Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledky Mgr. prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019

Výsledky Mgr. prijímacieho konania

Výsledky magisterského prijímacieho konania zo dňa 28.06.2018

prijatí

neprijatí

Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

 ***

Študijné programy, na ktoré sa konajú prijímacie skúšky dňa 28.06.2018 podľa pozvánky.

 

antropológia

fyziológia rastlín

fyziológia živočíchov a etológia

genetika

mikrobiológia

molekulárna biológia

biotechnológie

virológia

biochémia

  

Na uvedené Mgr. študijné programy v akademickom roku 2018/2019 sú prijatí všetci prihlásení uchádzači, 

 

botanika

ekológia

zoológia

analytická chémia

anorganická chémia

fyzikálna chémia

jadrová chémia a rádioekológia

organická a bioorganická chémia

teoretická a počítačová chémia

environmentálna ekológia

environmentálna geochémia

environmentálne plánovanie a manažment

dynamická geológia

aplikovaná a environmentálna geofyzika

inžinierska geológia a hydrogeológia

pedológia

učiteľstvo predmetov biológia a geografia

učiteľstvo predmetov biológia a chémia

učiteľstvo predmetov biológia a matematika

učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk

učiteľstvo predmetov geografia a informatika

učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk

učiteľstvo predmetov chémia a informatika

fyzická geografia a geoinformatika

humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve

humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve

regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

 

Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.