Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie

Študijné oddelenie, email:  prif.souniba.sk    Mobil: +421 918 598 245

Deň otvorených dverí 

Podanie prihlášky 

Potvrdenie návratky - manuál 

Výsledky prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia

Výsledky prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia

<output>Výsledky prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia</output>

<output>Výsledky prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia</output>

<output></output>

Bakalársky stupeň štúdia

Na všetky študijné programy bc. štúdia na PriF UK budú prihlásení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu (viď tabuľka 1 v dokumente na nižšie uvedenom linku Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021). 


Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie strednej školy s maturitou.

Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia na fakulte bol stanovený do 15. marca 2020 a termín konania prijímacej skúšky na 11. jún 2020.

V prípade, že počet prihlásených uchádzačov do 15. marca 2020 nenaplní kapacitné možnosti jednotlivých študijných programov, dekan fakulty môže určiť náhradný termín podávania prihlášok.
Informácie o študijných programoch bakalárskeho stupňa štúdia

Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021 

 

 

Číslo účtu :

Banka: Štátna pokladnica

Účet: SK 34 8180 0000 0070 00082845

Variabilný symbol: 223242

Konštantný symbol: 0308

Bankové spojenie pre zahraničných uchádzačov z EÚ

Banka: Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

Variabilný symbol: 223242

SWIFT : SUBASKBXXX  

IBAN : SK3481800000007000082845

Bankové spojenie pre zahraničných uchádzačov mimo EÚ

Názov banky : VUB, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Názov príjemcu : Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

SWIFT : SUBASKBXXX  

IBAN : SK3481800000007000082845

 

 

Magisterský stupeň štúdia

Termín podania prihlášky na Mgr. štúdium je stanovený do 31. mája 2019 vrátane

a termín konania prijímacej skúšky je 27. júna 2019.

Informácie o prijímacom konaní a kapacitách na jednotlivých študijných programoch nájdete v dokumente na nižšie uvedenom linku

Zásady prijímacieho pokračovania pre magisterský stupeň štúdia v akademickom roku 2019/2020

Číslo účtu