Študijný odbor Vedy o Zemi

Názov študijného programu:

Geografia, kartografia a geoinformatika

Názov študijného odboru

4.1.35 Geografia

Stupeň a forma štúdia

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia

3 akademické roky

Garant študijného programu

doc. RNDr. Eva Mičietová CSc.

Pracovisko garanta

Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky PRIF UK

02/60296 286

micietovafns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolventi študijného programu Geografia, kartografia a geoinformatika dokážu analyzovať problémy a zhodnotiť možnosti krajinnej sféry. Identifikujú parciálne javy v jednotlivých geosférach sú schopní posudzovať premeny v krajine a regiónoch tak, aby špecifikovali premeny prírodného systému a zhodnotili jeho súčasný stav so zameraním na geografiu SR.

Absolventi ovládajú metodiku kartografického modelovania geografickej informácie. Vedia navrhovať, používať a vyhodnotiť vlastnosti kartografických zobrazení v geografických aplikáciách. Vedia kartograficky modelovať rôzne geografické témy a majú praktické zručnosti pri tvorbe tematických máp geografických entít krajiny.

Absolventi majú vedomosti a praktické zručnosti v používaní geografických informačných systémov, pričom ovládajú digitálne metódy zberu geografickej informácie, digitálne metódy jej integrácie v geografickej báze údajov, digitálne metódy modelovania priestorových vzťahov, generovanie pridanej hodnoty integrovanej geografickej informácie a tvorbu poznatkov pre rozhodovanie a digitálne metódy distribúcie geografickej informácie vo forme geografických informačných a mapových služieb.

Absolventi majú praktické zručnosti v používaní geografických informačných služieb v prostredí internetu a ovládajú nástroje univerzálnej geografickej komunikácie v prostredí priestorových informačných infraštruktúr. Absolventi majú praktické zručnosti vyvíjať základné geografické webové aplikácie.

Pozrite si bližšie informácie pre uchádzačov na webovej stránke katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PRIF UK

Ekonomická, sociálna a politická geografia

Názov študijného odboru

4.1.35 Geografia

Stupeň a forma štúdia

Bakalársky stupeň – denné štúdium, externé štúdium

Štandardná dĺžka štúdia

3 akademické roky

Garant študijného programu

prof. RNDr. Ján Buček, CSc.

Pracovisko garanta

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

02/9014 9310

jan.bucekuniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Študijný program Ekonomická, sociálna a politická geografia je v Slovenskej republike jediným študijným programom v rámci študijného odboru „geografia“, ktorý sa špecializuje na problematiku ekonomickej, sociálnej a politickej geografie.

Absolventi tohto programu postupne nadobúdajú znalosti z ekonomickej, sociálnej, politickej geografie a súvisiacich geografických disciplín. Spoznajú metódy ich výskumu, rozvinú si zručnosti v aplikácii geografických informačných systémov. Na základe týchto poznatkov sú schopní samostatne analyzovať javy, procesy a aktuálne problémy v spoločnosti na lokálnej úrovni (mestá, obce), v regiónoch, na národnej, i nadnárodnej úrovni. Absolvovaním terénneho výskumu sa pripravia na prácu a komunikáciu v teréne (získavanie a hodnotenie informácií), kontakt s rôznym typom inštitúcií. Absolventi sú adekvátne pripravení na prácu v prostredí informačných technológii. Ovládajú vybrané štatistické, databázové a geoinformačné programy. Na báze znalostí techník a metód geoinformatiky, počítačovej tvorby máp a priestorovej štatistiky sú schopní navrhovať, manažovať a využívať účelové geografické databázy. Ovládajú postupy analýzy, syntézy a prezentácie ekonomických, sociálnych a politických dát v časopriestorovom priemete.

Absolventi programu Ekonomická, sociálna a politická geografia majú solídne znalosti v celom spektre vhodných vybraných príbuzných disciplín (ekonómie, verejných financií, urbánnej ekonómie, sociológie, práva, manažmentu, kultúrnej antropológie atď.), čo im výrazne uľahčuje a rozširuje možnosti uplatnenia v praxi.  Vedia pracovať v tímoch najmä so špecialistami z vedných odborov ako ekonómia, sociológia, demografia, plánovanie a manažment územia (územné, regionálne a strategické plánovanie), environmentalistika, politické vedy.

Absolventi tohto štúdia sú pripravení plniť úlohy v rôznych odvetviach hospodárstva, napríklad finančnom sektore, logistike, cestovnom ruchu, mediálnej sfére, IT sektore, priestorovom plánovaní. Môžu úspešne pracovať v inštitúciách verejnej správy (napr. ústredných orgánoch, úradoch VÚC, okresných úradoch, mestských a obecných úradoch, špecializovanej štátnej správe), i nadnárodných spoločnostiach a inštitúciách. Pre potreby inštitúcií verejného, podnikateľského a neziskového sektoru sú schopní pripravovať čiastkové analýzy, reporty, interné odborné stanoviská, spolupracovať na príprave koncepcií a plánov rozvoja, parciálnych sociálno-ekonomických analýz a prezentovať ich pred rôznym auditóriom. Ďalej sú schopní organizovať a riadiť vymedzenú činnosť vo firmách, či inštitúciách verejnej správy, hľadať spôsoby optimalizácie a racionalizácie ich pôsobenia. Môžu pokračovať v štúdiu na podobne zameranom študijnom programe na magisterskom stupni.

Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

Názov študijného odboru

4.1.35 Geografia

Stupeň a forma štúdia

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia

3 akademické roky

Garant študijného programu

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

Pracovisko garanta

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

PRIF UK

02/60296622

gurnak@fns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolventi študijného programu geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia dokážu analyzovať problémy a zhodnotiť možnosti krajinnej sféry na rôznych hierarchických úrovniach identifikáciou parciálnych javov v jednotlivých geosférach v rámci fyzickej ale najmä humánnej geografie. Sú schopní posudzovať premeny v regiónoch verejnosprávnych tak, aby špecifikovali premeny sociálno-geografického prostredia. Majú základné znalosti o časopriestorových súvislostiach európskej integrácie so zameraním na Slovensko.

Absolventi ovládajú prácu s PC a majú základy manažmentu krajiny (prírodnej a socioekonomickej sféry). Na úrovni nešpecifického transferu dokážu riešiť problémové úlohy spojene s analýzou geografického prostredia v jednotlivých regiónoch i problémových oblastiach.

Absolventi majú znalosti v kartografii, geoinformatike a o ich aplikovaní na riešenie problémov v jednotlivých hospodárskych a spoločenských oblastiach.

Absolventi majú široké možnosti uplatnenia v najrôznejších odvetviach hospodárstva, verejnej správy, súkromnom sektore, v inštitúciách zameraných na regionálne aspekty v krajine. Dokážu posudzovať, navrhovať zmeny, vytvárať databázy, kartograficky zobrazovať jednotlivé časti krajiny.

Geológia

Názov študijného programu Geológia

Názov študijného odboru 42. Vedy o Zemi (4.1.23 Geológia)

Stupeň a forma štúdia Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia 3 akademické roky

Garant študijného programu prof. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.

Pracovisko garanta Katedra geológie a paleontológie

Tel: +421 2 9014 9543

        +421 2 60296 543

E-mail:  roman.aubrecht@uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolventi študijného programu geológia dokážu analyzovať základné geologické problémy a pod odborným vedením vykonávajú terénne mapovacie a laboratórne práce. Absolvent bakalárskeho stupňa vie pracovať na grafickom spracovaní geologických mapových podkladov, ovláda počítačové spracovanie geologických údajov, pracuje s geologickými databázami.

Absolventi študijného programu geológia získajú základné odborné vedomosti zo všeobecnej geológie, všeobecnej a systematickej mineralógie, všeobecnej a systematickej paleontológie, historickej a stratigrafickej geológie, štruktúrnej geológie, petrografie magmatických, metamorfovaných a sedimentárnych hornín, sedimentológie, z aplikovanej geofyziky, inžinierskej geológie, geochémie a ložísk nerastných surovín, hydrogeológie a environmentálnej geológie. Praktické overenie teoretických vedomosti získajú študenti na kurze geologického mapovania a v rámci terénnych cvičení, diferencovaných podľa odborného zamerania na jednotlivé ročníky. V študijnom programe sú zahrnuté základné kurzy súboru analytických metód používaných pre analýzu hornín, minerálov, pôd a vôd, ako aj metódy spracovania geologických údajov na PC.

Absolventi študijného programu geológia nachádzajú uplatnenie v štátnych a súkromných organizáciách zameraných na geologický prieskum a výskum ako aj vo firmách a inštitúciách zameraných na oblasť environmentálno-ekologickú, územno-projekčnú, reklamnú a poradenskú činnosť.

Paleontológia

Názov študijného odboru 42. Vedy o Zemi (4.1.23 Geológia) a 3. Biológia (4.2.1. Biológia)

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia  3 akademické roky

Garanti študijného programu – pracoviská garantov

doc. Mgr. Martin Sabol, PhD.  - Katedra geológie a paleontológie

tel. 02/60296229 

E-mail: martin.saboluniba.sk

prof. RNDr. Jozef Klembara, DrSc. - Katedra ekológie

tel. 02/60296257

E-mail: jozef.klembarauniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolvent bakalárskeho programu získa vedomosti o vývoji biosféry, biodiverzity a evolúcii ekosystémov. Získanie základných poznatkov z molekulárnej biológie a genetiky mu zároveň vytvorí základy ako pre pochopenie mikroevolučných procesov, tak aj pre následné možné zameranie sa na paleogenetický výskum mitochondriálnej a jadrovej DNK vyhynutých organizmov. V rámci geologickej časti štúdia sa absolvent oboznámi s princípmi historickej a stratigrafickej geológie, čo mu v spojitosti so základnými poznatkami o geologickej stavbe Západných Karpát a priľahlých území umožní vnímať vývoj biosféry v paleogeografickom kontexte. Štúdium umožní absolventovi riešiť otázky zmien životného prostredia a biodiverzity v geologickej minulosti s predikciou možného vývoja v budúcnosti. Keďže podobný študijný program v bakalárskom stupni zatiaľ na území Slovenska chýba, jeho absolvent  nájde uplatnenie nielen v podmienkach medziodborového výskumu (biológia, ekológia, paleontológia, geológia) na tradičných vedeckých inštitúciách, ale aj v rámci tretieho sektora v organizáciách a združeniach so zameraním na popularizáciu vedy, ochranu prírody, celoživotné vzdelávanie, legislatívu, prípadne v štátnej správe.