Podanie prihlášky

Prijímacie konanie - prihlášky

Uchádzači o štúdium na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave pre akademický rok 2022/2023 budú môcť využívať elektronickú prihlášku systému AIS2.

AIS  (Akademický informačný systém)  je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ.

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava umožňuje pre akademický rok 2022/2023 uchádzačom podať aj elektronickú prihlášku:

na bakalárske štúdium 2. kolo, ktorá bude sprístupnená od 1.5.2022 do 20.6.2022 

na magisterské štúdium, ktorá bude sprístupnená od 1.4.2022 do 31.5.2022

 

Základne kroky pri e-prihláške

1.    zaregistrovať sa na e-prihláške

2.    vyplniť e-prihlášku -

       do prihlášky vypĺňate koncoročné známky z 1. až 3. ročníka a polročné známky zo 4. ročníka. 

       Prospech uvedený v prihláške je potrebné potvrdiť školou. 

3.    potvrdiť e-prihlášku

4.    vytlačiť e-prihlášku

5.    vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami ( štrukturovaný životopis) a dokladom o zaplatení poplatku zaslať na adresu fakulty. Lekárske potvrdenie NEVYŽADUJEME.

 

 

    *******************************

   Vstup na e-prihlášku

   *******************************

Návody na podanie elektronickej prihlášky

 

 

Adresa fakulty

<output>PRIF UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4 </output>

<output>PRIF UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4 </output>

<output></output>

PRIF UK
Mlynská dolina

Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Poplatky za prijímacie konanie

Poplatky za prijímacie konanie na Bc. stupeň štúdia pre ak. rok 2022/2023

papierová prihláška:
50,- € za jeden študijný program (papierová prihláška je vyplnená na formulári, ktorý sa dá kúpiť v predajniach ŠEVT)
15,- € za každý ďalší študijný program

elektronická prihláška :
15,- € za každý študijný program ( elektronická prihláška je taká, ktorá je vyplnená v systéme a potom sa v tlačenej forme posiela na adresu fakulty)

********************************************************* 

Poplatky za prijímacie konanie na Mgr. stupeň štúdia pre ak. rok 2022/2023

papierová prihláška :
50,- € za jeden študijný program
20,- € za každý ďalší študijný program  (pri prihlásení sa na viac ako jeden študijný program)   

elektronická prihláška :
20,- € za každý študijný program

Číslo účtu

Banka: Štátna pokladnica

Účet:SK 34 8180 0000 0070 00082845

Variabilný symbol: 223242
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača 

(platobný príkaz sa automaticky generuje v elektronickej prihláške - platiť podľa vygenerovaného príkazu)

Bankové spojenie pre zahraničných uchádzačov

Názov banky : VUB, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Názov príjemcu : Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
SWIFT : SUBASKBX
IBAN : SK3481800000007000082845