Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podanie prihlášky

Prijímacie konanie - prihlášky

Uchádzači o štúdium na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave pre akademický rok 2019/2020 budú môcť využívať elektronickú prihlášku systému AIS2.

AIS  (Akademický informačný systém)  je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ.

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava umožňuje pre akademický rok 2019/2020 uchádzačom podať aj elektronickú prihlášku:

na bakalárske štúdium, ktorá bude sprístupnená od 14.1.2019 do 15.3.2019

na magisterské štúdium, ktorá bude sprístupnená od 15.4.2018 do 31.5.2018

Základne kroky pri e-prihláške

  1. zaregistrovať sa na e-prihláške
  2. vyplniť e-prihlášku
  3. potvrdiť e-prihlášku
  4. vytlačiť e-prihlášku
  5. vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami a dokladom o zaplatení poplatku zaslať na adresu fakulty

Evidencia elektronickej prihlášky na I. stupeň vysokoškolského štúdia - návod

Evidencia elektronickej prihlášky na II. stupeň vysokoškolského štúdia - návod

*************************
Vstup na e-prihlášku
*************************

Adresa fakulty

<output>PRIF UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4 </output>

<output>PRIF UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4 </output>

<output></output>

PRIF UK
Mlynská dolina

Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Poplatky za prijímacie konanie

Poplatky za prijímacie konanie na Bc. stupeň štúdia pre ak. rok 2019/2020

papierová prihláška:
50,- € za jeden študijný program
15,- € za každý ďalší študijný program

elektronická prihláška :
15,- € za každý študijný program

********************************************************* 

Poplatky za prijímacie konanie na Mgr. stupeň štúdia pre ak. rok 2019/2020

papierová prihláška :
50,- € za jeden študijný program
20,- € za každý ďalší študijný program  (pri prihlásení sa na viac ako jeden študijný program)   

elektronická prihláška :
20,- € za každý študijný program

Číslo účtu

Banka: Štátna pokladnica

Účet:SK 34 8180 0000 0070 00082845

Variabilný symbol: 223242
Konštantný symbol: 0308

Bankové spojenie pre zahraničných uchádzačov

Názov banky : VUB, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Názov príjemcu : Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
SWIFT : SUBASKBX
IBAN : SK3481800000007000082845