Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Paleontológia

Možnosti uplatnenia absolventov
ŠO 4.1.23 Geológia; ŠP 2. stupeň magisterský Paleontológia

Absolvent študijného programu Paleontológia získa zručnosti v paleoekologických a paleoklimatických interpretáciách ako aj v biostratigrafických metódach zameraných na mikrofaciálnu analýzu, mikropaleobotaniku, mikropaleozoológiu bezstavovcov, paleontológiu stavovcov, paleobotaniku, paleobiológiu a paleoekológiu. Môže pokračovať v štúdiu vybranej špecializovanej  problematiky v rámci doktorandského štúdia a to na PriF UK, GlÚ SAV alebo sa môže uchádzať o doktorandské štúdium na príbuznej vedecko-vzdelávacej inštitúcii v zahraničí.

Uplatní sa  v orgánoch štátnej správy a samosprávy s príslušným zameraním, uplatnenie nájde tiež v prírodovedne zameraných múzeách, vo verejnej správe a konzultačných firmách orientovaných na riešenie geoenvironmentálnych problémov, v štátnych podnikoch i súkromných firmách zameraných na mapovanie a prieskum oblastí nádejných na ložiská a zásobníky uhľovodíkov (napr.  GÚDŠ, Nafta a.s., SPP a pod. ) .