Rozširujúce štúdium

Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave na základe Dohody o spolupráci č. Z-UKPRIF-2016-084 so spoločnosťou IPV Inštitút vzdelávania, s.r.o. poskytuje rozširujúce štúdium v súlade so zákonom č. 390/2011 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch dopĺňajúci zákon č. 317/2009 Z.z.

Rozširujúce štúdium o ďalší aprobačný predmet je určené pre pedagogických zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním a poskytuje sa vo vzdelávacích programoch rozširujúceho štúdia s akreditáciou študijných programov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania.

Rozširujúce štúdium sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave realizuje z predmetov:

  • učiteľstvo geografie
  • učiteľstvo biológie
  • učiteľstvo chémie

Štúdium sa realizuje externou formou výučby, v Žiline a v Bratislave, v rozsahu 4 semestre.

Po úspešnom obhájení záverečnej práce a vykonaní záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou získa absolvent rozširujúceho štúdia vysvedčenie o rozšírení spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu.

Prihlášky na rozširujúce štúdium posielajte na adresu:

IPV Inštitút vzdelávania, s.r.o.

Antona Bernoláka 51

010 01 Žilina

Mgr. Michal Langer (riaditeľ IPV)

michal.langeripvza.sk, +421908277328

 

Termín podávania prihlášok: do 30. júna príslušného roka

K prihláške je potrebné priložiť:

- prihlášku na vysokú školu (na II. stupeň štúdia) – potrebné je vyplniť prvú stranu, v prvom okienku uveďte Vaše údaje, v druhom okienku adresu (korešpondenčnú adresu), v štvrtom okienku vyplňte „vysoká škola – UK Bratislava“, „fakulta – Prírodovedecká fakulta“, „detašované pracovisko – IPV Žilina“ alebo Bratislava, „študijný program – rozširujúce štúdium biológie (geografie, chémie)“, na druhej strane stačí vyplniť prvé okienko (vaše ukončené vzdelanie), potvrdenie od lekára – nie je potrebné, na poslednej strane dátum a podpis.

- overenú kópiu diplomu z ukončenej VŠ II. stupňa

- overenú kópiu vysvedčenia z DPŠ (ak nemáte ukončený učiteľský smer štúdia)

- životopis

Kontakt:

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6

842 15 Bratislava

Tel.: +421 60296 314, email: vzdelavaniefns.uniba.sk