Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zásady habilitačného a vymenúvacieho konania

Vyhláška MŠ SR 6/5005 Z.z. v znení Vyhlášky MŠVVaŠ 457/2012

Zásady HK a VK na UK - úplné znenie

Smernica rektora UK o náležitostiach ZP

POZNÁMKA k čl. 5, ods. 5, písm. g) Smernice rektora UK o náležitostiach ZP

Odkaz č. 7 (pod čiarou) na Vyhlášku Štatistického úradu SR č. 243/2012 Z.z. ohľadom čísla študijného odboru sa nevzťahuje na habilitačné práce.

Pre habilitačné a vymenúvacie konanie platia čísla a názvy študijných odborov, uvedené v časti Akreditované študijné odbory v tabuľke "Priznané práva uskutočňovať HK a VK na PriF UK".

Životopis - docenti

Životopis - profesori

Poučenie oprávnenej osoby o práci s osobnými údajmi

Poučenie pre poberateľov dôchodkov