Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie

Bakalársky stupeň štúdia

Na všetky študijné programy bc. štúdia na PriF UK budú prihlásení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu (viď tabuľka 8 v dokumente na nižšie uvedenom linku Zásady prijímacieho pokračovania).

Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie strednej školy s maturitou.

Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia na fakulte bol stanovený do 15. marca 2019 a termín konania prijímacej skúšky na 13. jún 2019.

V prípade, že počet prihlásených uchádzačov do 15. marca 2019 nenaplní kapacitné možnosti jednotlivých študijných programov, dekan fakulty môže určiť náhradný termín podávania prihlášok do 13. júna 2019 a termín konania prijímacej skúšky na 3. júl 2019.

Prírodovedecká fakulta UK organizuje
2. kolo prijímacieho konania na Bc. študijné programy:


•    geológia
•    paleobiológia
•    geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
•    geografia, geoinformatika a kartografia
•    geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
•    geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
•    chémia
•    environmentalistika
•    systematická biológia
•    učiteľstvo predmetov biológia a chémia
•    učiteľstvo predmetov biológia a geografia
•    učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika
•    učiteľstvo predmetov biológia a matematika
•    učiteľstvo predmetov chémia a matematika
•    učiteľstvo predmetov geografia a matematika
•    učiteľstvo predmetov biológia a anglický jazyk *
•    učiteľstvo predmetov biológia a nemecký jazyk *
•    učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk *
•    učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk *
•    učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk *

* študijné programy budú otvorené v spolupráci s Filozofickou fakultou UK
Termín podávania prihlášok je od 15. apríla 2019 do 13. júna 2019

Prírodovedecká fakulta UK organizuje
2. kolo prijímacieho konania na Bc. študijné programy v angličtine:


•    Environmental Studies
•    Biological Chemistry

The application deadline is 15 April 2019 to 13 June 2019

Informácie o študijných programoch bakalárskeho stupňa štúdia

Zásady prijímacieho pokračovania pre bakalársky stupeň štúdia v akademickom roku 2019/2020

Číslo účtu a často kladené otázky o prijímacom konaní 

Magisterský stupeň štúdia

Termín podania prihlášky na Mgr. štúdium je stanovený do 31. mája 2019 vrátane

a termín konania prijímacej skúšky je 27. júna 2019.

Informácie o prijímacom konaní a kapacitách na jednotlivých študijných programoch nájdete v dokumente na nižšie uvedenom linku

Zásady prijímacieho pokračovania pre magisterský stupeň štúdia v akademickom roku 2019/2020

Číslo účtu