Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterský stupeň štúdia

Výsledky prijímacieho konania na magisterské štúdium

Výsledky prijímacieho konania na magisterské štúdium

 prijatí bez prijímacej skúšky

prijatí na základe prijímacej skúšky

neprijatí

nezúčastnení

fyziológia živočíchov a etológia - výsledky

OZNAM PRE UCHÁDZAČOV NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Zoznam študijných programov, na ktoré budú prijatí všetci uchádzači bez prijímacích skúšok

 • aplikovaná a environmentálna geofyzika
 • inžinierska geológia a hydrogeológia
 • paleontológia
 • ložisková geológia
 • mineralógia a petrológia
 • pedológia
 • regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
 • fyzická geografia a geoinformatika
 • humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
 • analytická chémia
 • anorganická chémia
 • fyzikálna chémia
 • jadrová chémia a rádioekológia
 • teoretická a počítačová chémia
 • organická a bioorganická chémia
 • botanika
 • fyziológia rastlín
 • zoológia
 • environmentálne plánovanie a manažment
 • ekológia
 • environmentálna geochémia
 • environmentálna ekológia
 • učiteľstvo predmetov biológia a geografia
 • učiteľstvo predmetov biológia a matematika
 • učiteľstvo predmetov biológia a anglický jazyk
 • učiteľstvo predmetov biológia a chémia
 • učiteľstvo predmetov chémia a informatika
 • učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk
 • učiteľstvo predmetov chémia a nemecký jazyk
 • učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk
 • učiteľstvo predmetov chémia a matematika


Na študijné programy

 • biochémia
 • antropológia
 • mikrobiológia
 • molekulárna biológia
 • virológia
 • genetika
 • fyziológia živočíchov a etológia
 • biotechnológie


       sa budú dňa 01.07.2020 konať prijímacie skúšky on-line formou.


Pokyny k prijímacím skúškam budeme uchádzačom posielať na potvrdené  e-mailové adresy.

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021