Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalársky stupeň štúdia

Podanie prihlášky  do 31.7.2020

2. kolo prijímacieho konania

Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021 

Informácie o študijných programoch bakalárskeho stupňa štúdia

Číslo účtu

Potvrdenie návratky - manuál

 ***

Na všetky študijné programy bc. štúdia na PriF UK budú prihlásení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu (viď tabuľka 1 v dokumente na  uvedenom linku Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021). 


Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie strednej školy s maturitou.

Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia na fakulte bol stanovený do 15. marca 2020.

V prípade, že počet prihlásených uchádzačov do 31. marca 2020 nenaplní kapacitné možnosti jednotlivých študijných programov, dekan fakulty môže určiť náhradný termín podávania prihlášok.

Termín podania prihlášky sa presúva do 31. marca 2020.

Termín konania prijímacej skúšky bol stanovený na 11. jún 2020.