Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Všeobecná geológia a tektonika

Možnosti uplatnenia absolventov
ŠO 4.1.23 Geológia; ŠP 2. stupeň magisterský Všeobecná geológia a tektonika

Absolventi študijného programu „Všeobecná geológia a tektonika“ po ukončení magisterského štúdia sú schopní samostatne tvorivo pracovať v rôznych geologických odboroch, pripravovať výskumné projekty a zabezpečovať realizáciu geologických mapovacích a iných terénnych prác, koordinovať a realizovať práce v geologickom laboratóriu pri vyhodnocovaní geologického materiálu, ako aj počítačovo vyhodnocovať analytické a štatistické údaje. Absolventi tiež dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach geologického výskumu a prieskumu, vedia navrhovať postupy v základnom aj aplikovanom výskume geovied, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, poznajú ekonomické súvislosti a majú základné právne vedomie. Dôraz sa kladie na interdisciplinárne postavený študijný program, s cieľom aby absolventi získali ucelené geologické vedomosti, ktoré im umožnia riadiť odborné práce a vedecko-výskumné projekty v tejto oblasti a mohli tak prevziať aj zodpovednosť za ich komplexné riešenie. Študent získava skúsenosti s formuláciou hypotéz, s ich experimentálnym overovaním a s analýzou získaných údajov tak, aby bol schopný rozvíjať vedecký prístup k riešeniu problémov. Absolventi získajú odbornú perspektívu v celej škále geologických disciplín (sedimentologický, paleoceánografický, paleoklimatický, paleogeografický, bio-, lito-, i sekvenčno-stratigrafický, štruktúrno-geologický, paleo- a neotektonický a regionálny geologický výskum vybraných území a pod.) a môžu sa uchádzať o doktorandské štúdium na domácich aj zahraničných univerzitách.

Uplatnenie nájdu aj v geologicky zameraných inštitúciách vo verejnom aj v súkromnom sektore, a to vo vedecko-výskumných ústavoch, v štátnej správe, stavebných a ťažobných organizáciach a geo-environmentálnych firmách a tiež ako pedagógovia na stredných a vysokých školách. Sú schopní uplatniť sa aj v príbuzných odboroch geovied.