadnutia svojich katedier a ústavov (prirodzene s bezplatným vstupom (na ITIC). Genius loci arboréta je skutočne originálny a vedie k príjemnej atmosfére. Pokiaľ sa tak rozhodnete, kontaktujte priamo pána riaditeľa RNDr. Jaroslava Bellu (jaroslav.bella@rec.uniba.sk), ktorý je mimoriadne ochotný odporučiť Vám vhodnú časť záhrady (a v horšom počasí aj interiér BZ).

Akoby mierna zdravotná indispozícia nohy pána riaditeľa Bellu naznačovala, že sme v rokovaniach s BZ boli nekompromisní a tvrdí... ??. Opak je pravdou. Spolupráca našich dvoch inštitúcií sa v najbližšom čase bude len prehlbovať.

12.08.2019 Nový telekomunikačný systém

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave nabieha v týchto dňoch na moderný telekomunikačný systém, ktorý ušetrí vyše 90 % nákladov za telefonovanie. Zamestnanci postupne obdržia nové digitálne telefónne prístroje, ktoré umožňujú bezplatné volania na pevné linky v rámci SR. Ďalšie cenové relácie spolu so základnými informáciami o nových prístrojoch sú k dispozícii na odkaze:

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/telefonia/

Pôvodné čísla budú isté obdobie stále živé (údajne aj niekoľko rokov prepojené). Nové telefónne číslo má podobu 02 / 90 14 9XXX (XXX je vo väčšine prípadov pôvodná klapka).

V prípade akýchkoľvek technických otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov CVS:

  • Ing. Takácsová: denne 9:00 – 10:00
  • Ing. Zemanová: denne 12:30 – 13:30

[ telefon.png ]  Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší

08.08.2019 Nová sústava študijných odborov Slovenskej republiky a ďalšie legislatívne novinky

Do platnosti vstupuje najmä nová (avizovaná) vyhláška o sústave študijných odborov Slovenskej republiky, od ktorej sa budú čoskoro odvíjať všetky špecifiká akreditácie štúdia aj na našej fakulte. Okrem enumerácie samotných odborov s výrazne zredukovaným (a v niektorých momentoch diskutabilným) spektrom sú súčasťou dokumentu aj ich opisy.

Rovnako sa objavil aj nový dokument z oblasti habilitačných a inauguračných konaní: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov Slovenskej republiky
https://www.epi.sk/zz/2019-244

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
https://www.epi.sk/zz/2019-246

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
https://www.epi.sk/zz/2019-245

02.08.2019 Propagačné videá o našej fakulte

Dovoľte, aby som Vašu pozornosť upriamil na najnovšie video o našej fakulte (v slovenskej aj anglickej mutácii) z dielne našich mladých kolegov naprieč celou fakultou. Myslím, že bez zbytočného balastu a naťahovania napomôže propagácii prírodovedného štúdia. Rád by som v tejto súvislosti poďakoval všetkým, ktorí sa na jeho tvorbe zúčastnili, osobitne Dr. Kataríne Juríkovej (Katedra genetiky), Dr. Rudolfovi Masarovičovi (Katedra environmentálnej ekológie), Dr. Samuelovi Rybárovi (Katedra geológie a paleontológie) a Mgr. Richardovi Stanekovi (Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja). Video je Vám prirodzene k dispozícií pre prípadné propagačné podujatia.

video po slovensky https://www.youtube.com/watch?v=n0b23tyfQjk

video v anglickom jazyku https://www.youtube.com/watch?v=asYxN8IyiD4

1.8.2019 Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Vedenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa v týchto dňoch intenzívne zapojilo do pripomienkovania návrhu Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo z dielne Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Dokument bude mať v blízkej budúcnosti veľký význam pre garanciu nestrannosti, odbornosti a profesionality pri schvaľovaní práv uskutočňovať vysokoškolské vzdelávanie in s.l.

Príloha: PriF UK pripomienky k posudzovatelom.pdf

Júl 2019 Slovenská inšpekcia životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia prostredníctvom svojho generálneho riaditeľa JUDr. Róberta Ružičku, PhD. podpísala s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je dosiahnuť vyššiu efektivitu výučby environmentálnych prírodných vied, ich aplikácie, prepojenia teórie a praxe, ako aj pripravenosti študentov fakulty na kvalitný výkon ich budúceho povolania, najmä z hľadiska ich špecializácie na prípadný výkon práce inšpektora životného prostredia.

Úlohou fakulty nie je len zabezpečovanie excelentného vysokoškolského vzdelávania, ale rovnako garantovať programy, ktoré nachádzajú atraktívne uplatnenie. Pri dnešnom rebríčku priorít slovenskej spoločnosti je síce ochrana životného prostredia niekde pri jeho dne, ale reálna spolupráca s relevantnými štátnymi inštitúciami je kľúčom k prieniku našich absolventov do exekutívy.