Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie

Študijné oddelenie, email:  prif.souniba.sk    Mobil: +421 918 598 245

Deň otvorených dverí 

Podanie prihlášky 

Potvrdenie návratky - manuál 

Výsledky prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia

Výsledky prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia

<output>Výsledky prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia</output>

<output>Výsledky prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia</output>

<output></output>

Bakalársky stupeň štúdia

Na všetky študijné programy bc. štúdia na PriF UK budú prihlásení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu (viď tabuľka 8 v dokumente na nižšie uvedenom linku Zásady prijímacieho pokračovania).

Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie strednej školy s maturitou.

Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia na fakulte bol stanovený do 15. marca 2019 a termín konania prijímacej skúšky na 13. jún 2019.

V prípade, že počet prihlásených uchádzačov do 15. marca 2019 nenaplní kapacitné možnosti jednotlivých študijných programov, dekan fakulty môže určiť náhradný termín podávania prihlášok do 13. júna 2019 a termín konania prijímacej skúšky na 3. júl 2019.

Prírodovedecká fakulta UK organizuje
2. kolo prijímacieho konania na Bc. študijné programy:


•    geológia
•    paleobiológia
•    geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
•    geografia, geoinformatika a kartografia
•    geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
•    geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
•    chémia
•    environmentalistika
•    systematická biológia
•    učiteľstvo predmetov biológia a chémia
•    učiteľstvo predmetov biológia a geografia
•    učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika
•    učiteľstvo predmetov biológia a matematika
•    učiteľstvo predmetov chémia a matematika
•    učiteľstvo predmetov geografia a matematika
•    učiteľstvo predmetov biológia a anglický jazyk *
•    učiteľstvo predmetov biológia a nemecký jazyk *
•    učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk *
•    učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk *
•    učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk *

* študijné programy budú otvorené v spolupráci s Filozofickou fakultou UK
Termín podávania prihlášok je od 15. apríla 2019 do 13. júna 2019

Prírodovedecká fakulta UK organizuje
2. kolo prijímacieho konania na Bc. študijné programy v angličtine:


•    Environmental Studies
•    Biological Chemistry

The application deadline is 15 April 2019 to 13 June 2019

Informácie o študijných programoch bakalárskeho stupňa štúdia

Zásady prijímacieho pokračovania pre bakalársky stupeň štúdia v akademickom roku 2019/2020

Číslo účtu a často kladené otázky o prijímacom konaní 

Magisterský stupeň štúdia

Termín podania prihlášky na Mgr. štúdium je stanovený do 31. mája 2019 vrátane

a termín konania prijímacej skúšky je 27. júna 2019.

Informácie o prijímacom konaní a kapacitách na jednotlivých študijných programoch nájdete v dokumente na nižšie uvedenom linku

Zásady prijímacieho pokračovania pre magisterský stupeň štúdia v akademickom roku 2019/2020

Číslo účtu