Tématické okruhy 2022

Biológia

antropológia, botanika, cytológia, fyziológia rastlín, genetika, ekológia, mikrobiológia, virológia, molekulárna biológia, zoológia, fyziológia živočíchov, biotechnológia, etológia, bioinformatika 

Chémia

analytická chémia, anorganická chémia, biochémia, fyzikálna a teoretická chémia, jadrová chémia, organická chémia

Geológia

aplikovaná a environmentálna geofyzika, geológia a paleontológia, hydrogeológia, inžinierska geológia, ložisková geológia, mineralógia a petrológia

Geografia

fyzická geografia a geoekológia, humánna geografia a demogeografia, kartografia, geoinformatika a diaľkový prieskum zeme, regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny

Didaktika

chémia, biológia, geografia, environmentalistika , geológia

Environmentalistika

ekosozológia a fyziotaktika, geochémia, krajinná ekológia, pedológia