Magisterský stupeň štúdia

Termín prijímacej skúšky na magisterský stupeň štúdia je 28.6.2022

Výsledky magisterského prijímacieho konania

Časový harmonogram začiatku testov:

9.00 – biotechnológie

https://forms.office.com/r/v76CjMQjGt

QR kód

10.30 – genetika

https://forms.office.com/r/H9MjdNJLXn

QR kód 

10.30 – biochémia

https://forms.office.com/r/7fy6PMAE5f

QR kód

12.00 – molekulárna biológia

https://forms.office.com/r/Xzz<wbr />2ZC7d6H

QR kód

12.00 – fyziológia živočíchov a etológia

https://forms.office.com/r/7e8<wbr />waAfqaK

QR kód

13.30 – mikrobiológia, virológia

https://forms.office.com/r/<wbr />EVXFBVipe7

QR kód

Uchádzačom z Univerzity Komenského platia na prístup k testom pridelené prihlasovacie údaje do univerzitného konta.

Uchádzači z iných fakúlt  dostali prihlasovacie údaje na prístup k testom v SMS správe.

Výsledky magisterského prijímacieho konania

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023

! ! ! Pravdepodobná zmena názvov programov !!!

environmentálna ekológia -  (nový názov: ekológia a ochrana životného prostredia)

aplikovaná a environmentálna geofyzika -  (nový názov: aplikovaná geofyzika)

humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - (nový názov: ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj)

Podanie elektronickej prihlášky

Papierová prihláška

Informácie o študijných programoch magisterského stupňa štúdia

Číslo účtu

Potvrdenie návratky - manuál