Magisterský stupeň štúdia

Termín prijímacej skúšky na magisterský stupeň štúdia je 28.6.2022

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023

! ! ! Pravdepodobná zmena názvov programov !!!

environmentálna ekológia -  (nový názov: ekológia a ochrana životného prostredia)

aplikovaná a environmentálna geofyzika -  (nový názov: aplikovaná geofyzika)

humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - (nový názov: ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj)

Podanie elektronickej prihlášky

Papierová prihláška

Informácie o študijných programoch magisterského stupňa štúdia

Číslo účtu

Potvrdenie návratky - manuál