Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalársky stupeň štúdia

Výsledky prijímacieho konania na študijný program medicínska biológia

 

2. kolo bakalárskeho prijímacieho konania


Podanie prihlášky  

 

Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022 

Informácie o študijných programoch bakalárskeho stupňa štúdia

Číslo účtu

Potvrdenie návratky - manuál

 ***

Na všetky študijné programy bc. štúdia na PriF UK budú prihlásení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu (viď tabuľka 1 v dokumente na  uvedenom linku Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022). 


Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie strednej školy s maturitou.

Termín podania prihlášky pre 2. kolo na bakalársky stupeň štúdia na fakulte bol stanovený do 30. júna 2021.